Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2017

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/8

 

11.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 375

Kalasataman keskus 2:n asemakaavan muuttaminen (nro 12438)

HEL 2016-006416 T 10 03 03

Päätös

Asia poistettiin esityslistalta kaupunginhallituksen peruutettua ehdotuksensa kaupunginvaltuustolle.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 29 luvun 8 §:n asia on poistettava esityslistalta, jos kaupunginhallitus, tarkastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta peruuttaa ehdotuksensa, ennen kuin valtuusto on tehnyt päätöksen asiasta. Kaupunginhallitus peruutti Kalasataman keskus 2:n asemakaavan muuttamista koskevan ehdotuksensa kaupunginvaltuustolle 9.10.2017 kokouksessaan. Asia tulee näin ollen poistaa kaupunginvaltuuston esityslistalta.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.10.2017 § 908

HEL 2016-006416 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti peruuttaa kaupunginvaltuustolle 2.10.2017 (889 §) esittelemänsä asian Kalasataman keskus 2:n asemakaavan muuttaminen (nro 12438).

Käsittely

09.10.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä lisäsi esityksen esityslistalle kokouksessa.

Kaupunginhallitus hyväksyi asian ottamisen käsiteltäväkseen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen esityslistan liitteenä olleet kartta ja selostus eivät olleet kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden asemakaavoituspalvelun tarkistetun esityksen mukaiset. Esityslistan liitteet olivat nähtävilläolovaiheen kartta ja selostus. Nähtävilläolon jälkeen karttaan ja selostukseen on tehty muutoksia, jotka ilmenevät asemakaavoituspalveluiden esityksestä. Kaupunginhallituksen pitäisi käsitellä asemakaavanmuutos uudestaan asemakaavoituspalveluiden esittämillä liitteillä. Kaavamuutos tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn 23.10.2017.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566