Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2018

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/6

 

17.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6

MLNRV2 -nivelraitiovaunujen täyskorjaus

HEL 2017-011272 T 00 01 04 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksi MLNRV2-nivelraitiovaunujen täyskorjauksen hankesuunnitelman siten, että raitiovaunuja täyskorjataan 42 kpl ja että täyskorjauksen kustannusarvio on 10,5 milj. euroa (alv 0).

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Liikenneliikelaitoksen esitys 26.10.2017

2

MLNRV2 täyskorjauksen_hankesuunnitelma_041017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankkeen taustaa

MLNRV2-sarjan raitiovaunukalustoon kuuluu 42 kpl 1980-luvulla toimitettua nivelraitiovaunua. NRV2-nivelraitiovaunusarjan hankinnan yhteydessä määritelty tavoitteellinen käyttöikä vaunuille on 40 vuotta. Vaunuihin on tehty kaksi täyskorjausta, joista viimeisin 2000-luvun alussa. Vaunuihin on vuosina 2007-2012 lisätty matalalattiainen väliosa, joten ne täyttävät nykyaikaiset esteettömyysvaatimukset. Vaunuilla on ajettu vuosittain keskimäärin 50 000 km/vaunu.

Vaunujen kunnostukset on aloitettu vuonna 2014 huolto- ja kunnossapito-ohjelmien mukaisesti. Tuolloin täyskorjauksesta ei ole tehty erillistä suunnitelmaa tai kustannusarviota vaan raitiovaunujen liikenneturvallisuuden ja vaunujen yleiskunnon ylläpitoon liittyvät toimenpiteet on huomioitu HSL:n kanssa vuonna 2010 tehdyssä raitioliikenteen liikennöintisopimuksessa. Liikennöintisopimuksessa määritellystä raitiovaunujen peruskorjaukseen ja vaihto-osille varatusta osuudesta oli jäljellä noin 4,5 milj. euroa vuoden 2017 alussa.

Vaunujen korjaukseen on vuosina 2014-2017 (lokakuun loppuun mennessä) käytetty yhteensä 3,1 miljoonaa euroa sopimuksen mukaisesta investointivarauksesta. Tällä hetkellä vaunuista on korjattu 18 kpl ja 10 vaunua on valmisteltu mm. telien ja ovien korjauksen osalta.

Liikenneliikelaitoksen esitys

Liikenneliikelaitoksen johtokunta on esittänyt 26.10.2017 hyväksyttäväksi matalalattiaisten nivelraitiovaunujen täyskorjauksen hankesuunnitelman. Liikenneliikelaitoksen esityksessä esitetään yhteensä 42 vaunun täyskorjausta siten, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäishinta on 10,5 milj. euroa.

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan esitys on liitteenä 1 ja hankesuunnitelma liitteenä 2.

Hankkeen sisällöstä

Vuoden 2017 alussa liikenneliikelaitos on yhteistyössä HSL:n kanssa todennut tarpeelliseksi siirtyä pienimuotoisemmasta vaunujen yleiskunnon ja liikenneturvallisuuden takaavasta korjauksesta täysimittaisiin täyskorjauksiin. Liikenneliikelaitos on laatinut peruskorjauksen toteuttamisesta 4.10.2017 päivätyn hankesuunnitelman. Nyt käsiteltävänä olevan hankesuunnitelman toteuttamisella varmistetaan, että väliosalla varusteltujen nivelraitiovaunujen käyttöä voidaan jatkaa 2020-luvun loppupuolelle, jolloin ne korvataan uudella kalustosarjalla.

Täyskorjaus sisältää mm. telien, korien ja ovien täyskorjauksen, sisustuksen yleisilmeen parantamisen sekä erilaisten järjestelmien päivitystä tai uusimista.

Kustannukset ja aikataulu

Hankkeen kustannusarvio on yhteensä 10,5 miljoonaa euroa (0,25 milj. euroa/vaunu).

Poistot ovat noin 1,1 milj. euroa/vuosi. Vuosittainen vakuutusrahastomaksu on 0,1 %.

Liikenneliikelaitos rahoittaa hankkeen lainarahoituksella. Korkokulut ovat yhteensä noin 0,6 miljoonaa euroa (korkokanta 1 % ja laina-aika 10 vuotta).

Liikenneliikelaitos laskuttaa raitiovaunujen peruskorjauksen poistot, korot ja vakuutusrahastomaksun Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymältä (HSL) operointikustannusten yhteydessä. Osa HSL:ltä laskutettavista operointikustannuksista kiertyy vuosittain käytön mukaisesti kaupungin maksettavaksi HSL:n maksuosuuden kautta.

HSL:n hallitus on 13.6.2017 hyväksynyt väliosalla varusteltujen nivelraitiovaunujen korjausohjelman, joka kattaa uudet vuosina 2017-2019 tehtävät toimenpiteet. Korjausohjelman arvo on 8,7 milj. euroa. Liikenneliikelaitoksen johtokunnan esittämä täyskorjauksen hankesuunnitelma (10,5 milj. euroa) sisältää edellä mainitun korjausohjelman lisäksi vuosien 2014-2016 aikana tehdyt täyskorjaukset (1,8 milj. euroa). Hankesuunnitelman mukaiset, vuosien 2017-2019 aikana tehtävät täyskorjaukset on mahdollista toteuttaa HSL:n hallituksen 13.6.2017 hyväksymän korjausohjelman lisärahoituksen (4,2 milj. euroa) ja vuonna 2010 solmitun raitioliikenteen liikennöintisopimuksen perusteella peruskorjaukseen ja vaihto-osiin vielä vuoden 2017 alussa käytettävissä olevan määrärahan (4,5 milj. euroa) puitteissa.

Raitiovaunujen täyskorjauksien toteuttamiseen on varauduttu kaupunginvaltuuston 30.11.2016 hyväksymän vuoden 2017 talousarvion ja kaupunginvaltuuston 29.11.2017 hyväksymän vuoden 2018 talousarvioehdotuksen liitteinä olevissa liikenneliikelaitoksen 10-vuotisissa investointiohjelmissa.

Hanke toteutetaan loppuun vuosina 2018-2019.

Hankkeen arviointi

Hanke on taloudellisesti ja teknisesti perusteltu. Nykyistä MLNRV2-raitiovaunukalustoa voidaan täyskorjauksen ansiosta hyödyntää vielä 2020-luvun lopulle saakka. Täyskorjaus vähentää huollon tarvetta ja tehostaa kaluston käyttöä sekä tuo kustannussäästöjä kunnossapidossa. Täyskorjaus on taloudellisesti kannattavampi vaihtoehto kuin kokonaan uuden kaluston hankinta tässä vaiheessa.

HSL:n hallitus on 13.6.2017 osaltaan hyväksynyt metro- ja raitiovaunukaluston kehittämisohjelmat, joiden yhtenä osana on väliosalla varusteltujen nivelraitiovaunujen täyskorjaus.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Liikenneliikelaitoksen esitys 26.10.2017

2

MLNRV2 täyskorjauksen_hankesuunnitelma_041017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Liikenneliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 18.12.2017 § 1134

HEL 2017-011272 T 00 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä MLNRV2-nivelraitiovaunujen täyskorjauksen hankesuunnitelman siten, että raitiovaunuja täyskorjataan 42 kpl ja että täyskorjauksen kustannusarvio on 10,5 milj. euroa (alv 0).

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 26.10.2017 § 68

HEL 2017-011272 T 00 01 04 00

Esitys

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se esittäisi valtuustolle hyväksyttäväksi 42 matalalattiaisen nivelraitiovaunun täyskorjauksen hankesuunnitelman 10.500.000,00 euron arvonlisäverottomaan enimmäishintaan.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Terhi Ruokolainen, projekti-insinööri, puhelin: 310 34799

terhi.ruokolainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566