Helsingfors stad

Protokoll

10/2018

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/26

 

16.05.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 123

Den av ledamoten Otto Meri väckta motionen om befrielse av bilplatser reserverade för diplomatfordon för allmänt bruk

HEL 2017-013029 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Otto Meri väckta motionen som slutbehandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Otto Meren aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Otto Meri och 16 andra ledamöter föreslår i sin motion att de bilplatser som reserverats för diplomatfordon tas i allmänt bruk.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen hänvisar till stadsmiljönämndens utlåtande och konstaterar att Helsingfors stad på begäran av ambassaderna reserverat bilplatser för två CD-bilar inom gatuområdet till ambassadernas förfogande. Reserveringen av platser baserar sig på Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser. Eftersom reserveringen baserar sig på ett internationellt avtal och etablerad internationell praxis är det inte motiverat att göra den utredning som nämns i motionen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Otto Meren aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 239

HEL 2017-013029 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Otto Meren aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 13.02.2018 § 83

HEL 2017-013029 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupunki on 1960-luvulla omaksuttujen periaatteiden mukaisesti varannut lähetystöjen pyynnöstä heidän lukuunsa katualueelta pysäköintitilaa kahdelle CD-autolle. Pysäköintipaikat on pyritty osoittamaan liikenteelliset olosuhteet huomioon ottaen mahdollisimman läheltä lähetystön toivomaa paikkaa. Nykyisin paikkojen varaaminen perustuu diplomaattisia suhteita koskevaan Wienin yleissopimukseen, joka tuli voimaan vuonna 1970. Sopimuksen 25 artiklan mukaan vastaanottajavaltion on kaikin tavoin helpotettava edustuston tehtävien suorittamista.

CD-paikkojen alkuperäisenä tarkoituksena on ollut helpottaa ensisijaisesti asianomaisen lähettilään, mutta myös lähetystössä CD-autolla vierailevien muiden maiden lähetystöjen edustajien pysäköintimahdollisuuksia. Alkuperäistä periaatetta CD-paikkojen sijoittamisesta lähetystön edustalle ei ole nykyisin vaadittu, vaan CD-paikat merkitään lähetystön toivomaan kohtaan. Lisäksi on noudatettu käytäntöä, että varaus suoritetaan samanaikaisesti vain yhdestä kohteesta. Pysäköintipaikkojen varaaminen diplomaattiajoneuvojen käyttöön on myös yleinen kansainvälinen tapa.

Helsingissä on 66 diplomaattista edustustoa. Niiden lisäksi on kuusi kansainvälisen järjestön toimistoa, Euroopan kemikaalivirasto ja kolme EU-toimielinten edustustoa. Helsingin kaupunki on soveltanut samaa käytäntöä CD-pysäköintipaikkojen myöntämisessä paitsi diplomaattisiin edustustoihin myös näihin muihin edustustoihin.

Ulkoasianministeriön protokollapalvelut on ohjeistanut lähetystöjä ja muita edustustoja CD-pysäköintipaikkojen määrästä ja hakuprosessista. Lähetystö lähettää kirjallisen nootin ulkoasiainministeriön protokollapalveluihin, joka tarkistaa lähetystön CD-statuksen ja lähettää esityksen uusista paikoista tai siirroista kaupunkiympäristötoimialalle. Päätös CD-paikoista lähetetään protokollapalveluihin, josta päätös saatetaan tiedoksi asianomaiselle lähetystölle. Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että Helsinki noudattaa diplomaattisia suhteita koskevaa Wienin yleissopimusta eikä lisäselvityksillä ole saatavissa merkittävää lisähyötyä nykykäytäntöön.

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Jari Tikkanen, liikenneinsinööri, puhelin: +358931037089

jari.tikkanen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors PL 1

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566