Helsingfors stad

Protokoll

17/2017

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ärende/6

 

11.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 373

Projektplan för Busholmens idrottspark

HEL 2017-005362 T 10 05 01

Beslut

Stadsfullmäktige godkände projektplanen för en idrottspark på Busholmen, daterad 28.4.2017, enligt vilken byggkostnaderna för projektet uppgår till högst 13 000 000 euro exklusive mervärdesskatt i prisnivån för mars 2017.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1

Jätkäsaaren liikuntapuiston hankesuunnitelma

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Busholmens idrottspark

Detaljplan nr 12277 för Busholmens idrottspark gör det möjligt att bygga en funktionellt mångsidig och högklassig idrottspark på Busholmen i södra Helsingfors på en synlig, central plats av stadsstrukturen.

Den nya idrottsparken ligger i enlighet med projektplanen längs med goda kollektivtrafikförbindelser, förbättrar utbudet av idrotts- och rekreationsområden för invånarna i närområdet och gör utbudet mångsidigare. Samtidigt är idrottsparken en lättillgänglig motionsplats för alla stadsbor. Idrottsparken erbjuder mångsidiga möjligheter även för tävlings- och hobbyverksamhet.

Samtidigt erbjuder idrottsparken skolorna i näromgivningen möjligheter för utomhusidrott. De nordliga delarna av parken kan utnyttjas även under raster.

I dimensioneringen av idrottsparken har man beaktat att utbudet av idrottstjänster i södra innerstaden är mindre än i förorterna. För närvarande betjänas invånarna enbart av de enskilda större idrottsplanerna i Bottenhavsparken, Fabriksparken och Johannesparken samt av Väinämöinenplanen och Kajsaniemiplanen.

Projektplan för Busholmens idrottspark

I idrottsparken finns två fullstora idrottsplaner och en servicebyggnad med omklädningsrum som stöder verksamheten. Den ena av planerna kan täckas för vintersäsongerna och den andra kan under vintertid utnyttjas som konstisbana. Förutom planerna har man även planerat att bygga en mångsidig näridrottsplats i idrottsparken. Näridrottsplatsen planeras ha en gräsplan för bollsporter samt mindre spelplaner och en skejtplats.

Projektet syftar till en säker och hållbar idrottspark som på ett mångsidigt sätt betjänar invånarna i närområdena samt skolelever och idrottsföreningar. Planerna och idrottsplatserna uppfyller med tanke på dimensioneringen och den tekniska kvalitetsnivån kriterierna för juniorer på hobbynivå och tävlingsnivå.

Projektplanen för idrottsparken finns som bilaga 1.

Projektfinansiering

Projektet ingår i byggnadsprogrammet för idrottsplatser för åren 2017–2026, godkänt av stadsfullmäktige 30.11.2016. Totalt 7,8 miljoner euro i finansiering har reserverats för åren 2019–2023 för det första skedet av planering och genomförande av projektet.

Den projektplan som nu föreläggs stadsfullmäktige omfattar även det andra skedet i projektet, eftersom det är ändamålsenligt och ekonomiskt med tanke på ett snabbt utförande av projektet på Busholmen att hela projektet utförs på en gång. Dessutom blir kostnaderna i detta fall av tekniska orsaker lägre under det andra skedet än enligt den ursprungliga planen.

Det finansieringsbehov på 13 miljoner euro som projektet totalt förutsätter kommer att upptas i det 10-åriga investeringsprogrammet i budgeten för 2018.

Projektets genomförande och tidtabell

Projektet har planerats så att grundberedningen kan inledas under 2017. Då skulle det första skedet av idrottsparken färdigställas uppskattningsvis under hösten 2019, det vill säga samtidigt som huvudbyggnaden för skolan Jätkäsaaren peruskoulu färdigställs. Projektplaneringen har utarbetats fram till sin slutliga beredning så att staden har beredskap att konkurrensutsätta entreprenaderna.

Stadsmiljösektorn har byggansvaret för objektet och idrottsservicehelheten har ansvar för objektets underhåll.

Till slut

Det har blivit särskilt önskvärt att projektet genomförs så snabbt som möjligt nu när Helsingfors förvaltningsdomstol med sitt beslut 11.9.2017 upphävde stadsfullmäktiges beslut om att sälja fastigheten Bunkern på Busholmen. Med det upphävda beslutet godkändes samtidigt även projektplanen för att bygga idrotts- och simhallslokaler som hyreslokaler i Bunkern. Beslutet kommer ofrånkomligen att innebära att det projektet behöver tilläggstid.

Idrottsparksprojektet på Busholmen skulle för sin del trygga utbudet av idrottslokaler för skolorna i området, den växande stadsdelen och dessutom hela södra Helsingfors.

Förslaget stämmer överens med idrottsnämndens framställning.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1

Jätkäsaaren liikuntapuiston hankesuunnitelma

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

Rakennetun omaisuuden hallinta

Talous- ja suunnitteluosasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 25.09.2017 § 875

HEL 2017-005362 T 10 05 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Jätkäsaaren liikuntapuiston 28.4.2017 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 13 000 000 euroa maaliskuun 2017 kustannustasossa.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 11.05.2017 § 105

HEL 2017-005362 T 10 05 01

Esitys

Liikuntalautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyy Jätkäsaaren liikuntapuiston 28.4.2017 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 13 036 000 euroa maaliskuun 2017 kustannustasossa.

Esittelijä

osastopäällikkö

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Matti Kuusela, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi

Rauno Pekonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 87788

rauno.pekonen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566