Helsingfors stad

Protokoll

10/2018

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/21

 

16.05.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 118

Den av ledamoten Paavo Arhinmäki väckta motionen om uppkallande av ett stråk efter författaren Alpo Ruuth

HEL 2017-010606 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Lindén, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar den av ledamoten Paavo Arhinmäki väckta motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Paavo Arhinmäki och 15 andra ledamöter föreslår i sin motion att stråket genom Katri Valas park ska uppkallas efter författaren Alpo Ruuth eller alternativt att det i stadsdelen ska letas efter någon annan plats som kan uppkallas efter den kända författaren från området.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen hänvisar till ett utlåtande från namnkommittén och konstaterar att namnkommittén anser det vara en bra idé att en stig i Katri Valas park får bära författaren Alpo Ruuths namn. I den omedelbara närheten av parken finns Alpo Ruuths födelsehem (Svalbobrinken 10) och de trakter där han bodde i sin barndom och ungdom (Hörnebergsgatan). Också Ruuths genombrottsverk Kämppä (1969) utspelar sig kring dessa kvarter. Den stig som i motionen föreslås bli namngiven är betydelsefull för att de som rör sig i området ska kunna orientera sig, och det är ändamålsenligt att stigen har ett namn. Namnkommittén har föreslagit detaljplanläggningstjänsten inom stadsmiljösektorns servicehelhet markanvändning och stadsstruktur att fotgängarstråket i södra delen av Katri Valas park, mellan Göksgränd och Vilhelmsbergsgränd, ska få namnet Alpo Ruuths stig–Alpo Ruuthin polku.

Detaljplanechefen vid stadsmiljösektorns servicehelhet markanvändning och stadsstruktur beslutade 4.4.2018, 3 §, ge stigen i Katri Valas park i Sörnäs (10 stadsdelen) namnet Alpo Ruuths stig–Alpo Ruuthin polku. Den åtgärd som föreslås i motionen har därmed vidtagits.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Lindén, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Paavo Arhinmäen valtuustoaloite raitin nimeämisestä Alpo Ruuthin mukaan

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 233

HEL 2017-010606 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Paavo Arhinmäen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

 

Nimistötoimikunta 18.10.2017 § 29

HEL 2017-010606 T 00 00 03

 

Nimistötoimikunta käsitteli valtuutettu Paavo Arhinmäen ja 15 muun allekirjoittaneen aloitetta (27.9.2017), jossa esitetään kirjailija Alpo Ruuthin muistamista Helsingin ja erityisesti Sörnäisten ja Kallion alueen nimistössä.

Nimistötoimikunta toteaa, että jonkin kohteen nimeämistä henkilön muistoksi voidaan harkita, mikäli henkilö on kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävän elämäntyön tehnyt suomalainen, tai henkilö on syntynyt tai asunut osan elämästään tai tehnyt elämäntyönsä Helsingissä, tai henkilö liittyy positiivisella tavalla nimettävään paikkaan tai edustaa sen historiallista kerrostuneisuutta. Henkilön nimeä voidaan harkita käytettäväksi kaavanimessä vasta viiden vuoden kuluttua henkilön kuolemasta. Helsingin muistonimisuositukset noudattavat YK:n ja kielilautakunnan suosituksia.

Kirjailija Alpo Armas Ruuthin (1943–2002) muistamista Helsingin nimistössä on käsitelty nimistötoimikunnassa edellisen kerran 22.8.2007, jolloin hänen nimensä hyväksyttiin vietäväksi ns. nimipankkiin mahdollista tulevaa tarvetta varten, kun jokin sopiva, Ruuthin henkilöhistoriaan ja elämänpiiriin liittyvä kohde tulee nimettäväksi.

Nimistötoimikunta pitää hyvänä ajatuksena osoittaa Alpo Ruuthin nimikkopolku juurikin Sörnäisten kaupunginosaan Katri Valan puistoon, jonka välittömässä läheisyydessä sijaitsevat Alpo Ruuthin syntymäkoti (Pääskylänrinne 10) ja lapsuuden ja nuoruuden kotikulmat (Kulmavuorenkatu). Myös Ruuthin läpimurtoteos Kämppä (1969) sijoittuu näille tienoille.

Aloitteessa nimettäväksi esitetty polku on alueella liikkumisen ja orientoinnin kannalta merkittävä, joten nimistötoimikunnan mielestä sillä olisi tarkoituksenmukaista olla nimi. Nimistötoimikunta esittää maankäytön ja kaupunkirakenteen palvelukokonaisuuden asemakaavoituspalvelulle, että Katri Valan puiston eteläosassa sijaitseva, Käenkujan ja Vilhonvuorenkujan välillä kulkeva jalankulkuyhteys saisi nimen

Alpo Ruuthin polku–Alpo Ruuths stig
(jalankulkuyhteys)
Perustelu: Muistonimi; kirjailija Alpo Ruuthin (1943–2002) mukaan, joka teoksissaan on kuvannut Sörnäisten ja Kallion kaupunginosia ja ihmisiä.

Katri Valan puisto–Katri Valas park on nimetty runoilija Katri Valan (Karin Alice Heikel, o.s. Wadenström, 1901–1944) mukaan vuonna 1956. Hänen uurnahautansa sijaitsee puiston rinteessä. Valan tuhkauurna tuotiin Ruotsista Suomeen toukokuussa 1945 ja muurattiin graniittipaateen puiston penkereeseen. Vala oli vuosina 1931–1933 asunut puiston läheisyydessä Vilhovuorenkujalla.

Maankäyttö- ja rakennuslain 55 §:n mukaan asemakaavassa määrätään kadun ja muun yleisen alueen nimi samoin kuin kunnanosan ja korttelin numero. Nämä tiedot voidaan muuttaa myös kunnan erillisellä päätöksellä siten kuin kuntalaissa säädetään kunnan päätöksenteosta. Helsingin kaupungin hallintosäännön 16 luvun 1 § 2 momentin kohdan 12 mukaan toimivalta nimen muuttamiseen on kaupunkiympäristölautakunnalla.  Kaupunkiympäristölautakunta on päätöksellä 20.6.2017 § 6 siirtänyt asemakaavapäällikölle päätösvallan nimenmuutoksiin, joissa ei ole kysymys periaatteellisesti merkittävästä muutoksesta. Nimistötoimikunta katsoo, että nimettömän polun nimeäminen ei ole periaatteellisesti merkittävä asia.

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors PL 1

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566