Helsingfors stad

Protokoll

10/2018

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/25

 

16.05.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 122

Den av ledamoten Arja Karhuvaara väckta motionen om utplacering av sopkärl längs med strandpromenaderna

HEL 2017-012444 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar den av ledamoten Arja Karhuvaara väckta motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Arja Karhuvaara och 17 övriga ledamöter föreslår i sin motion att antalet sopkärl ska ökas längs med strandpromenaderna i de nya stadsdelarna och även på de gamla områdena, såsom Kronohagen och Broholmen.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Inom ramarna för sina resurser ökar stadsmiljösektorn antalet sopkärl på de allmänna områden som hör till dess renhållningsansvar. På grund av motionen utreder man behovet av extra sopkärl vid strandpromenaderna i Kronohagen och Broholmen, och nya placeras ut om det behövs.

Sopkärlen längs de nya strandpromenaderna sätts på plats först när rutten blir klar och överlämnas åt underhållet. Stadsmiljösektorn granskar behovet av sopkärl på nya områden tillsammans med den entreprenör som ansvarar för underhållet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 237

HEL 2017-012444 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Arja Karhuvaaran aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Kaupunkiympäristölautakunta 23.01.2018 § 17

HEL 2017-012444 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimiala tarkistaa roska-astioiden tilanteen Kruununhaan ja Siltasaaren rantareiteillä. Tarpeen mukaan astioita tullaan lisäämään tai siirtämään.

Myös uusien rantareittien roska-astiatilanne tarkistetaan yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa. Osa uusista ranta-alueista on vielä rakenteilla ja roska-astiat asennetaan paikoilleen vasta viimeisinä töinä ennen alueen luovutusta ylläpitoon.

Yleisten alueiden puhtaanapitoon, jonka merkittävänä osana on jätehuolto, käytettiin Helsingissä vuonna 2015 noin 14 miljoonaa euroa. Kaupungin puisto- ja katualueilla on yhteensä noin 8000 roska-astiaa.

Riittävä roska-astioiden määrä turvaa yleisten alueiden toimivuutta ja viihtyisyyttä. Myös astioiden oikea sijoittelu, tilavuus ja tyhjennysväli ovat olennaisia tekijöitä. Kaupunkiympäristön toimiala lisää resurssien puitteissa vuosittain roska-astioita yleisillä alueilla. Toimialalla on oma roska-astiamallisto johon kuuluu myös astia kausi- tai tapahtumakäyttöön. Näitä astioita pystytään sijoittamaan uusille paikoille nopeasti tarpeen mukaan.

Toimialalla on tunnistettu tarve kokonaisvaltaiselle yleisten alueiden jätehuoltosuunnittelulle. Lähivuosina laaditaan yleisten alueiden jätehuollon tuote- ja palvelulinjaus ohjaamaan toimintaa.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38955

petri.arponen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors PL 1

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566