Helsingfors stad

Protokoll

8/2018

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/10

 

25.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 91

Initiativ från en kommunmedlem om tryggad närservice i Helsingfors stad

HEL 2017-007600 T 02 02 00

Beslut

Stadsfullmäktige antecknade initiativet från en kommunmedlem och de åtgärder som vidtagits med anledning av initiativet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tero Niininen, specialplanerare, telefon: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Bilagor

1

Kunnan asukkaan aloite

2

Pormestarin vastaus

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsstyrelsen konstaterar att enligt 23 § i kommunallagen har kommuninvånarna samt sammanslutningar och stiftelser som har verksamhet i kommunen rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor som gäller kommunens verksamhet. Initiativtagaren ska informeras om de åtgärder som vidtagits med anledning av initiativet.

Enligt 26 kap. 1 § i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen två gånger om året underrätta fullmäktige om de initiativ som kommuninvånare eller servicetagare har tagit i frågor som hör till fullmäktiges befogenhet och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativen. Vid behandlingen av kommuninvånarnas initiativ som avses i 26 kap. 1 § i förvaltningsstadgan tillåts diskussion. Beslut om enskilda initiativ tillåts inte utom i fråga om bordläggning eller hemställningsklämmar.

Ett initiativ har 13.9.2017 lämnats till stadsfullmäktigegrupperna för att tas i beaktande när stadsstrategin och budgeten behandlas.

Borgmästaren har svarat initiativtagaren med ett brev 12.1.2018 som följer:

Stadsfullmäktige godkände 27.9.2017 stadsstrategin för 2017–2021 samt 29.11.2017 budgeten för 2018 och ekonomiplanen för åren 2018–2020. Stadsstrategin har varit utgångspunkt vid beredningen av förslaget till budget för år 2018 och är utgångspunkt för andra budgetar, ekonomiplaner och åtgärder under fullmäktigeperioden.

Helsingfors har som mål att vara världens bäst fungerade stad i enlighet med riktlinjerna i stadsstrategin. En fungerande stad innebär att daghem och skolor är en del av områdets närservice, att service för äldre är lättillgänglig och nåbar samt att kollektivtrafiken fungerar.

I samband med att stadsfullmäktige godkände stadsstrategin beslutade stadsstyrelsen i sitt verkställighetsbeslut 13.10.2017 uppmana nämnderna och direktionerna, sektorerna, förvaltningarna, affärsverken samt dottersamfunden

- att genomföra stadsstrategin 2017–2021

- att i möjligaste mån beakta riktlinjerna i stadsstrategin redan i verksamheten 2017

- att ha stadsstrategin som utgångspunkt för beredningen av verksamhetsplaner och resultatbudgetar för år 2018 samt andra budgetar och ekonomiplaner senare under fullmäktigeperioden.

En ansvarsfull hushållning i enlighet med stadsstrategin utgör grunden för en välmående stad och tryggar kommuninvånarnas närservice med hänsyn till den växande stadens behov.

Stadsstyrelsen anser det ovanstående utgöra en tillräcklig utredning i saken.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tero Niininen, specialplanerare, telefon: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Bilagor

1

Kunnan asukkaan aloite

2

Pormestarin vastaus

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 09.04.2018 § 192

HEL 2017-007600 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä kunnan jäsenen aloitteen tiedoksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors PL 1

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566