Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2017

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/8

 

08.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 393

Käräjäoikeuden lautamiesten valinta

HEL 2017-009925 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginvaltuusto

        myönsi Mervi Juuriselle eron käräjäoikeuden lautamiehen luottamustoimesta ja

        valitsi Tiina Hyvösen käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto

        myönsi Nina Hirvikankaalle eron käräjäoikeuden lautamiehen luottamustoimesta ja

        valitsi Jonna Temosen käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1

Eronpyyntö 20.9.2017

2

Eronpyyntö 26.9.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Helsingin käräjäoikeus

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 21.6.2017 (294 §) Mervi Juurisen (Vas.) käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Mervi Juurinen pyytää 20.9.2017 eroa käräjäoikeuden lautamiehen luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi 21.6.2017 (294 §) Nina Hirvikankaan (Kok.) käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Nina Hirvikangas pyytää 26.9.2017 eroa käräjäoikeuden lautamiehen luottamustoimesta.

Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (675/2016) mukaan valtuusto valitsee käräjäoikeuden lautamiehet valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Käräjäoikeuden lautamiehestä on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnan luottamushenkilöstä säädetään.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö.

Käräjäoikeuden lautamieheksi valittavan tulee täyttää käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain 2 §:n mukaiset kelpoisuusvaatimukset.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1

Eronpyyntö 20.9.2017

2

Eronpyyntö 26.9.2017

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Helsingin käräjäoikeus

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.10.2017 § 918

HEL 2017-009925 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

        myöntää Mervi Juuriselle eron käräjäoikeuden lautamiehen luottamustoimesta ja

        valitsee Tiina Hyvösen käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto

        myöntää Nina Hirvikankaalle eron käräjäoikeuden lautamiehen luottamustoimesta ja

        valitsee Jonna Temosen käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Käsittely

23.10.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää Wille Rydmanin ehdotuksesta, että käräjäoikeuden lautamieheksi valitaan Jonna Temonen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566