Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2018

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/19

 

17.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 19

Valtuutettu Helena Kantolan aloite Mellarin asukastilan tilanteen korjaamiseksi

HEL 2016-012652 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Helena Kantolan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus päätti 2.5.2017 § 466 palauttaa asian valmisteluun siten, että pysyvät tilat Mellunmäki-seuran ylläpitämälle asukastalolle Mellarille varmistetaan joko uuteen ostoskeskukseen tai muuten. Samalla kaupunki etsii ratkaisua yhdessä Mellunmäki-seuran kanssa väliaikaiselle tilalle toiminnan jatkuvuuden mahdollistamiseksi.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 3 momentin mukaan jos 2 momentissa tarkoitettu määräaika ylittyy sen vuoksi, että kaupunginhallitus päättää palauttaa aloitteen uudelleen valmisteltavaksi, aloite käsitellään määräajan päättymistä seuraavassa aloitteita käsittelevässä valtuuston kokouksessa, tai vastaavasti kaupunginhallitus antaa siihen vastauksensa kolmen kuukauden kuluessa palauttamisesta. Seuraava aloitteita käsittelevä valtuuston kokous oli 27.9.2017.

Asukastila Mellari on toiminut sosiaali- ja terveysviraston vuokralaisena Mellunmäessä Korvatunturintie 2 sijaitsevassa rakennuksessa. Asukastila Mellarin toiminnasta on vastannut Mellunkylä-seura. Kaupunki on omistanut Mellarin käyttämien huonetilojen hallintaan oikeuttavat Kiinteistö Oy Mellunmäen liike- ja toimintakeskuksen osakkeet. Kiinteistöyhtiön osakkaat käynnistivät kiinteistökehityshankkeen, ja sen tuloksena tontin asemakaavamuutos hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 2.3.2016. Mellunmäen liike- ja toimintakeskuksen tontille tulee asuntoja ja jonkin verran liiketilaa. Vanhan rakennuksen purkutyöt alkoivat kesäkuussa ja uudet asuinrakennukset ja liiketilat valmistuvat keväällä 2019. Uusiin rakennuksiin ei tule kaupungin omistukseen tiloja. Uudet liiketilat omistaa A-Kruunu Oy.

Mellunmäki-seura ry on saanut avustusta asukastalotoimintaan vuodelle 2017 väliaikaiseen asukastilaan, joka sijaitsee Saariselänkuja 1:ssä. Seura on sopinut vuokranantajan kanssa, että asukastila voi olla tiloissa siihen asti, kunnes uudet tilat valmistuvat keväällä 2019.

Mellunmäki-seura ry on hakenut kaupungilta avustusta asukastalotoimintaan vuodelle 2018 tarkoituksena siirtää asukastalotoiminta keväällä 2019 väliaikaisista tiloista uusiin A-Kruunu Oy:n omistamiin liiketiloihin, jotka sijaitsevat puretun ostoskeskuksen paikalla. Kaupunginhallitus päättää vuoden 2018 asukastaloavustuksista loppuvuodesta 2017. Mellunmäki-seura ry tekee tiloista vuokrasopimuksen A-Kruunun Oy:n kanssa. Edellä kuvatut toimenpiteet mahdollistavat Mellunkylä-seuran ylläpitämän asukastalotoiminnan jatkuvuuden uusissa tiloissa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 18.12.2017 § 1132

HEL 2016-012652 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Helena Kantolan aloitteen loppuun käsitellyksi.

02.05.2017 Palautettiin

24.04.2017 Pöydälle

18.04.2017 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.04.2017 § 102

HEL 2016-012652 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu Helena Kantolan Mellarin asukastilan tilanteen korjaamista koskevasta valtuustoaloitteesta seuraavan lausunnon:

"Sosiaali- ja terveysviraston päivätoimintaa varten virastolla oli aiemmin vuokrattuna tiloja Mellunmäessä osoitteessa Korvatunturintie 2 sijaitsevassa rakennuksessa. Mellarin asukastila toimi silloin sosiaali- ja terveysviraston vuokralaisena samoissa tiloissa.

Sosiaali- ja terveysvirastolla ei ole enää päivätoimintaa Mellunmäen ostoskeskuksen kiinteistössä ja virasto on luopunut vuokratiloistaan. Ostoskeskuksen kiinteistö tullaan purkamaan kesällä 2017.

Kiinteistöviraston tilakeskus vastaa uusien tilojen järjestämisestä ja vuokraamisesta Mellunmäki-seuralle.

Mellunmäki-seuran asukastila ei ole sosiaali- ja terveysviraston toimintaa."

Esittelijä

va. virastopäällikkö

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

 

Nuorisolautakunta 30.03.2017 § 24

HEL 2016-012652 T 00 00 03

Lausunto

Nuorisolautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.

Asukastila Mellari on ollut Mellunmäessä sijaitseva n. 650 m2 asukas-, kulttuuri- ja vapaa-ajantila. Se on otettu käyttöön vuonna 2008 paikallisen asukasjärjestön aloitteesta. Mellarin toiminta on pyörinyt Mellunmäki-seuran sekä kaupungin eri toimijoiden yhteisvoimin. Se on tarjonnut tilat erilaisille tapahtumille, kursseille, kokouksille, paikallisille kehittämishankkeille ja projekteille sekä sosiaali- ja terveysviraston palveluille. Tällä hetkellä asukastila Mellari on suljettu, koska Mellunmäki-seura ei ole saanut avustusta aiemman hallituksen epäselvän taloustilanteen takia. Asukastilat tullaan purkamaan kesäkuussa 2017. Tällä hetkellä Mellarilla on käytössään samassa rakennuksessa oleva aulatila 31.5.2017 asti.

Mellunmäki-seura on kartoittanut uusia tiloja Tilakeskuksen kanssa kaupungin tyhjistä tiloista, mutta ne eivät ole olleet sopivia yhdistykselle.

Nuorisoasiainkeskus näkee tärkeänä asukastoiminnan turvaamisen ja tilaratkaisun löytymisen toiminnalle jatkossakin. Asukastila on tärkeä osa alueen palveluverkkoa, joka huomioi kaikki ikäryhmät, vaikka painotus onkin aikuisväestössä. Alueen asukkaiden palveluita kehitettäessä on myös tärkeää huomioida nuorten kuuleminen uuden kuntalain sekä nuorisolain mukaisesti.

Nuorisoasiankeskuksella ei ole tiloja Mellunmäessä, mutta sen läheisyydessä sijaitsee Vesalan nuorisotalo (700m metroasemalta), jonka tilojen mahdollinen käyttö asukastila Mellarin toimintaan voisi ainakin osittain olla mahdollista. Nuorisoasiankeskuksen tilat ovat maksuttomia yhdistyksille joiden kotipaikka on Helsinki.

Mellunmäessä sijaitsee myös Me-säätiön Me-talo osoitteessa Jänkäpolku 1 G. Talon toimintaa koordinoi 09 HHR (Helsinki Human Rights). Me-talojen tavoitteena on vähentää eri asuinalueiden välistä eriarvoistumista ja parantaa ihmisten hyvinvointia. Mellunmäen Me-talossa toiminnan tarkoituksena on koota alueen eri toimijat kehittämään asukkaiden toiveista ja tarpeista nousevaa toimintaa. Erityistä huomiota kiinnitetään moniammatilliseen yhteistyöhön kunnan palveluiden, koulujen, päiväkotien, seurakuntien, järjestöjen ja muiden alueiden toimijoiden kanssa. Me-talosta ei tällä hetkellä kuitenkaan löydy Mellarin toiminnalle tiloja koska mm Laakavuoren ala-aste tarvitsee sieltä tiloja remontin takia.

Esittelijä

osastopäällikkö

Katri Kairimo

Lisätiedot

Sari Nybäck, suunnittelija, puhelin: 310 89043

sari.nyback(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 23.03.2017 § 135

HEL 2016-012652 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Helena Kantolan yms. valtuustoaloitteesta, joka koskee Mellarin asukastilan tilanteen korjaamista, seuraavan lausunnon:

Mellarin asukastila on toiminut sosiaali- ja terveysviraston vuokralaisena Mellunmäessä osoitteessa Korvatunturintie 2 sijaitsevassa rakennuksessa. Kaupunki omistaa Mellarin käyttämien huonetilojen hallintaan oikeuttavat Kiinteistö Oy Mellunmäen liike- ja toimintakeskuksen osakkeet. Yhtiön osakkaiden vireille panemana kiinteistössä on käynnistynyt kiinteistökehityshanke, jonka myötä vanha ostoskeskusrakennus puretaan ja tilalle rakennetaan asuintalo ja jonkin verran liiketilaa. Purkutyöt alkavat tämän hetken tietojen mukaan kesäkuussa. Kaupungin omistukseen ei tule tilaa uudesta hankkeesta.

Kiinteistöviraston tilakeskus hankkii kaupungin omaa palvelutuotantoa varten tarvittavat tilat joko ostamalla, vuokraamalla tai rakennuttamalla. Hallintokunnat maksavat tiloista kustannusperusteista vuokraa. Ulkopuoliseen käyttöön kaupunki ei hanki tiloja. Kaupunki voi tarjota ulkopuolisille käyttäjille tiloja kaupungin omistamasta tilakannasta, joka ovat vapautuneet kaupungin omasta käytöstä.

Myös aravayhtiöiden liiketilat ovat kiinteistöviraston vuokrauksessa ja niitä tarjotaan vuokralle ulkopuolisille tahoille.

Kaupungin omistamat vapaat liiketilat löytyvät kiinteistöviraston tilakeskuksen sivuilta. Kiinteistövirasto perii kaupungin ulkopuolisilta vuokralaisilta markkinavuokraa. Kiinteistövirasto ei voi subventoida vuokrien kautta ulkopuolista toimintaa, vaan tuesta vastaa toimintaa lähinnä oleva hallintokunta.

Mellarin asukastilalle on etsitty vaihtoehtoja kaupungin tyhjistä tiloista. Tarjotut vaihtoehdot eivät ei ole olleet sopivia yhdistykselle.

Esittelijä

tilakeskuksen päällikkö

Arto Hiltunen

Lisätiedot

Sisko von Behr, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 40366

sisko.von.behr(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566