Helsingfors stad

Protokoll

10/2018

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/10

 

16.05.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 107

Den av Piratpartiets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om befriande av lokalerna vid Olympiastrandens park för evenemangsbruk

HEL 2017-013533 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av Piratpartiets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen som slutbehandlad.

Behandling

Ledamoten Petrus Pennanen understödd av ledamoten Katju Aro föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder möjligheterna att med så lätta investeringar som möjligt frigöra lokalerna för kulturbruk genom att bygga en gångramp från parken till banschaktet och bereda sig på att vid behov tömma lokalerna senare med tanke på en eventuell matargata.

 

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

5 omröstningen

Ledamoten Petrus Pennanens förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder möjligheterna att med så lätta investeringar som möjligt frigöra lokalerna för kulturbruk genom att bygga en gångramp från parken till banschaktet och bereda sig på att vid behov tömma lokalerna senare med tanke på en eventuell matargata.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 42
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Ted Apter, Katju Aro, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Jörn Donner, Mika Ebeling, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Kati Juva, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Petra Malin, Otto Meri, Abdirahim Mohamed, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Dani Niskanen, Jenni Pajunen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Risto Rautava, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Lilja Tamminen, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Juhana Vartiainen, Mauri Venemies, Anna Vuorjoki

Blanka: 39
Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Tuula Haatainen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Pia Kopra, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Jape Lovén, Elina Moisio, Seija Muurinen, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Pekka Puska, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Wille Rydman, Pauliina Saares, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Kaarin Taipale, Mirka Vainikka, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Frånvarande: 4
Eero Heinäluoma, Jussi Niinistö, Ilkka Taipale, Sampo Terho

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Petrus Pennanens förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nelskylä, stf. stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1

Aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Piratpartiets fullmäktigegrupp föreslår i sin motion att Helsingfors stad utreder en flyttning av Staras förrådsstation till en annan plats i innerstaden så att Hamnhusets lokaler i mån av möjlighet befrias för kultur- och evenemangsbruk och/eller restaurangbruk.

Enligt 30 kap. 12 § i förvaltningsstadgan för Helsingfors stad kan en fullmäktigegrupp väcka en gruppmotion. En gruppmotion är en motion som undertecknats av mer än hälften av fullmäktigegruppens medlemmar och som har rubriken gruppmotion. En gruppmotion inlämnas till ordföranden av fullmäktigegruppens ordförande eller vice ordförande. En fullmäktigegrupp får väcka fyra gruppmotioner under en fullmäktigeperiod.

Medlemmen av Piratpartiets fullmäktigegrupp, ledamoten Petrus Pennanen har undertecknat motionen som lämnades 13.12.2017. Motionen har rubricerats som en gruppmotion.

Stadsstyrelsen hänvisar till erhållna utlåtanden och konstaterar följande om gruppmotionen:

De lokaler i Hamnhuset som i motionen har föreslagits för evenemangsbruk ägs av Helsingfors Hamn Ab. Lokalerna ligger under parken vid Skeppsbrogatan.

I lokalerna finns i nuläget en kall förrådslokal på cirka 1 000 kvadratmeter som Stara använder. Dessutom finns ett pausrum för Staras anställda i hamnens lokaler, i närheten av den nämnda förrådslokalen. Ifrån stationen sköter Stara bland annat underhåll av Brunnsparken, Observatorieberget och Esplanadparken. I stationen förvaras arbetsmaskiner och verktyg samt annan materiel som behövs för underhåll och trafikarrangemang i centrumområdet, för att det ska vara enkelt och snabbt tillgängligt då ett behov uppstår.

Stara har investerat i genomsnitt cirka 20 000–50 000 euro per år i upprustningen av lokalerna. Stara betalar ingen hyra för stationen, utan har med Helsingfors Hamn Ab kommit överens om att Stara har rätt att fritt använda objektet under förutsättning att Stara sköter om underhållet av området och stationens konstruktioner. Den nya underjordiska stationen som färdigställdes på Busholmen 2017 räcker inte till för att täcka lagringsbehovet för materiel som eventuellt flyttas från hamnens förrådslokal. Därför borde en alternativ förrådslokal planeras och byggas separat under centrum. I utredningen om en eventuell granskning av alternativ ska beaktas den nya förrådslokalens planerings-, bygg- och hyreskostnader som en del av kostnads-nyttoanalysen.

Helsingfors stad utreder som bäst förutsättningarna för förverkligandet av en betydande utvidgning av promenadcentrum, som främjar trivseln och funktionaliteten i stadskärnan, samt en underjordisk matargata, som minskar genomfartstrafiken i centrum och den tunga trafiken till och från hamnen i gaturummet. Då den förverkligas kan en underjordisk matargata styra den tunga trafiken från Södra hamnen under centrum till huvudvägnätet. Det lönar sig att tills vidare lämna parken vid Skeppsbrogatan och det sammanhängande banschaktet oberörda, tills förutsättningarna för dess förverkligande har fastställts och ett beslut om dess eventuella förverkligande har fattats.

Lokalerna under parken vid Skeppsbrogatan kan i och för sig anvisas för annat bruk, dock med beaktande av att hamnen behöver hela gårdsområdet framför lokalen för sitt bruk. En trygg gångväg ska därför byggas på något annat ställe än genom gårdsområdet som hamnen använder som depå. Det här kräver planering och investeringar. För att lämpa sig för evenemangsbruk etc. måste lokalerna dessutom byggas om/saneras. Det är möjligt att evenemangsbruket också förutsätter en ändring av detaljplanen.

Stadsstyrelsen anser att befriandet av lokalerna för det bruk som avses i motionen har så betydande verkningar för nuläget att det åtminstone nu inte är motiverat att utreda ärendet noggrannare.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nelskylä, stf. stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1

Aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 225

HEL 2017-013533 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo Piraattipuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

 

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 18.01.2018 § 4

HEL 2017-013533 T 00 00 03

Lausunto

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta antoi Petrus Pennasen valtuustoaloitteeseen Satamatalon tilojen vapauttamisesta seuraavan lausunnon:

Kyseessä on Eteläsatamassa oleva vanha rautatietunneli. Kyseinen kohde on ollut tukikohtakäytössä vuodesta 1987 alkaen, jolloin tunnelin Kaivopuiston puoleinen pääty suljettiin.

Staran käytössä kohteessa on noin 1000 neliömetrin kylmä varastotila ja Staran työntekijöiden taukotila on Sataman tiloissa lähellä varastotilaa. Kyseisestä tukikohdasta hoidetaan muun muassa Kaivopuiston, Tähtitorninmäen ja Esplanadin puiston kunnossapitoa. Tukikohdassa säilytetään työkoneita ja työkaluja sekä muuta keskusta-alueen kunnossapitoon ja liikennejärjestelyihin tarvittavaa materiaalia, jotta se olisi nopeasti saatavilla, kun käyttötarve ilmenee.

Stara on vuosittain sijoittanut kohteen korjaamiseen keskimäärin 20 000–50 000 euroa. Tilasta ei ole maksettu vuokraa, vaan on sovittu, että Stara saa kohteeseen vapaan käyttöoikeuden, kunhan se pitää alueesta ja rakenteista huolta.

Staralle ei ole olemassa vaihtoehtoista varastointi- ja tukikohtatilaa keskustan lähettyviltä. Koska tämän kaltainen tukikohtatila on tärkeiden asioiden varastointiin käytännössä välttämätön kustannustehokkaan ja varautumisen kannalta, pitäisi vaihtoehtoinen tila erikseen suunnitella ja rakentaa maan alle keskusta-alueelle. Jätkäsaareen valmistui vuonna 2017 Staralle uusi maanalainen tukikohta, mutta sen varastointitilat eivät riitä kattamaan mahdollisesta Sataman varastointitilasta tulevien materiaalien varastointitarvetta.

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta esittää, että mahdollisen selvityksen vaihtoehtotarkastelussa otetaan huomioon uuden maanalaisen varastointitilan rakentamis- ja vuokrakustannukset osana hyöty-kustannus –analyysia.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Ville Alatyppö, yksikönjohtaja, puhelin: 310 39943

ville.alatyppo(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors PL 1

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566