Helsingfors stad

Protokoll

19/2017

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/9

 

08.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 394

Val av suppleant i delegationen för polisen

HEL 2017-003847 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

        beviljade Sara Henriksson avsked från förtroendeuppdraget som suppleant i delegationen för polisen och

        valde Lotta Rosenqvist till ny suppleant (personlig suppleant för Ville Kohvakka) i delegationen för polisen för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerade samtidigt omedelbart denna paragraf i protokollet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1

Henriksson Sara, eronpyyntö Poliisin neuvottelukunnasta 6.10.2017

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kommunalbesvär, fullmäktige

Helsingin poliisilaitos

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 7.6.2017 (§ 278) Sara Henriksson (SFP) till suppleant i delegationen för polisen för den mandattid som börjar år 2017. Sara Henriksson anhåller 6.10.2017 om avsked från förtroendeuppdraget som suppleant i delegationen för polisen på grund av byte av hemkommun.

Enligt 13 § i polisförvaltningsförordningen (158/1996) väljer stadsfullmäktige delegationens medlemmar för sin mandattid.

Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har giltiga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked. Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden.

Enligt 70 § i kommunallagen får till ett förtroendeuppdrag väljas endast den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget. En förtroendevald ska på begäran av fullmäktige lämna en redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1

Henriksson Sara, eronpyyntö Poliisin neuvottelukunnasta 6.10.2017

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kommunalbesvär, fullmäktige

Helsingin poliisilaitos

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 30.10.2017 § 964

HEL 2017-003847 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

        myöntää Sara Henrikssonille eron poliisin neuvottelukunnan varajäsenen luottamustoimesta ja

        valita Lotta Rosenqvist varajäseneksi (Ville Kohvakan henkilökohtainen varajäsen) poliisin neuvottelukuntaan vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566