Helsingfors stad

Protokoll

10/2018

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/12

 

16.05.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 109

Den av ledamoten Veronika Honkasalo väckta motionen om införande av könsmedveten budgetering

HEL 2017-005429 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Veronika Honkasalo väckta motionen som slutbehandlad.

Stadsfullmäktige förutsätter dessutom att 2018 års budget bedöms ur ett jämställdhetsperpektiv i enlighet med jämställdhetskommitténs utlåtande. Därutöver inleds ett pilotförsök för könsneutral budgetering i en tjänst eller flera tjänster inom en vald sektor som en del av ett jämställdhetsprojekt i enlighet med beslutet om inrättande av en jämställdhetskommitté. På basis av dessa åtgärder föreläggs stadsstyrelsen i slutet av 2019 en utredning om bedömningens och pilotförsökets resultat med preciseringar om vilka fortsatta åtgärder staden vidtar i syfte att implementera den könsneutrala budgeteringen som en del av stadens budgetförfarande.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tero Niininen, specialplanerare, telefon: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Bilagor

1

Veronika Honkasalon valtuustoaloite Kvsto 3.5.2017 asia 37

2

Tasa-arvotoimikunnan lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Veronika Honkasalo och 38 andra ledamöter föreslår i sin motion att Helsingfors inför könsmedveten budgetering som en del av budgetberedningen samt utvecklar metoderna för konsekvensanalys ur ett jämställdhetsperspektiv. Samtidigt ska jämställdhetsperspektivet integreras i Helsingfors budgetprocess.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Jämställdhetskommittén har gett ett utlåtande om motionen 18.1.2018. Jämställdhetskommittén konstaterar att det är rekommendabelt att tillämpa könsneutral budgetering som en del av Helsingfors stads budgetprocess. Jämställdhetskommittén anser att både konsekvensanalys ur ett jämställdhetsperspektiv och könsneutral budgetering är viktiga metoder för att få mer information och styra främjandet av jämställdheten mellan könen i Helsingfors, och rekommenderar att de ska godkännas.

Jämställdhetskommittén konstaterar ytterligare att Helsingfors stad i samråd med andra jämställdhetsaktörer och sakkunniga ska utveckla metoder för könsneutral budgetering. Införandet förutsätter utbildning och resurser för stadens sektorer och hela stadskoncernen. Hur jämställdheten mellan könen kan främjas som en del av ekonomi- och planeringsprocessen ska utredas mer i detalj som samarbete mellan ekonomiförvaltningen och samordningen av jämställdheten.

I syfte att möjliggöra metoder för könsneutral budgetering ska man utveckla konsekvensanalysen ur ett jämställdhetsperspektiv och en bra dokumentering av denna. Kommunerna ska vid utarbetandet av budgetarna göra det möjligt att i högre grad beakta könens olika behov i kommunalpolitiken och i ordnandet av tjänster. Detta kan förverkligas genom att anvisa en viss del av budgeten till främjandet av konsekvensanalysen ur ett jämställdhetsperspektiv, rikta könsneutral budgetering till välfärdstjänsterna, bedöma den befintliga budgeten ur ett jämställdhetsperspektiv och beräkna hur anslagen för tjänsterna har riktats mellan könen.

Som en del av Helsingfors stads strategiprogram för fullmäktigeperioden 2013–2016 godkändes ett program för främjande av jämställdheten som skulle utarbetas under fullmäktigeperioden i fråga. Enligt strategiprogrammet ovan ordnade staden en trygg och hälsosam, jämlik och mångformig arbetsmiljö, där det inte förekommer diskriminering av något slag, för sina anställda. Helsingfors stad har främjat jämställdheten inom sina tjänster utifrån tjänstens egna utgångspunkter eller genomfört prioriteringarna i jämställdhetsplanen för Helsingfors stads tjänster. Revisionskontoret har bedömt genomförandet av en av planens tio prioriteringar för främjande av jämställdhet i revisionsberättelsen 2016 och konstaterat att arbetet huvudsakligen fortskridit bra.

Stadsstyrelsen konstaterar att bland annat följande har antecknats i stadsstrategin 2017–2021: "Jämställdheten mellan könen är en genomgående princip i all stadens verksamhet. För att främja den inleds ett forskningsbaserat projekt inom vilket man genomför en analys av könskonsekvenser för ett antal utvalda tjänster." Det föreslagna projektet i syfte att främja jämställdhet mellan könen är motiverat. Ett projekt som bygger på forskning har den fördelen att de viktigaste begreppen i anknytning till jämställdhet mellan könen definieras med omsorg. Projektet började våren 2018 och samordnas av en projektgrupp sammankallad av stadskansliets jämställdhets- och forskningsfunktioner. I projektgruppen finns företrädare för stadskansliets och sektorernas anställda och utomstående sakkunniga. Alla sektorer görs delaktiga i projektet. Det ingår redan i verksamhetsplanen 2018 för kultur- och fritidssektorn att genomföra konsekvensanalys ur ett jämställdhetsperspektiv, och detta görs inom idrottsservicehelheten.

Stadsstyrelsen konstaterar slutligen att det dessutom tas upp i stadsstrategin att Helsingfors vision är att vara världens bäst fungerande stad. Funktionaliteten grundar sig enligt strategin på jämställdhet, likabehandling, stark social kohesion och ett öppet handlingssätt som uppmuntrar till deltagande.

Stadsstyrelsen anser det ovanstående utgöra en tillräcklig utredning i saken.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tero Niininen, specialplanerare, telefon: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Bilagor

1

Veronika Honkasalon valtuustoaloite Kvsto 3.5.2017 asia 37

2

Tasa-arvotoimikunnan lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.05.2018 § 295

HEL 2017-005429 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Veronika Honkasalon aloitteen loppuun käsitellyksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto edellyttää, että vuoden 2018 talousarvio arvioidaan sukupuolinäkökulmasta tasa-arvotoimikunnan lausunnon suositusten mukaisesti. Tämän lisäksi aloitetaan pilotti sukupuolitietoisesta budjetoinnista osana tasa-arvotoimikunnan asettamispäätöksessä mainittua tasa-arvohanketta yhden toimialan yhdessä tai useammassa palvelussa. Näiden pohjalta tuodaan kaupunginhallitukselle selvitys vuoden 2019 lopussa, jossa kerrotaan arvioinnin ja pilotin tuloksista ja tarkennetaan, mihin jatkotoimiin kaupunki ryhtyy sukupuolitietoisen budjetoinnin vakiinnuttamiseksi osaksi kaupungin talousarviomenettelyä.

Käsittely

07.05.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki: Lisätään päätösehdotukseen kappaleen kaksi (2) jälkeen uusi kappale:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että vuoden 2018 talousarvio arvioidaan sukupuolinäkökulmasta tasa-arvotoimikunnan lausunnon suositusten mukaisesti. Tämän lisäksi aloitetaan pilotti sukupuolitietoisesta budjetoinnista osana tasa-arvotoimikunnan asettamispäätöksessä mainittua tasa-arvohanketta yhden toimialan yhdessä tai useammassa palvelussa. Näiden pohjalta tuodaan kaupunginhallitukselle selvitys vuoden 2019 lopussa, jossa kerrotaan arvioinnin ja pilotin tuloksista ja tarkennetaan, mihin jatkotoimiin kaupunki ryhtyy sukupuolitietoisen budjetoinnin vakiinnuttamiseksi osaksi kaupungin talousarviomenettelyä."

Kannattaja: Marcus Rantala

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna.

Jaa-äänet: 1
Wille Rydman

Ei-äänet: 12
Paavo Arhinmäki, Otso Kivekäs, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Suldaan Said Ahmed, Daniel Sazonov, Kaarin Taipale, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 1
Tomi Sevander

Poissa: 1
Ulla-Marja Urho

Kaupunginhallitus hyväksyi Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 1 - 12.

23.04.2018 Pöydälle

20.11.2017 Palautettiin

13.11.2017 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors PL 1

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566