Helsingfors stad

Protokoll

10/2018

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/5

 

16.05.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 102

Uppföljningsrapport 2018 för genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning (BM-programmet)

HEL 2015-013121 T 10 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige antecknade uppföljningsrapporten 2018 för genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning Hemstaden Helsingfors 2016.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningsklämmar:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid antecknandet av uppföljningsrapporten för BM-programmet att det utreds om det är möjligt att följa och säkerställa att staden i sitt eget Ara-bestånd bereder sig på ombyggnader så att en balanserad hyresutveckling kan garanteras. (Silvia Modig)

 

 

 

Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder möjligheterna att föra in också de väsentliga klimat- och miljöindikatorerna i Uppföljningsrapporten för genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning (BM-programmet). (Leo Stranius)

 

Behandling

Under diskussionen framställdes två förslag till hemställningsklämmar:

Ledamoten Silvia Modig understödd av ledamoten Eveliina Heinäluoma föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid antecknandet av uppföljningsrapporten för BM-programmet att det utreds om det är möjligt att följa och säkerställa att staden i sitt eget Ara-bestånd bereder sig på ombyggnader så att en balanserad hyresutveckling kan garanteras.

 

Ledamoten Leo Stranius understödd av ledamoten Alviina Alametsä föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder möjligheterna att föra in också de väsentliga klimat- och miljöindikatorerna i Uppföljningsrapporten för genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning (BM-programmet).

 

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Omröstningsordning

Hemställningsklämmarna togs särskilt upp till omröstning.

1 omröstningen

Ledamoten Silvia Modigs förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid antecknandet av uppföljningsrapporten för BM-programmet att det utreds om det är möjligt att följa och säkerställa att staden i sitt eget Ara-bestånd bereder sig på ombyggnader så att en balanserad hyresutveckling kan garanteras.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 54
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Eva Biaudet, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Tuula Haatainen, Atte Harjanne, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Pekka Puska, Mika Raatikainen, Pauliina Saares, Suldaan Said Ahmed, Satu Silvo, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Lilja Tamminen, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 5
Atte Kaleva, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Dani Niskanen, Mirita Saxberg

Blanka: 24
Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Jörn Donner, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Jussi Niinistö, Mia Nygård, Jaana Pelkonen, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Sampo Terho, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen

Frånvarande: 2
Mari Rantanen, Anni Sinnemäki

2 omröstningen

Ledamoten Leo Stranius förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder möjligheterna att föra in också de väsentliga klimat- och miljöindikatorerna i Uppföljningsrapporten för genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning (BM-programmet).
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 70
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Tuula Haatainen, Juha Hakola, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Jape Lovén, Petra Malin, Otto Meri, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Pekka Puska, Marcus Rantala, Laura Rissanen, Pauliina Saares, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Lilja Tamminen, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Blanka: 15
Harry Bogomoloff, Jörn Donner, Jussi Halla-aho, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Risto Rautava, Wille Rydman, Sampo Terho, Ulla-Marja Urho

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Leo Stranius förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Mari Randell, bostadsprogramchef, telefon: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Timo Meuronen, planeringsingenjör, telefon: 310 70914

timo.meuronen(a)hel.fi

Riikka Karjalainen, planerare, telefon: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi

Anu Turunen, planeringsingenjör, telefon: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Elina Eskelä, planerare, telefon: 310 36083

elina.eskela(a)hel.fi

Bilagor

1

Kotikaupunkina-helsinki-2018.pdf_PDFA_vaaka

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Uppföljningsrapport 2018 för programmet Hemstaden Helsingfors 2016

Stadsfullmäktige godkände 22.6.2016 genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning (BM-programmet) Hemstaden Helsingfors 2016. I programmet anges stadens bostadspolitiska och markpolitiska huvudmål samt delmålen för programperioden. Hur programmets mål har uppnåtts och de viktigaste förändringarna i omvärlden rapporteras årligen till stadsfullmäktige.

Förändringar i omvärlden

Befolkningen i Helsingfors ökade år 2017 med 8 091 invånare, alltså med 1,3 procent. Befolkningstillväxten var fortsättningsvis kraftig också i den övriga huvudstadsregionen.

Bostadsbyggnadsvolymen har stigit till en historiskt hög nivå i Helsingfors. Också i den övriga Helsingforsregionen är byggandet intensivt, vilket syns bland annat som brist på arbetskraft. Byggkostnaderna har stigit och igångsättningen av byggarbetena har blivit fördröjd särskilt i fråga om projekt med Ara-finansiering.

Bostadspriserna har stigit kraftigt i de dyraste områdena i Helsingfors och differentieringen av priserna mellan områdena har ökat. Hyrorna har stigit kraftigast i de förmånligaste områdena och måttfullast i innerstaden.

Den nya stadsstrategin 2017–2021 och det reformerade ledarskapssystemet har som syfte en mer funktionell och flexibel stadsorganisation och processer.

Staten strävar att genom lagstiftning svara mot behovet att ändra funktionerna. Inkomstgränserna för Ara-bostäderna i huvudstadsregionen som trädde i kraft vid ingången av 2017 slopades räknat från mars 2018. En reform av lagstiftningen för bostadsrättsbostäder och bostadsbyggandet med räntestöd är under beredning.

Hur målen uppnåtts år 2017

Sammanlagt 4 890 bostäder blev färdiga i Helsingfors år 2017, och 91 % av dessa i flervåningshus. Sammanlagt 23 % av bostäderna är Ara-hyresbostäder. Som stadens egen produktion blev 838 bostäder färdiga. Vid årsskiftet uppgick antalet bostäder under byggnad till 6 923. År 2017 började byggandet av 5 071 bostäder och bygglov beviljades för byggande av 8 232 bostäder. För att uppnå målet om 6 000 nya bostäder årligen krävs det enligt bedömningarna att ca 8 500 bostäder är under byggnad hela tiden.

Tomter överläts på en sammanlagd yta av 256 000 m² vy, vilket underskred målet med en liten marginal. Tomtreserven är dock fortfarande större än målet, dvs. reserven motsvarar bostadsbyggande under mer än fem år.

De detaljplaner som vann laga kraft gör det möjligt att bygga nya bostäder på sammanlagt 725 000 m² vy. Målet var 600 000 m² vy. De största detaljplaner som trädde i kraft gällde Nätholmens norra del i Fiskehamnen, området för Forsby sjukhus och tvätteri, bangårdskvarteren i Mellersta Böle och Fallkullakilen.

Hyres- och vederlagsnivån för bostäderna i stadens ägo är fortfarande på en moderat nivå. Den genomsnittliga hyran för Helsingfors stads bostäder Ab:s (Heka Ab) bostäder är för tillfället 11,61 euro/m². Det genomsnittliga vederlaget för Helsingfors bostadsrätt Ab:s bostäder är för tillfället 9,75 euro/m². År 2017 förmedlade staden sammanlagt 3 609 hyresbostäder. Antalet ansökningar som var aktiva vid utgången av 2017 uppgick till 17 120, vilket är fler än året innan.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Mari Randell, bostadsprogramchef, telefon: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Timo Meuronen, planeringsingenjör, telefon: 310 70914

timo.meuronen(a)hel.fi

Riikka Karjalainen, planerare, telefon: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi

Anu Turunen, planeringsingenjör, telefon: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Elina Eskelä, planerare, telefon: 310 36083

elina.eskela(a)hel.fi

Bilagor

1

Kotikaupunkina-helsinki-2018.pdf_PDFA_vaaka

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Sektorerna, förvaltningarna och affärsverken

Nämnderna och direktionerna

Dottersammanslutningarna

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.05.2018 § 278

HEL 2015-013121 T 10 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi Kotikaupunkina Helsinki 2016, asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman seurantaraportin 2018.

27.06.2016 Ehdotuksen mukaan

06.06.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Timo Meuronen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 70914

timo.meuronen(a)hel.fi

Riikka Karjalainen, suunnittelija, puhelin: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi

Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Elina Eskelä, suunnittelija, puhelin: 310 36083

elina.eskela(a)hel.fi

 

Stadsfullmäktige 17.05.2017 § 243

HEL 2015-013121 T 10 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anteckna uppföljningsrapporten 2017 för programmet Hemstaden Helsingfors 2016.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningsklämmar:

1

Stadsfullmäktige förutsätter vid antecknandet av uppföljningsrapporten för BM-genomförandeprogrammet att möjligheten utreds att utvecklingen av lösningar med gemenskapsboende för äldre också tillsammans med aktörer i olika områden lyfts fram som ett boendestrategiskt insatsområde under den kommande fullmäktigeperioden. (Arja Karhuvaara)

 

 

2

Stadsfullmäktige förutsätter då den antecknar uppföljningsrapporten för BM-programmet att möjligheterna att öka andelen förmånlig hyresbostadsproduktion, särskilt ara-hyresbostadsproduktion utreds. (Yrjö Hakanen)

 

 

3

Stadsfullmäktige förutsätter att det fästs uppmärksamhet vid boendet för äldre och att samverkan mellan förvaltningarna effektiviseras för att utveckla boendet för äldre. (Seija Muurinen)

 

 

4

Stadsfullmäktige förutsätter efter att ha fått rapporten om BM-uppföljningen att det utreds, då det finns allt fler äldre invånare i Helsingfors, hur de kan få fler tillgängliga bostader till ett skäligt pris med service på nära håll och att det ses till att flervåningshus utan hiss om möjligt får en sådan. (Sirpa Asko-Seljavaara)

 

 

5

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av uppföljningsrapport 2017 för genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning (BM-programmet) att en mångsidig utveckling av incitament till kompletteringsbyggande fortsätter. (Nina Huru)

 

 

6

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av uppföljningsrapport 2017 för genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning (BM-programmet) att den bygglovsprocess som krävs för inledande av byggarbeten effektiviseras. (Nina Huru)

 

Behandling

17.05.2017 Enligt förslaget

Under diskussionen framställdes sju förslag till hemställningsklämmar:

Ledamoten Arja Karhuvaara understödd av ledamoten Seija Muurinen föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid antecknandet av uppföljningsrapporten för BM-genomförandeprogrammet att möjligheten utreds att utvecklingen av lösningar med gemenskapsboende för äldre också tillsammans med aktörer i olika områden lyfts fram som ett boendestrategiskt insatsområde under den kommande fullmäktigeperioden.

 

Ledamoten Yrjö Hakanen understödd av ledamoten Silvia Modig föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter då den antecknar uppföljningsrapporten för BM-programmet att möjligheterna att öka andelen förmånlig hyresbostadsproduktion, särskilt ara-hyresbostadsproduktion utreds.

 

Ledamoten Seija Muurinen understödd av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att det fästs uppmärksamhet vid boendet för äldre och att samverkan mellan förvaltningarna effektiviseras för att utveckla boendet för äldre.

 

Ledamoten Jape Lovén understödd av ledamoten Eija Loukoila föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter då den antecknar uppföljningsrapporten för genomförandeprogrammet för boende att möjligheten utreds att förverkligandet av fördelningen mellan besittningsformer enligt BM-programmet och med beaktande särskilt av den eftersläpande andelen ara-produktion görs till ett viktigt boendestrategiskt insatsområde under den nya fullmäktigeperioden.

 

Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara understödd av ledamoten Ulla-Marja Urho föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter efter att ha fått rapporten om BM-uppföljningen att det utreds, då det finns allt fler äldre invånare i Helsingfors, hur de kan få fler tillgängliga bostader till ett skäligt pris med service på nära håll och att det ses till att flervåningshus utan hiss om möjligt får en sådan.

 

Ledamoten Nina Huru understödd av ledamoten Seppo Kanerva föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av uppföljningsrapport 2017 för genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning (BM-programmet) att en mångsidig utveckling av incitament till kompletteringsbyggande fortsätter.

 

Ledamoten Nina Huru understödd av ledamoten Seppo Kanerva föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av uppföljningsrapport 2017 för genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning (BM-programmet) att den bygglovsprocess som krävs för inledande av byggarbeten effektiviseras.

 

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Omröstningsförfarande

Hemställningsklämmarna togs särskilt upp till omröstning.

7 omröstningen

Ledamoten Arja Karhuvaaras hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid antecknandet av uppföljningsrapporten för BM-genomförandeprogrammet att möjligheten utreds att utvecklingen av lösningar med gemenskapsboende för äldre också tillsammans med aktörer i olika områden lyfts fram som ett boendestrategiskt insatsområde under den kommande fullmäktigeperioden.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 58
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Mari Holopainen, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Dan Koivulaakso, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Eija Loukoila, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Blanka: 22
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Veronika Honkasalo, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Maria Landén, Harri Lindell, Jape Lovén, Elina Moisio, Terhi Mäki, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Jukka Relander, Kaarin Taipale, Tuomo Valokainen

Frånvarande: 5
Hennariikka Andersson, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Minerva Krohn

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Arja Karhuvaaras förslag till hemställningskläm. 

8 omröstningen

Ledamoten Yrjö Hakanens hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter då den antecknar uppföljningsrapporten för BM-programmet att möjligheterna att öka andelen förmånlig hyresbostadsproduktion, särskilt ara-hyresbostadsproduktion utreds.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 47
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Emma Kari, Dan Koivulaakso, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 1
Heimo Laaksonen

Blanka: 31
Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Elina Moisio, Seija Muurinen, Lasse Männistö, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Osmo Soininvaara, Ulla-Marja Urho

Frånvarande: 6
Hennariikka Andersson, Harry Bogomoloff, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Minerva Krohn

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Yrjö Hakanens förslag till hemställningskläm.

9 omröstningen

Ledamoten Seija Muurinens hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det fästs uppmärksamhet vid boendet för äldre och att samverkan mellan förvaltningarna effektiviseras för att utveckla boendet för äldre.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 67
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Dan Koivulaakso, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Blanka: 13
Outi Alanko-Kahiluoto, Jasmin Hamid, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tuuli Kousa, Elina Moisio, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Osmo Soininvaara, Ilkka Taipale, Sanna Vesikansa

Frånvarande: 5
Hennariikka Andersson, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Minerva Krohn

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Seija Muurinens förslag till hemställningskläm. 

10 omröstningen

Ledamoten Jape Lovéns hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter då den antecknar uppföljningsrapporten för genomförandeprogrammet för boende att möjligheten utreds att förverkligandet av fördelningen mellan besittningsformer enligt BM-programmet och med beaktande särskilt av den eftersläpande andelen ara-produktion görs till ett viktigt boendestrategiskt insatsområde under den nya fullmäktigeperioden.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 32
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Dan Koivulaakso, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Blanka: 48
Outi Alanko-Kahiluoto, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Elina Moisio, Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa

Frånvarande: 5
Hennariikka Andersson, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Minerva Krohn

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Jape Lovéns förslag till hemställningskläm. 

11 omröstningen

Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter efter att ha fått rapporten om BM-uppföljningen att det utreds, då det finns allt fler äldre invånare i Helsingfors, hur de kan få fler tillgängliga bostader till ett skäligt pris med service på nära håll och att det ses till att flervåningshus utan hiss om möjligt får en sådan.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 54
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Dan Koivulaakso, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Blanka: 26
Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Ville Jalovaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tuuli Kousa, Elina Moisio, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Sanna Vesikansa

Frånvarande: 5
Hennariikka Andersson, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Minerva Krohn

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras förslag till hemställningskläm. 

12 omröstningen

Ledamoten Nina Hurus hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av uppföljningsrapport 2017 för genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning (BM-programmet) att en mångsidig utveckling av incitament till kompletteringsbyggande fortsätter.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 48
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Mika Ebeling, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Eija Loukoila, Pekka Majuri, Petra Malin, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Blanka: 31
Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Tatu Rauhamäki, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Kaarin Taipale, Thomas Wallgren

Frånvarande: 6
Hennariikka Andersson, Harry Bogomoloff, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Minerva Krohn

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Nina Hurus förslag till hemställningskläm. 

13 omröstningen

Ledamoten Nina Hurus hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av uppföljningsrapport 2017 för genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning (BM-programmet) att den bygglovsprocess som krävs för inledande av byggarbeten effektiviseras.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 63
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa

Blanka: 17
Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Laura Finne-Elonen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Tuuli Kousa, Harri Lindell, Petra Malin, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Kaarin Taipale, Thomas Wallgren, Anna Vuorjoki

Frånvarande: 5
Hennariikka Andersson, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Minerva Krohn

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Nina Hurus förslag till hemställningskläm. 

22.06.2016 Enligt förslaget

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Mari Randell, bostadsprogramchef, telefon: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Riikka Henriksson, planerare, telefon: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Riikka Karjalainen, planerare, telefon: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi

Timo Meuronen, planeringsingenjör, telefon: 310 70914

timo.meuronen(a)hel.fi

Anu Turunen, planeringsingenjör, telefon: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors PL 1

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566