Helsingfors stad

Protokoll

1/2018

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/18

 

17.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 18

Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om tillämpning av offentlighetsprincipen i fråga om stadens lednings möten

HEL 2016-011747 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Olli Lahtinen, specialplanerare, telefon: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen som slutligt behandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Yrjö Hakanen och 22 andra ledamöter föreslår i sin motion att stadens ledning och centrala ledande tjänstemän börjar upprätthålla en offentlig kalender om sina möten som gäller tjänsteutövning.

Enligt Avd. IX 30 kap. 11 § i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter inom åtta månader. Om stadsfullmäktige beslutar återremittera en motion för ny beredning, ska motionen föreläggas fullmäktige på nytt inom åtta månader.

Stadsfullmäktige återremitterade 3.5.2017, § 213, ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning utgående från att det ska utredas om en kalender i stil med EU-kommissionens öppna kalender kan tas i bruk för borgmästarnas och sektorchefernas tjänsteutövning i Helsingfors.

EU-kommissionens öppenhetsprincip

EU kommissionen har 25.11.2014 fattat beslut om offentliggörande av information om möten som hålls mellan kommissionsledamöter och organisationer eller egenföretagare (2014/839/EU). I 3 punkten förklaras att beslutet har fattats i syfte att underlätta unionsmedborgarnas deltagande i unionens demokratiska liv. För att beslutsfattningen ska vara så öppen som möjligt, i enlighet med artikel 10.3 i EU-fördraget, är det viktigt att medborgarna får veta vilka kontakter kommissionsledamöterna och medarbetarna vid deras kanslier har med organisationer och egenföretagare.

Kommissionsledamöterna ska, i enlighet med bestämmelserna i artikel 1, offentliggöra information om alla möten som de själva eller medarbetare vid deras kanslier håller med organisationer eller egenföretagare om frågor som rör utformning och genomförande av politiken i unionen.

Detta beslut gäller inte EU-medborgarnas rätt att få tillgång till institutionernas handlingar, eftersom detta har bestämts i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/200.

I beslutets 2 och 3 artikel begränsas olika ärenden och organisationer som offentlighetsprincipen inte gäller. Bland dessa finns möten som hålls på unionsnivå med medlemsländernas myndigheter, representanter från tredje länder och internationella organisationer, arbetsmarknadens parter eller möten med kyrkor, religiösa sammanslutningar eller samfund samt med filosofiska och konfessionslösa organisationer eller företrädare för politiska partier.

Dessutom anges i beslutets 4 artikel 2 punkt med hänvisning till öppenhetsförordningen följande: ”Informationen behöver inte offentliggöras om ett sådant offentliggörande skulle kunna undergräva skyddet av ett av de intressen som avses i artikel 4.1, 4.2 och 4.3 i förordning (EG) nr 1049/2001, särskilt den enskildes liv, integritet eller privatliv, unionens finansiella, monetära eller ekonomiska politik, marknadsstabilitet eller känsliga affärsuppgifter, ett korrekt genomförande av domstolsförfaranden eller inspektioner, utredningar, revisioner eller andra administrativa förfaranden, eller skyddet av varje annat viktigt allmänintresse som erkänns på unionsnivå."

Namnen på enskilda personer, förutom tjänstemän vid kommissionen, som deltar i möten ska inte offentliggöras om de inte otvetydigt har lämnat sitt samtycke.

I det s.k. öppenhetsregistret sammanställs uppgifter om organiserade intressegrupper. Där registreras intressegrupper som håller kontakt med EU:s organ och beslutsfattare. Av registret framgår vilka intressen som företräds och av vem och hur mycket som investeras i arbetet. På så sätt får allmänheten och andra intressegrupper insyn i verksamheten och kan granska lobbyisterna. Intressegrupperna förbinder sig att följa en uppförandekod. 

Uppgifter om möten publiceras på varje kommissionärs egen webbplats inom två veckor från och med mötet. I tabellen kan man se datum och plats för varje möte, vilka som deltagit samt mötets tema. På kommissionens hemsida samlas dessutom den närmaste tidens möten från alla kommissionärers sidor.

För att skydda viktiga privata och gemensamma intressen läggs inte uppgifterna om alla möten i kommissionärernas kalendrar. Oavsett detta är tumregeln att offentliggjorda möten allmänt ökar insynen i administrationen, motarbetar påtryckningsförsök mot kommissionen och skaffandet av information på olaglig väg.

Öppenhetsprincipen i Helsingfors

I Helsingfors nya ledarskapssystem har borgmästarna och biträdande borgmästarna samt kanslichefen och sektorcheferna en central ställning vid handläggningen av ärenden som tas upp i beslutsfattandet. I motionen hänvisas bl.a. till stadens verksamhet som tjänsteanordnare, planläggare, byggherre, fastighetsägare och upphandlare.

Stadsstyrelsen understöder förslaget om att det är motiverat att vidta åtgärder för att offentliggöra de ledande förtroendevaldas och tjänstemännens möten med tredje part, för att förstärka målsättningen om god förvaltning som konstaterats i stadsstrategin, och då mötet har en koppling till planering och genomförande av stadens verksamhet.

Listningen av offentliga möten på kommissionens sidor är tekniskt enkel att genomföra. På Helsingfors stads webbplats kan man snabbt ta i bruk ett liknande förfarande.        

Det är möjligt att ha en lägre tröskel för mötenas offentlighet än den som föreskrivs i 2–4 artikeln i EU-kommissionens beslut. I samarbetsfrågor bör statens representanter följa statens offentlighetsklassificering (t.ex. säkerhets- och beredskapsplanering, polisärenden). Personuppgifter bör med anledning av dataskyddsbestämmelserna inte offentliggöras i förteckningarna över möten.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Olli Lahtinen, specialplanerare, telefon: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Komission päätös kokouksia koskevan tiedon julkaisemisesta

2

Kommissionens beslut om offentliggörande av information om möten

Bilagematerial

1

Hakanen Yrjö ym. valtuustoaloite Kvsto 26.10.2016 asia 9

2

EU:n avoimuusasetus 1049/2001

3

EU:n avoimuusrekisteri

4

EU:n hyvä edunvalvontatapa

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 18.12.2017 § 1133

HEL 2016-011747 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

18.04.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

 

Stadsfullmäktige 03.05.2017 § 213

HEL 2016-011747 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade återremittera ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning.

Behandling

03.05.2017 Återremitterades

Ledamoten Yrjö Hakanen understödd av ledamoten Sami Muttilainen föreslog att ärendet återremitteras till stadsstyrelsen för ny beredning utgående från att det ska utredas om en kalender i stil med EU-kommissionens öppna kalender kan tas i bruk för borgmästarnas och sektorchefernas tjänsteutövning i Helsingfors.

3 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning utgående från att det ska utredas om en kalender i stil med EU-kommissionens öppna kalender kan tas i bruk för borgmästarnas och sektorchefernas tjänsteutövning i Helsingfors.

Ja-röster: 34
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Timo Elo, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Maritta Hyvärinen, Katja Ivanitskiy, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Kaarin Taipale, Ulla-Marja Urho, Pertti Villo

Nej-röster: 40
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Leo Stranius, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Blanka: 4
Pentti Arajärvi, Ville Jalovaara, Tarja Kantola, Heimo Laaksonen

Frånvarande: 7
Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Suzan Ikävalko, Jan D Oker-Blom, Mari Puoskari, Olli Sademies, Sanna Vesikansa

Stadsfullmäktige beslutade återremittera ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Olli Lahtinen, specialplanerare, telefon: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566