Helsingfors stad

Protokoll

10/2018

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/16

 

16.05.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 113

Den av ledamoten Pia Kopra väckta motionen om invånar- och föreningslokaler till Stapelstaden

HEL 2017-013535 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Pia Kopra väckta motionen som slutbehandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Ella Tanskanen, stadslots, telefon: 09-310 36029

ella.tanskanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Pia Kopran aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Pia Kopra och 14 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden ska göra en projektutredning i syfte att få invånar- och föreningslokaler till Stapelstaden. Det konstateras i motionen att det finns en skriande brist på invånarlokaler bl.a. för invånarnas möten, föreningarnas och klubbarnas ändamål, olika hobbykretsar, pensionärer, invånarnas evenemang, specialungdomsarbete, bostadsbolag och andra aktörer i området.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen hänvisar till de utlåtanden som kommit in från sektorerna under den gemensamma beredningen av ärendet. Stadsstyrelsen anser att det viktigt att det finns jämlik tillgång till tillräckligt många invånarlokaler med låg tröskel på olika aktörers ansvar och samlingsmöjligheter i Helsingfors. Stadsstyrelsen anser att det är viktigt att det görs lättare att tillfälligt använda offentliga områden och tomma lokaler för kultur- och medborgarverksamhet, och staden strävar att främja användningen av även andra underutnyttjade lokaler än dem som är i stadens ägo. Stadens gemensamma principer för användningen av lokaler i stadens olika sektorers besittning är under beredning. I nya byggnader beaktas redan i byggfasen möjligheterna att använda lokalerna på kvällar och veckoslut. Invånarna kan i fortsättningen reservera stadens lokaler lättare än tidigare genom e-tjänsten Varaamo.

Det finns ca 30 invånarlokaler som drivs av föreningar i Helsingfors. Den allmänna verksamhetsmodellen går ut på att lokala föreningar har hyrt lokaler som blivit tomma i området för invånarverksamhet. Staden bidrar till föreningarnas verksamhet genom att bevilja understöd för att underhålla invånargårdarna och samordna verksamheten.

I Stapelstaden finns det lämpliga lokaler för funktioner angivna i motionen i fastigheterna i området. Sådana lokaler finns till exempel i skolor, på daghem, i lekparken Tapuli, på Stapelstadens bibliotek och i Tapulis ungdomslokal.

Lokalerna i Tapulis ungdomsgård används flitigt av olika föreningar och sammanslutningar. Medlemmarna i de föreningar som utnyttjar lokalerna är av många olika åldrar. Sedan ingången av 2017 har lokalerna hyrts ut avgiftsfritt för verksamhetsställets egen verksamhet, verksamhetsgrupper för helsingforsiska ungdomar och ungdomsorganisationer och föreningar, föreningar som har Helsingfors som hemort och Helsingfors stads sektorer. Det är dessutom avgiftsfritt att ordna gruppverksamhet i ungdomslokalerna då det fråga om den lagstadgade eftermiddagsverksamheten eller grundläggande utbildningen i konst för barn och unga och integrationsfrämjande verksamhet.

Social- och hälsovårdssektorns socialarbete bland vuxna i områdena innebär verksamhet tillsammans med invånarna i syfte att utveckla områdena och trivseln i dessa. Speciellt framhävs hjälp och understöd för de som är i den svagaste ställningen och riskeras att bli utslagna. Verksamheten är öppen för alla, avgiftsfri i regel och ordnas på invånargårdar och förortsstationer samt i andra lokaler i olika delar av staden. Dessutom arbetar socialhandledarna inom uppsökande närarbete bland invånarna på gatorna och i köpcentrum. Vid utveckling av verksamheten beaktas invånarnas och stadens olika områdens situation och behov. Social- och hälsovårdssektorn utför samhällsarbete i bostadsområdena i norra Helsingfors. Stapelstaden har ingen invånargård i social- och hälsovårdssektorns besittning, men samhällsarbetares arbetsinsatser riktas till Stapelstaden. Härigenom strävar man att främja stadsbornas välmående och sociala trygghet. Stadsstyrelsen begär att staden söker och erbjuder invånarlokaler i Stapelstaden eller i den omedelbara närheten för bl.a. föreningar, klubbar, hobbykretsar, pensionärer och invånare.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Ella Tanskanen, stadslots, telefon: 09-310 36029

ella.tanskanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Pia Kopran aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.05.2018 § 285

HEL 2017-013535 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Pia Kopran aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

07.05.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Mika Raatikainen:

Tapulikaupunkia ei saa jättää eriarvoiseen asemaan suhteessa muihin kaupunginosiin. Sosiaali- ja terveystoimiala tekee yhdyskuntatyötä Pohjois-Helsingin asuinalueilla, mutta siitä huolimatta Tapulikaupungissa ei ole sosiaali- ja terveystoimialan hallinnoimaa asukastaloa. Työntekijöille tulee tarjota myös tilat, pelkkä jalkautuminen alueelle ei riitä eikä edistä riittävästi kaupunkilaisten hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta.

Esitämme että viimeiseen kappaleeseen lisätään lause "Kaupunginhallitus pyytää kaupunkia etsimään ja tarjoamaan asukastiloja Tapulikaupungista tai sen välittömästä läheisyydestä mm. yhdistyksille, seuroille, harrastuspiireille, eläkeläisille ja asukkaille".

Kannattaja: Paavo Arhinmäki

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Mika Raatikaisen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

23.04.2018 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Ella Tanskanen, stadiluotsi, puhelin: 09-310 36029

ella.tanskanen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors PL 1

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566