Helsingfors stad

Protokoll

8/2018

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/6

 

25.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 87

Ändring av indelningen i röstningsområden

HEL 2018-003067 T 00 00 01

Beslut

Stadsfullmäktige ändrade indelningen i röstningsområden, som stadsfullmäktige fastställde 27.4.2005 och ändrade 9.4.2008, 7.4.2010, 24.4.2013 och 30.3.2016, enligt följande:

6B

Västra hamnen, delområdet Busholmen, småområdena 1 och 2

6C

Västra hamnen, delområdet Busholmen, småområdena 5 och 6

31E

Drumsö, delområdet Hallonnäs, kvarteren 31111, 31114, 31132 och 31134 i småområde 1, kvarteret 31136 i småområde 2 och dessutom småområde 3 utom kvarteret 31130

31F

Drumsö, delområdet Hallonnäs, kvarteret 31130 i småområde 3, småområde 4, småområde 1 utom kvarteren 31111, 31112, 31114, 31117, 31132 och 31134 och dessutom småområde 2 utom kvarteret 31136

38A

Malm, delområdet Rönninge, småområde 0; Malm, delområdet Rönnbacka, kvarteret 38317 i småområde 1; Vik, delområdet Viksbacka, kvarteren 36057, 36062, 36063, 36065 och 36066 i småområde 0; Vik, delområdet Viks forskarpark, kvarteren 36175–36177 och 38323 i småområde 2

39B

Staffansby, delområdet Staffansslätten, småområdena 2, 4, 5 och 6

39C

Staffansby, delområdet Mosabacka, småområdena 1 och 3

43D

Hertonäs, delområdet Kasberget, kvarteren 43205−43210, 43216, 43230, 43231, 43236 och 43237 i småområde 1, kvarteren 43201−43204, 43226 och 43227 i småområde 2 och dessutom småområde 3; Hertonäs, delområdet Hertonäs företagsområde, småområde 2

43E

Hertonäs, delområdet Hertonäs företagsområde, småområde 1; Hertonäs, delområdet Kasberget, småområde 1 utom kvarteren 43205–43210, 43216, 43230, 43231, 43236 och 43237 och småområde 2 utom kvarteren 43201–43204, 43226 och 43227

43F

Hertonäs, delområdet Hertonäs strand, kvarteren 43244–43269, 43276 och 43282 i småområde 1 och dessutom småområde 2

43G

Hertonäs, delområdet Hertonäs strand, småområde 1 utom kvarteren 43244–43269, 43276 och 43282

45A

Botby, delområdet Botbyåsen, småområdena 1 och 5; Botby, delområdet Botbyhöjden, småområde 4 utom kvarteren 45078, 45082 och 45083

45C

Botby, delområdet Botbyhöjden, småområde 3 och kvarteren 45078, 45082 och 45083 i småområde 4; Botby, delområdet Botby gård, småområde 0 utom kvarteren 45212 och 45218

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt om nya röstningsområden med beteckningarna 6D och 36D och den nedan angivna omfattningen.

6D

Västra hamnen, delområdet Busholmen, småområdena 3, 4 och 7

36D

Vik, delområdet Viksbacka, småområde 0 utom kvarteren 36057, 36062, 36063, 36065 och 36066

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Linden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Veera Reuna, sekreterare i centralvalnämnden, telefon: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Bilagor

1

Väestörekisterikeskus, kirje 22.2.2018

2

Äänestysaluejako 2018 - muutokset 6B 6C  6D

3

Äänestysaluejako 2018 - muutokset 36D  38A

4

Äänestysaluejako 2018 - muutokset 31E  31F

5

Äänestysaluejako 2018 - muutokset 39B  39C

6

Äänestysaluejako 2018 - muutokset 43D  43E

7

Äänestysaluejako 2018 - muutokset 43F  43G

8

Äänestysaluejako 2018 - muutokset 45A  45C

9

Äänestysaluejako 2018 muutokset

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt i 8 § i vallagen är kommunen ett röstningsområde, om det inte är nödvändigt att dela in den i flera röstningsområden. Beslut om röstningsområdena fattas av stadsfullmäktige. Beslut om röstningsställena i röstningsområdena fattas av stadsstyrelsen.

Fullmäktige måste på basis av vallagen fatta beslut om röstningsområdena senast i april för att indelningen i röstningsområden ska gälla vid val som förrättas den 15 oktober samma år och senare. Ändringar i indelningen i röstningsområden ska meddelas magistraten senast 30.4.2018.

Stadsfullmäktige fastställde indelningen av Helsingfors i röstningsområden 27.4.2005 och ändrade indelningen 9.4.2008, 7.4.2010, 24.4.2013 och 30.3.2016. Helsingfors är indelat i 167 röstningsområden. Till röstningsområde 90A hör personer utan permanent adress och till röstningsområde 90B personer med hemkommun utomlands.

Röstningsområdena har såvitt möjligt bildats så att där finns högst 4 000 röstberättigade.

För Busholmen föreslås det nya röstningsområdet 6D, så att de befintliga röstningsområdena (6B och 6C) inte ska bli för stora. Ändringarna framgår av bilaga 2. För Viksbacka föreslås det nya röstningsområdet 36D. Avsikten är att dela det nuvarande röstningsområdet 38A i Rönninge och Viksbacka, så att det bildas två röstningsområden av det i nuläget alltför stora röstningsområdet. Ändringarna i området framgår närmare av bilaga 3.

Utöver att nya röstningsområden bildas bör gränserna för röstningsområden justeras i Drumsö, Mosabacka, Hertonäs strand, Kasberget och Botby. De föreslagna ändringarna framgår av bilagorna 4–8.

Genom en ändring i röstningsområdena på Drumsö utjämnas antalet röstberättigade mellan två röstningsområden (31E och 31F) (bilaga 4). I Mosabacka (bilaga 5) minskas antalet röstberättigade i röstningsområde 39C genom en justering av gränserna för röstningsområdena 39B och 39C. I Kasberget justeras gränsen mellan röstningsområdena 43D och 43E så att röstningsområde 43D blir något större (bilaga 6). Dessa ändringar föregriper planerat byggande i området.

Gränsen mellan röstningsområdena 43G och 43F i Hertonäs strand justeras så att antalet röstberättigade utjämnas mellan röstningsområdena (bilaga 7). Antalet röstberättigade i röstningsområde 45A i Botby har blivit stort. Det föreslås därför att röstningsområde 45A ska ändras i söder så att gränsen mot röstningsområde 45C flyttas något norrut (bilaga 8).

Ändringarna i röstningsområdena framgår närmare av beslutsförslaget och av en karta över indelningen i röstningsområden i Helsingfors (bilaga 9). Varje enskild ändring är angiven på en karta över området i fråga (bilagorna 2–8). Antalet röstningsområden ökar med två. I övrigt förblir indelningen i röstningsområden oförändrad. Efter ändringen är antalet röstningsområden i Helsingfors 169.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Linden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Veera Reuna, sekreterare i centralvalnämnden, telefon: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Bilagor

1

Väestörekisterikeskus, kirje 22.2.2018

2

Äänestysaluejako 2018 - muutokset 6B 6C  6D

3

Äänestysaluejako 2018 - muutokset 36D  38A

4

Äänestysaluejako 2018 - muutokset 31E  31F

5

Äänestysaluejako 2018 - muutokset 39B  39C

6

Äänestysaluejako 2018 - muutokset 43D  43E

7

Äänestysaluejako 2018 - muutokset 43F  43G

8

Äänestysaluejako 2018 - muutokset 45A  45C

9

Äänestysaluejako 2018 muutokset

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadsmätningstjänsterna

Byggnadstillsynen

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 09.04.2018 § 193

HEL 2018-003067 T 00 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa kaupunginvaltuuston 27.4.2005 vahvistamaa sekä 9.4.2008, 7.4.2010, 24.4.2013 ja 30.3.2016 muuttamaa äänestysaluejakoa seuraavasti:

6B

Länsisataman kaupunginosan Jätkäsaaren osa-alueen pienalueet 1 ja 2.

6C

Länsisataman kaupunginosan Jätkäsaaren osa-alueen pienalueet 5 ja 6.

31E

Lauttasaaren kaupunginosan Vattuniemen osa-alueen pienalueen 1 korttelit 31111, 31114, 31132 ja 31134 sekä pienalueen 2 kortteli 31136 sekä pienalue 3 lukuun ottamatta korttelia 31130.

31F

Lauttasaaren kaupunginosan Vattuniemen osa-alueen pienalueen 3 kortteli 31130 sekä pienalue 4 sekä pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 31111, 31112, 31114, 31117, 31132 ja 31134 sekä pienalue 2 lukuun ottamatta korttelia 31136.

38A

Malmin kaupunginosan Pihlajiston osa-alueen pienalue 0 sekä Malmin kaupunginosan Pihlajamäen osa-alueen pienalueen 1 kortteli 38317 sekä Viikin kaupunginosan Viikinmäen osa-alueen pienalueen 0 korttelit 36057, 36062, 36063, 36065 ja 36066 sekä Viikin kaupunginosan Viikin tiedepuiston osa-alueen pienalueen 2 korttelit 36175-36177 ja 38323.

39B

Tapaninkylän kaupunginosan Tapaninvainion osa-alueen pienalueet 2, 4, 5 ja 6.

39C

Tapaninkylän kaupunginosan Tapanilan osa-alueen pienalueet 1 ja 3.

43D

Herttoniemen kaupunginosan Roihuvuoren osa-alueen pienalueen 1 korttelit 43205−43210, 43216, 43230, 43231, 43236 ja 43237 sekä pienalueen 2 korttelit 43201−43204, 43226 ja 43227 sekä pienalue 3 sekä Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemen yritysalueen osa-alueen pienalue 2.

43E

Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemen yritysalueen osa-alueen pienalue 1 sekä Herttoniemen kaupunginosan Roihuvuoren osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 43205−43210, 43216, 43230, 43231, 43236 ja 43237 sekä pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 43201−43204, 43226 ja 43227.

43F

Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemenrannan osa-alueen pienalueen 1 korttelit 43244–43269, 43276 ja 43282 sekä pienalue 2.

43G

Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemenrannan osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 43244−43269, 43276 ja 43282.

45A

Vartiokylän kaupunginosan Vartioharjun osa-alueen pienalueet 1 ja 5 sekä Vartiokylän kaupunginosan Puotinharjun osa-alueen pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 45078, 45082 ja 45083.

45C

Vartiokylän kaupunginosan Puotinharjun osa-alueen pienalue 3 sekä pienalueen 4 korttelit 45078, 45082 ja 45083 sekä Vartiokylän kaupunginosan Puotilan osa-alueen pienalue 0 lukuun ottamatta kortteleita 45212 ja 45218.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää uusien äänestysalueiden 6D ja 36D muodostamisesta. Kyseisten äänestysalueiden rajat määritellään seuraavasti:

6D

Länsisataman kaupunginosan Jätkäsaaren osa-alueen pienalueet 3, 4 ja 7.

36D

Viikin kaupunginosan Viikinmäen osa-alueen pienalue 0 lukuun ottamatta kortteleita 36057, 36062, 36063, 36065 ja 36066.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Linden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

 

Keskusvaalilautakunta 22.03.2018 § 9

HEL 2018-003067 T 00 00 01

Esitys

Keskusvaalilautakunta esitti kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston 27.4.2005 vahvistaman sekä 9.4.2008, 7.4.2010, 24.4.2013 ja 30.3.2016 muuttaman äänestysaluejaon muuttamista siten, että jäljempänä mainittujen äänestysalueiden rajat tarkistetaan seuraavasti:

6B
Länsisataman kaupunginosan Jätkäsaaren osa-alueen pienalueet 1 ja 2.

6C
Länsisataman kaupunginosan Jätkäsaaren osa-alueen pienalueet 5 ja 6.

31E
Lauttasaaren kaupunginosan Vattuniemen osa-alueen pienalueen 1 korttelit 31111, 31114, 31132 ja 31134 sekä pienalueen 2 kortteli 31136 sekä pienalue 3 lukuun ottamatta korttelia 31130.

31F
Lauttasaaren kaupunginosan Vattuniemen osa-alueen pienalueen 3 kortteli 31130 sekä pienalue 4 sekä pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 31111, 31112, 31114, 31117, 31132 ja 31134 sekä pienalue 2 lukuun ottamatta korttelia 31136.

38A
Malmin kaupunginosan Pihlajiston osa-alueen pienalue 0 sekä Malmin kaupunginosan Pihlajamäen osa-alueen pienalueen 1 kortteli 38317 sekä Viikin kaupunginosan Viikinmäen osa-alueen pienalueen 0 korttelit 36057, 36062, 36063, 36065 ja 36066 sekä Viikin kaupunginosan Viikin tiedepuiston osa-alueen pienalueen 2 korttelit 36175-36177 ja 38323.

39B
Tapaninkylän kaupunginosan Tapaninvainion osa-alueen pienalueet 2, 4, 5 ja 6.

39C
Tapaninkylän kaupunginosan Tapanilan osa-alueen pienalueet 1 ja 3.

43D
Herttoniemen kaupunginosan Roihuvuoren osa-alueen pienalueen 1 korttelit 43205−43210, 43216, 43230, 43231, 43236 ja 43237 sekä pienalueen 2 korttelit 43201−43204, 43226 ja 43227 sekä pienalue 3 sekä Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemen yritysalueen osa-alueen pienalue 2.

43E
Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemen yritysalueen osa-alueen pienalue 1 sekä Herttoniemen kaupunginosan Roihuvuoren osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 43205−43210, 43216, 43230, 43231, 43236 ja 43237 sekä pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 43201−43204, 43226 ja 43227.

43F
Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemenrannan osa-alueen pienalueen 1 korttelit 43244–43269, 43276 ja 43282 sekä pienalue 2.

43G
Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemenrannan osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 43244–43269, 43276 ja 43282.

45A
Vartiokylän kaupunginosan Vartioharjun osa-alueen pienalueet 1 ja 5 sekä Vartiokylän kaupunginosan Puotinharjun osa-alueen pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 45078, 45082 ja 45083.

45C
Vartiokylän kaupunginosan Puotinharjun osa-alueen pienalue 3 sekä pienalueen 4 korttelit 45078, 45082 ja 45083 sekä Vartiokylän kaupunginosan Puotilan osa-alueen pienalue 0 lukuun ottamatta kortteleita 45212 ja 45218.

Samalla keskusvaalilautakunta esitti kaupunginhallitukselle uusien äänestysalueiden 6D ja 36D muodostamista. Kyseisten äänestysalueiden rajat määritellään seuraavasti:

6D
Länsisataman kaupunginosan Jätkäsaaren osa-alueen pienalueet 3, 4 ja 7.

36D
Viikin kaupunginosan Viikinmäen osa-alueen pienalue 0 lukuun ottamatta kortteleita 36057, 36062, 36063, 36065 ja 36066.

Esittelijä

keskusvaalilautakunnan sihteeri

Veera Reuna

Lisätiedot

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors PL 1

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566