Helsingfors stad

Protokoll

10/2018

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/15

 

16.05.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 112

Den av ledamoten Petrus Pennanen väckta motionen om en utredning om ett tilläggsalternativ för minskning av växthusutsläppen

HEL 2017-012443 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Petrus Pennanen väckta motionen som slutbehandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadsstyrelsens förslag att det utreds om det är möjligt att före år 2035 övergå till ett sådant fjärrvärmesystem med bevisligen låga utsläpp som inte baserar sig på storskalig bränning av biomassa. (Atte Harjanne)

 

Behandling

Ledamoten Atte Harjanne understödd av ledamoten Petrus Pennanen föreslog följande hemställningkläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadsstyrelsens förslag att det utreds om det är möjligt att före år 2035 övergå till ett sådant fjärrvärmesystem med bevisligen låga utsläpp som inte baserar sig på storskalig bränning av biomassa.

 

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

7 omröstningen

Ledamoten Atte Harjannes förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadsstyrelsens förslag att det utreds om det är möjligt att före år 2035 övergå till ett sådant fjärrvärmesystem med bevisligen låga utsläpp som inte baserar sig på storskalig bränning av biomassa.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 59
Alviina Alametsä, Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Jape Lovén, Otto Meri, Abdirahim Mohamed, Seija Muurinen, Dani Niskanen, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Risto Rautava, Pauliina Saares, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Osmo Soininvaara, Juhani Strandén, Leo Stranius, Lilja Tamminen, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Nej-röster: 4
Eva Biaudet, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Kaarin Taipale

Blanka: 21
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Jörn Donner, Tuula Haatainen, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Veronika Honkasalo, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Petra Malin, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Pekka Puska, Marcus Rantala, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Anni Sinnemäki, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Anna Vuorjoki

Frånvarande: 1
Ilkka Taipale

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Atte Harjannes förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Atte Malmström, koncernstyrningschef, telefon: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite

2

Helen Oy:n lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Petrus Pennanen och 15 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden ska göra en utredning om de praktiska möjligheterna att producera fjärrvärme för Helsingfors behov genom kärnkraft.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen konstaterar att Helen Ab är ett energibolag som i sin helhet är i stadens ägo och vars verksamhetsområde omfattar produktion, upphandling, överföring, distribution och försäljning av energi och underhålls- , planerings- och entreprenadstjänster och annan affärsverksamhet inom energibranschen. Bolaget kan utöva sin affärsverksamhet i dotter- och intressebolag och i samföretag. En betydligt stor del av Helen Ab:s omsättning består av fjärrvärmeaffärsverksamhet.

Helen Ab har i anknytning till fullmäktigemotionen gett ett utlåtande enligt vilket möjligheterna att i Helsingforsregionen utnyttja värme som produceras genom kärnkraft har utretts i olika omfattningar sedan 1970-talet. Utredningarna har baserat sig på att en kärnkraftsenhet avsedd för elproduktion i stor skala utnyttjas i värmeproduktionen, i ett typisk fall på Lovisa kärnkraftverk. I utredningarna har det konstaterats att projektet inte är ekonomiskt räntabelt och att det därigenom inte heller finns några förutsättningar att genomföra projektet.

Enligt Helen Ab har det i utredningarna om utnyttjande av värme producerad med hjälp av kärnkraft identifierats att de största utmaningarna är behovet av miljardinvesteringar på ledningar för värmeöverföring och den minskade kapaciteten för elproduktion. Värmeupptagningen skulle avsevärt minska kärnkraftverkets eleffekt och å andra sidan skulle huvudstadsregionens samproduktionskapacitet tas ur bruk samtidigt. Dessutom ska riskerna kring både kärnkraftverkets och överföringsförbindelsens teknik och produktionssätt beaktas och för den skull ska reservkapacitet i full skala med bränslelager bibehållas för att kunna trygga leveranssäkerheten. Dessutom är nya kärnkraftsenheternas räntabilitet sämre än tidigare i det nuvarande läget på elmarknaden.

Helen Ab anser att utvecklingen av kärnkraftstekniken kan erbjuda intressanta möjligheter i framtiden. Helen Ab följer hur serieproducerade småreaktorer utvecklas men det kommer oundvikligen att ta en lång tid innan teknologin eventuellt kommersialiseras. Småreaktorerna innebär dessutom en ekonomisk utmaning i och med att överföringsförbindelsen är dyr om sådana byggs på ett långt avstånd från huvudstadsregionen.

Å andra sidan ska säkerhetsavstånd beaktas också i små kärnkraftverk, vilket påverkar kraftverkens eventuella förläggningsplats i huvudstadsregionen. De säkerhetsavstånd som krävs är en fem kilometers skyddszon (under 200 invånare) och ett tjugo kilometers beredskapsområde (begränsat befolkningsantal, detaljerad räddningsplan). Detta begränsar avsevärt möjligheterna att använda småreaktorer i stadsområdet.

Utsläppsminskningsarbetsgruppen tillsatt av kanslichefen 6.11.2017 (140 §) lämnade 28.2.2018 ett förslag om åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035, i vilket föreslås de åtgärder med hjälp av vilka Helsingfors klimatmål kan uppnås. I programmet föreslås åtgärder som stadsorganisationen och/eller dess dotterbolag och samkommuner kan förverkliga i sin verksamhet. Via Helen Ab:s utvecklingsprogram förverkligas Helsingfors mål för utsläppsminskningar inom energiproduktionen.

Enligt arbetsgruppen förverkligar åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035, Helen Ab:s utvecklingsprogram och dess fortsättning tillsammans stadens utsläppsmål.

Finlands regering har utrett verkningarna av ett förbud mot användningen av stenkol för energiproduktion. Regeringen har för avsikt att ta upp ett lagförslag som förbjuder stenkol som energikälla för behandling i riksdagen under höstperioden. Enligt nuvarande uppgifter förbjuds förbränningen av stenkol på kraftverk i Finland i början av maj år 2029. Dessutom bereder regeringen ett stödpaket för energibolag som avstår från stenkol frivilligt redan år 2025. Den föreslagna storleken på stödpaketet är 90 miljoner euro.

Slopandet av stenkolet inom energiproduktionen fram till 2030 eller tidigare betyder att förändringen av bränslet på Sundholmens kraftverk med samproduktion ska genomföras i en snabbare tidtabell än planerat, vilket medför betydligt större kostnader än att slopa stenkolet kontrollerat. Med beaktande av det omfattande värmebehovet i Helsingfors och den nödvändiga maximiproduktionen, de nu tillgängliga teknologiska alternativen och den långa genomförandetiden för behövliga investeringar är det mycket svårt och dyrt att avstå från stenkol i den tidtabell som regeringen föreslår.

Stadsstyrelsen konstaterar att staden har förbundit sig att bli kolneutral fram till 2035 i stadsstrategin. Detta innebär att staden slutar använda stenkol i basvärmeproduktionen men utesluter inte användningen av stenkol i syfte att trygga leveranssäkerheten eller försörjningsberedskapen. Helen Ab:s mål stämmer också överens med framställningen från utsläppsminskningsarbetsgruppen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Atte Malmström, koncernstyrningschef, telefon: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite

2

Helen Oy:n lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.05.2018 § 284

HEL 2017-012443 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Petrus Pennasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

07.05.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esteelliset: Daniel Sazonov, Wille Rydman

Vastaehdotus:
Maria Ohisalo:

Korvataan viimeisessä kappaleessa TEKSTI: ”Helen Oy:n tavoitteena on kivihiilen käytön lopettaminen 2030-luvulla. Yhtiö seuraa osana liiketoimintaansa ja kehitysohjelmansa täytäntöönpanoa erittäin tiiviisti energian eri tuotan- toteknologioiden kehittymistä sekä toimintaympäristön muutoksia”

TEKSTILLÄ: "Kaupunki on kaupunkistrategiassa sitoutunut hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä. Tämä tarkoittaa kivihiilen käytöstä luopumista peruslämmöntuotannossa, mutta ei poissulje kivihiilen käyttöä toimitusvarmuuden tai huoltovarmuuden turvaamiseksi. Helenin tavoite on yhteensopiva myös päästövähennystyöryhmän tekemän esityksen kanssa"

Kannattaja: Sanna Vesikansa

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Maria Ohisalon vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

23.04.2018 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors PL 1

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566