Helsingfors stad

Protokoll

22/2017

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/5

 

13.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 456

Utredning om åtgärderna med anledning av utvärderingsberättelsen för år 2016

HEL 2016-004947 T 00 03 00

Beslut

Stadsfullmäktige antecknade bilagan till detta ärende med en utredning om åtgärderna med anledning av utvärderingsberättelsen för år 2016.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av utredningen om åtgärderna med anledning av utvärderingsberättelsen att staden utreder på vilka sätt det går att främja de anställdas möjligheter att få tilläggsutbildning i genussensitiv småbarnspedagogik. (Katju Aro)

 

Behandling

Ledamoten Katju Aro understödd av ledamoten Alviina Alametsä föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av utredningen om åtgärderna med anledning av utvärderingsberättelsen att staden utreder på vilka sätt det går att främja de anställdas möjligheter att få tilläggsutbildning i genussensitiv småbarnspedagogik.

 

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

3 omröstningen

Ledamoten Katju Aros förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av utredningen om åtgärderna med anledning av utvärderingsberättelsen att staden utreder på vilka sätt det går att främja de anställdas möjligheter att få tilläggsutbildning i genussensitiv småbarnspedagogik.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 61
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Petra Malin, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 13
Mika Ebeling, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Pia Kopra, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Dani Niskanen, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Juhani Strandén, Matias Turkkila

Blanka: 8
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Juha Hakola, Seija Muurinen, Mia Nygård, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Mauri Venemies

Frånvarande: 3
Maija Anttila, Eva Biaudet, Juhana Vartiainen

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Katju Aros förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Mauno Rönkkö, specialplanerare, telefon: 310 46768

mauno.ronkko(a)hel.fi

Bilagor

1

Selvitys vuoden 2016 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä

2

Revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2016

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsstyrelsen och nämnderna och direktionerna gav i maj utlåtanden till revisionsnämnden om åtgärdsrekommendationerna och -uppmaningarna i utvärderingsberättelsen för år 2016. I dessa utlåtanden uppgavs det vilka åtgärder förvaltningarna och affärsverken hade för avsikt att vidta med anledning av utvärderingsberättelsen.

Stadsfullmäktige beslutade 21.6.2017 i enlighet med revisionsnämndens förslag anteckna revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2016 och de utlåtanden som stadsstyrelsen och nämnderna och direktionerna i fråga gett om denna och uppmana stadsstyrelsen att före utgången av december 2017 förelägga fullmäktige en utredning om vilka åtgärder de personer som ansvarar för verksamheten och de redovisningsskyldiga har vidtagit med anledning av utvärderingsberättelsen.

De åtgärder som sektorerna, förvaltningarna och affärsverken vidtagit med anledning av åtgärdsrekommendationerna och -uppmaningarna i utvärderingsberättelsen anges i den bifogade utredningen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Mauno Rönkkö, specialplanerare, telefon: 310 46768

mauno.ronkko(a)hel.fi

Bilagor

1

Selvitys vuoden 2016 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä

2

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2016

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Sektorerna, förvaltningarna och affärsverken

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 04.12.2017 § 1088

HEL 2016-004947 T 00 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi esityslistan liitteenä olevan selvityksen vuoden 2016 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä.

27.11.2017 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46768

mauno.ronkko(a)hel.fi

 

Stadsfullmäktige 21.06.2017 § 289

HEL 2016-004947 T 00 03 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med revisionsnämndens förslag

  1. anteckna revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2016 och de utlåtanden som stadsstyrelsen och nämnderna och direktionerna i fråga gett om denna
  2. uppmana stadsstyrelsen att före utgången av december 2017 förelägga fullmäktige en utredning om vilka åtgärder de personer som ansvarar för verksamheten och de redovisningsskyldiga har vidtagit med anledning av utvärderingsberättelsen
  3. anteckna revisionsberättelsen för år 2016
  4. godkänna bokslutet på basis av uppgifterna i revisionsberättelsen
  5. på basis av det som i revisionsberättelsen anges om bokslutets godtagbarhet bevilja de ledamöter i organ och de ledande tjänsteinnehavare inom arbetsfälten som handhaft stadens förvaltning och ekonomi ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016, med undantag av tjänsteinnehavaren som varit utbildningsverkets datachef fram till januari 2016, den som varit utvecklingschef vid utbildningsverket till maj 2016 och utbildningsdirektören.

Behandling

21.06.2017 Enligt förslaget

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige som förfarande att diskussionen om ärendena 3 och 4 förs samtidigt. Eventuella förslag beträffande de båda ärendena skulle framställas under diskussionen.

Föredragande

Revisionsnämnden

Upplysningar

Timo Terävä, utvärderingschef, telefon: 310 43126

timo.terava(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566