Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2018

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/20

 

17.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 20

Valtuutettu Emma Karin aloite Vantaan Energian irtautumiseksi Fennovoiman ydinvoimahankkeesta

HEL 2017-000741 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Emma Karin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Emma Kari ja 20 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsingin kaupunki käynnistää yhteistyössä enemmistöomistaja Vantaan kanssa omistajaohjaustoimet, joiden tavoitteena on Vantaan Energia Oy:n irrottautuminen Fennovoiman ydinvoimahankkeesta.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginvaltuusto käsitteli aloitevastausta 17.5.2017, § 239 ja päätti palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 4 momentin mukaan aloite on esitettävä uudelleen valtuuston käsiteltäväksi kahdeksan kuukauden kuluessa palauttamispäätöksestä, jos kaupunginvaltuusto päättää palauttaa aloitteen uudelleen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus toteaa, että Vantaan Energia Oy:n toimialana on sähkö-, lämpö- ja maakaasuliiketoiminta sekä muu energiahuolto ja niihin liittyvä tuotteiden valmistus ja kauppa, energiapalvelut sekä alan muu liiketoiminta. Helsingin kaupunki omistaa 40 % ja Vantaan kaupunki 60 % Vantaan Energia Oy:n osakkeista.

Osakeyhtiölain (624/2006) 1 luvun 6 §:n enemmistöperiaatteen mukaan osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. Lain 5 luvun 2 §:n mukaan yhtiökokous päättää lähtökohtaisesti vain osakeyhtiölaissa tai yhtiöjärjestyksessä nimenomaan säädetyistä asioista. Hallitus voi myös siirtää tietyn yksittäisen yleistoimivaltaansa kuuluvan asian yhtiökokouksen päätettäväksi. Lisäksi osakkeenomistajat voivat yksimielisinä tehdä yhtiökokouksessa päätöksen hallituksen yleistoimivaltaan kuuluvassa asiassa, kuten liiketoiminnan harjoittamiseen liittyvässä kysymyksessä.

Osakeyhtiölain 5 luvun 4 §:n mukaan ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä muun muassa silloin, jos osakkeenomistajat, joilla on yhteensä kymmenesosa kaikista osakkeista, vaativat sitä tietyn asian käsittelemistä varten. Lain 5 luvun 5 §:n mukaan osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain nojalla kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Helsingin kaupungilla on siten oikeus vaatia Vantaan Energia Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumista ja/tai saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi.

Fennovoiman ydinvoimahanke on yhtiön liiketoiminnan harjoittamiseen liittyvä asia ja kuuluu hallituksen yleistoimivaltaan. Siten osakkeenomistajat voivat osakeyhtiölain mukaan tehdä hanketta koskevia päätöksiä vain yksimielisinä.

Vantaan Energia Oy:n osallistumista Fennovoiman ydinvoimahankkeeseen on käsitelty Vantaan ja Helsingin kaupunkien välisissä keskusteluissa syksyllä 2017. Tuolloin on todettu tarpeelliseksi käynnistää kaupunkien yhteinen selvitys Fennovoiman ydinvoimahankkeesta irrottautumiseen liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä ja taloudellisten vaikutusten laajuudesta, koska on odotettavissa, että aloitteessa tavoitellulla irrottautumisella on olennaista taloudellista vaikutusta yhtiöön ja siten myös osakkaiden omistuksen arvoon. Selvitys on tarkoitus tehdä yhteistyössä yhtiön kanssa niin, että se valmistuu keväällä 2018. Tämä mahdollistaa asian käsittelyn vuoden 2018 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Selvityksestä raportoidaan sen valmistumisen jälkeen kaupunginhallituksen konsernijaostolle, joka huolehtii kaupunkikonsernin konserniohjauksen ja -valvonnan täytäntöönpanosta sekä niiden toimivuudesta.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Kari Emma ym. valtuustoaloite kvsto 18.1.2017 asia 46

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 18.12.2017 § 1131

HEL 2017-000741 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Emma Karin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

18.12.2017 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Jasmin Hamid

02.05.2017 Ehdotuksen mukaan

24.04.2017 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

 

Kaupunginvaltuusto 17.05.2017 § 239

HEL 2017-000741 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

17.05.2017 Palautettiin

Valtuutettu Emma Kari ehdotti valtuutettu Silvia Modigin kannattamana, että kaupunginvaltuusto palauttaa aloitteen valmisteluun siten, että kaupunginhallitusta kehotetaan käynnistämään omistajaohjaustoimet ylimääräisen yhtiökokouksen kutsumiseksi ja Vantaan Energian irroittautumiseksi Fennovoiman ydinvoimahankkeesta.

4 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Kaupunginvaltuusto palauttaa aloitteen valmisteluun siten, että kaupunginhallitusta kehoitetaan käynnistämään omistajaohjaustoimet ylimääräisen yhtiökokouksen kutsumiseksi ja Vantaan Energian irroittautumiseksi Fennovoiman ydinvoimahankkeesta.

Jaa-äänet: 37
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Patrik Gayer, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Jape Lovén, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Ilkka Taipale, Ulla-Marja Urho

Ei-äänet: 39
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Jussi Chydenius, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Eija Loukoila, Hannele Luukkainen, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 8
Pentti Arajärvi, Nina Huru, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Björn Månsson, Sara Paavolainen, Jaana Pelkonen, Tomi Sevander

Poissa: 1
Juha Hakola

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566