Helsingfors stad

Protokoll

10/2018

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/31

 

16.05.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 128

Den av ledamoten Pia Kopra väckta motionen om förbättring av området vid Munksnäs allén

HEL 2018-001295 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar den av ledamoten Pia Kopra väckta motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Pia Kopra och 17 andra ledamöter föreslår i sin motion att Munksnäs allén med omgivning ska förbättras bl.a. när det gäller belysningen och ytbeläggningarna.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen hänvisar till det utlåtande som kommit in och konstaterar att Munksnäs allén är en del av den värdefulla byggda kulturmiljön från Eliel Saarinens tid. På parkgången har en sådan grusyta som är typisk för historiska parkgångar bevarats för fotgängarna. Gångens skick granskas under vårens lopp. I hurdant skick den asfalterade leden för cykeltrafik är granskas vid kartläggningen av cykelvägarna i Helsingfors.

I anslutning till en detaljplaneändring för Munksnäs allén 25, som stadsfullmäktige godkände 29.1.2014, utarbetades det ett utkast till trafikplan för Bredviksplatsen. Där ingår en supercykelväg över Bredviksplatsen. Beredningen av trafikplanen är aktuell. För närvarande bereds också separata projekt för förbättring av gång- och cykelförhållandena och av spårvägsrälsen och spårvagnshållplatserna.

Belysningen på Munksnäs allén förnyades år 2010 och behöver ännu inte bytas ut.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Pia Kopran aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 253

HEL 2018-001295 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Pia Kopran aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 20.03.2018 § 153

HEL 2018-001295 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Munkkiniemen puistotie on aikakautensa suunnitteluihanteiden edustava esimerkki. Sen linjaus noudattaa edelleen Eliel Saarisen Munkkiniemi-Haaga suunnitelman mukaista katulinjausta luoden symmetrisen kaupunginosan sisääntuloportin.

Historiallisessa ympäristössä sorapinta on puistokäytäville ominainen materiaali. Pyöräliikenteen käytössä oleva puistokäytävä on kuitenkin päällystetty asfaltilla pyöräilyn olosuhteiden parantamiseksi ja toinen käytävistä on säilytetty kivituhkapintaisena. Pyöräteiden kunnosta Helsingissä tullaan tekemään oma kartoituksensa, jonka perusteella kunnostettavat hankkeet laitetaan kiireellisyysjärjestykseen. Kivituhkapintaisen käytävän kuntoa on mahdollista tutkia keväällä lumien sulettua.

Munkkiniemen puistotien valaistus on uusittu vuonna 2010 ja se täyttää nykyvaatimukset. Valaistuksen nopea uusiminen ei ole tarkoituksenmukaista. Kaupunki pyrkii edistämään ja tukemaan jouluvalaistusten toteutuksia opastamalla ja neuvomalla toimijoita. Jouluvalaistusten toteutuksista vastaavat kuitenkin alueen yrittäjät ja kiinteistöt. Kaupunki ei ole itse toteuttanut jouluvalaistuksia Esplanadia lukuun ottamatta. Tänä vuonna julkaistaan ohje jouluvalojen toteuttamiseksi yleisille alueille. Sen toivotaan helpottavan toimijoita valaistuksien suunnittelussa, hankinnassa ja asennuksessa sekä tarvittavien lupien hankinnassa.

Laajalahdenaukion ympäristössä on käynnissä yleisten alueiden suunnittelua liittyen Munkkiniemen Puistotie 25 kiinteistön asemakaavamuutokseen. Asemakaavamuutoksen yhteydessä on hyväksytty liikennesuunnitelman luonnos, jossa esitettiin pyöräliikenteen laatukäytävän, baanan, reitti Laajalahden aukion läpi. Liikennesuunnitelmassa esitetty baanalinjaus edellyttää Laajalahden aukion tarkastelua kokonaisuutena sen tilallisen luonteen, pintamateriaalien ja kulkureittien osalta. Suunnittelussa huomioidaan aukio osana Munkkiniemen puistotien muodostamaa arvoympäristökokonaisuutta sekä arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä. Myös asukkaiden esittämiä huomioita kulkureittien ongelmakohdista pyritään ratkaisemaan. Käynnissä olevia erillishankkeita ja tavoitteita ovat:

        Laajalahden aukion liikennejärjestelyjä kehitetään jalankulun ja pyöräilyn osalta. Samalla päivitetään aukion nykyinen jäsentely, muotokieli, materiaalit, kalusteet ja valaistus arvoympäristöä vastaavaan tasoon
 

        pyöräliikenteen laatukäytävä rakennetaan Laajalahden aukion läpi,
 

        Laajalahdentien pohjoisosan tulevat yksisuuntaiset pyörätiet rakennetaan valmiiksi aukion kohdalla
 

        raitovaunupysäkit ja niille johtavat suojatiet uusitaan
 

        HKL uusii raitiovaunukiskot nykyiselle paikalleen kesällä 2018
 

        HSY tutkii vesi- ja viemäriputkien uusimistarvetta

Käynnissä olevia hankkeita sovitetaan parhaillaan yhteen sekä suunnittelun että toteutuksen suhteen. Lopulta suunnitelma tulee asukkaiden nähtäväksi ja vuorovaikutukseen.

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Eeva Väistö, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37353

eeva.vaisto(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors PL 1

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566