Helsingfors stad

Protokoll

1/2018

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/20

 

17.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 20

Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om lösgöring av Vanda Energi från Fennovoimas kärnkraftsprojekt

HEL 2017-000741 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Atte Malmström, koncernstyrningschef, telefon: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar den av ledamoten Emma Kari väckta motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Emma Kari och 20 andra ledamöter föreslår i sin motion att Helsingfors stad i samverkan med majoritetsägaren Vanda inleder ägarstyrningsåtgärder med syfte att lösgöra Vanda Energi Ab från Fennovoimas kärnkraftsprojekt.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stadsfullmäktige behandlade motionssvaret 17.5.2017, § 239, och beslutade återremittera ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning.

I enlighet med 30 kap 11 § 4 mom. i förvaltningsstadgan ska en motion föreläggas på nytt inom åtta månader från och med beslutet om återremittering, om stadsfullmäktige beslutar återremittera en motion för ny beredning.

Stadsstyrelsen konstaterar att Vanda Energi Ab:s verksamhetsområde är affärsverksamhet som omfattar el, värme och naturgas och annan energiförsörjning och framställning och försäljning av därtill hörande produkter, energitjänster och annan affärsverksamhet i branschen. Helsingfors stad äger 40 % och Vanda stad 60 % av aktierna i Vanda Energi Ab.

I enlighet med majoritetsprincipen i 1 kap. 6 § i aktiebolagslagen (624/2006) utövar aktieägarna sin beslutanderätt på bolagsstämman.
Enligt 5 kap. 2 § i lagen beslutar bolagsstämman i princip endast om ärenden som uttryckligen föreskrivs i aktiebolagslagen eller bolagsordningen. Styrelsen kan föra ett enskilt ärende som hör till dess allmänna behörighet till bolagsstämman för avgörande. Dessutom kan aktieägarna enhälligt på bolagsstämman besluta om ett ärende som hör till styrelsens allmänna behörighet, såsom en fråga som gäller affärsverksamheten.

En minoritetsägare skyddas i bolagsrätten bland annat av rätten att föra fram ärenden till behandling på bolagsstämman. I enlighet med 5 kap. 4 § i aktiebolagslagen ska man hålla extra bolagsstämma t.ex. då en ägare till sammanlagt en tiondel av samtliga aktier kräver det för behandling av ett visst ärende. Enligt 5 kap. 5 § i lagen har en aktieägare rätt att be om att ett ärende som enligt aktiebolagslagen hör till bolagsstämman ska behandlas på bolagsstämman om aktieägaren begär det skriftligen av styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i stämmokallelsen.

På basis av sitt aktieinnehav har staden rätt att kräva att Vanda Energi Ab sammankallar en extra bolagsstämma och/eller att ett ärende som enligt aktiebolagslagen ska behandlas på bolagstämman tas upp. Fennovoimas kärnkraftsprojekt hör till bolagets affärsverksamhet och även till styrelsens allmänna behörighet. Bolagets styrelse har inte fört projektet till bolagsstämman för beslutsfattande, varför aktieägarna enligt aktiebolagslagen endast enhälligt kan fatta beslut i saken.

Enligt en förhandsbedömning finns det ingen sådan garanti för en lösgöring av Fennovoima från kärnkraftsprojektet på basis av aktieägarnas enhällighet att det skulle vara ändamålsenligt att ta upp frågan på en extra bolagsstämma. Stadsstyrelsen konstaterar att det är bäst att ta upp frågan om Vanda Energi Ab:s lösgöring från kärnkraftsprojektet i förhandlingar mellan bolagets aktieägare samt reda ut möjligheterna för att hitta en gemensam vilja innan man tar upp ärendet på bolagsstämman.

På basis av preliminära diskussioner mellan tjänstemän vid koncernledningen i Helsingfors och Vanda städer kommer man att starta en gemensam utredning om de juridiska frågorna och omfattningen av de ekonomiska konsekvenserna av en lösgöring från Fennovoimaprojektet. Utgående från utredningen kan man med tillräcklig information bedöma vilka följder en lösgöring från projektet innebär för bolagets ekonomiska ställning samt med hänsyn till de faktiska förutsättningarna för Vanda Energi Ab att lösgöra sig från projektet med tanke på avtalsrättsliga ansvar.

Utredningen kommer att göras i samarbete med Vanda Energi Ab på så sätt att den blir klar senast våren 2018 så att ärendet kan tas upp på bolagets ordinarie bolagstämma 2018.

Efter att utredningen är klar rapporterar man om den till stadsstyrelsens koncernsektion som ansvarar för verkställandet av stadskoncernens koncernstyrning och -kontroll samt för att dessa fungerar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Atte Malmström, koncernstyrningschef, telefon: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Bilagor

1

Kari Emma ym. valtuustoaloite kvsto 18.1.2017 asia 46

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Stadskansliet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 18.12.2017 § 1131

HEL 2017-000741 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Emma Karin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

18.12.2017 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Jasmin Hamid

02.05.2017 Ehdotuksen mukaan

24.04.2017 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

 

Stadsfullmäktige 17.05.2017 § 239

HEL 2017-000741 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade återremittera ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning.

Behandling

17.05.2017 Återremitterades

Ledamoten Emma Kari understödd av ledamoten Silvia Modig föreslog att stadsfullmäktige skulle besluta återremittera ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning utgående från att stadsstyrelsen ska uppmanas att inleda ägarstyrningsåtgärder i syfte att sammankalla en extra bolagsstämma för att lösgöra Vanda Energi från Fennovoimas kärnkraftsprojekt.

4 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige återremitterar motionen för ny beredning utgående från att stadsstyrelsen ska uppmanas att inleda ägarstyrningsåtgärder i syfte att sammankalla en extra bolagsstämma för att lösgöra Vanda Energi från Fennovoimas kärnkraftsprojekt.

Ja-röster: 37
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Patrik Gayer, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Jape Lovén, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Ilkka Taipale, Ulla-Marja Urho

Nej-röster: 39
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Jussi Chydenius, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Eija Loukoila, Hannele Luukkainen, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Blanka: 8
Pentti Arajärvi, Nina Huru, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Björn Månsson, Sara Paavolainen, Jaana Pelkonen, Tomi Sevander

Frånvarande: 1
Juha Hakola

Stadsfullmäktige beslutade återremittera ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Atte Malmström, koncernstyrningschef, telefon: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566