Helsingfors stad

Protokoll

16/2018

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/19

 

26.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 253

Den av ledamoten Ulla-Marja Urho väckta motionen om trafikljus för fotgängarna på Drumsövägen

HEL 2018-002001 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Ulla-Marja Urho väckta motionen som slutbehandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Ulla-Marja Urhon aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Ulla-Marja Urho och 26 andra ledamöter föreslår i sin motion att man ska ta tillbaka de avlägsnade trafikljusen vid övergångsstället vid hälsostationen på Drumsövägen.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Enligt stadsmiljösektorn har biltrafiken minskat på Drumsö som en följd av att metron börjat trafikera. Refugen vid övergångsstället vid hälsostationen gör det möjligt att gå över gatan i två etapper och gatans övriga ljus reglerar biltrafiken. Det föreligger ingen grund till att ta tillbaka fotgängarljusen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Ulla-Marja Urhon aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 538

HEL 2018-002001 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Ulla-Marja Urhon aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 08.05.2018 § 231

HEL 2018-002001 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lauttasaarentie 25 kohdalla oleva suojatie on terveyskeskuksen vieressä, ja sen länsipuolella on ostoskeskus ja metroasema. Suojatiellä oli jalankulkuvalot kunnes bussiterminaalin rakennustöiden yhteydessä (kaupunkisuunnittelulautakunta 12.5.2015 / piirustus 6433) ne päädyttiin poistamaan. Metroliikenteen alettua raskas bussiliikenne väheni Lauttasaarentien itäosalta murto-osaan aiemmasta. Metron vaikutusta autoliikenteen määrään Lauttasaarentiellä selvitetään tänä keväänä. Arvio liikennemääräksi on noin 5 000 ajon./vrk.

Kyseisellä suojatiellä on tällä hetkellä keskisaareke, mikä mahdollistaa ajoradan ylittämisen kahdessa osassa. Lauttasaarentie 23 kohdalla on nopeusnäyttötaulu, jonka mukaan 87 % autoilijoista ajaa 40 km/h nopeusrajoituksen mukaan. Keskinopeus on 34 km/h. Yksittäisiä suuria nopeuksia on myös mitattu. Liikennevirta rytmittyy aiempien valojen vuoksi, joten suojatiellä on luonnostaan hiljaisempia hetkiä. Lisäksi bussin kääntyminen terminaaliin pysäyttää liikenteen hetkellisesti.

Lauttasaarentien autoliikenne on metron liikennöinnin alettua rauhoittunut. Tämän tyyppisissä kohteissa suojatien ohjaamista liikennevaloilla ei pidetä hyvänä ratkaisuna, koska vähäisen autoliikenteen takia jalankulkijat eivät jää odottamaan valon vaihtumista, vaan punaista päin kävely on yleistä. Jalankulkuvalojen palauttamiselle ei nähdä perusteita Lauttasaarentien suojatiellä.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Eeva Väistö, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37353

eeva.vaisto(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566