Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2017

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/10

 

11.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 377

Helsingin kaupungin neurologian toimintojen siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle

HEL 2017-005941 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi liitteenä 1 olevan sopimuksen Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen palvelukokonaisuuden kuntoutuksen osaamiskeskuksen neurologian poliklinikan ja kuntoutustoiminnan siirtämisestä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Helsingin yliopistollisen keskussairaalan sairaanhoitoalueen neurologian klinikkaan 1.1.2018 alkaen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti.

Käsittely

Valtuutettu Katriina Juva ehdotti valtuutettu Reetta Vanhasen kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Hyväksyessään tämän neurologian poliklinikan ja kuntoutusosastojen siirron HUSille kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuuksia huolehtia jatkossakin siitä, että kuntoutustoiminnalle on kaupungilla paitsi riittävät resurssit, myös erillinen kuntoutustoiminnasta vastaava kokonaisuus ja sille vastuullinen johto.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

3 äänestys

Valtuutettu Katriina Juvan ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI.

JAA-ehdotus: Hyväksyessään tämän neurologian poliklinikan ja kuntoutusosastojen siirron HUSille kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuuksia huolehtia jatkossakin siitä, että kuntoutustoiminnalle on kaupungilla paitsi riittävät resurssit, myös erillinen kuntoutustoiminnasta vastaava kokonaisuus ja sille vastuullinen johto
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 38
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Jussi Chydenius, Sandra Hagman, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Katriina Juva, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Jarmo Nieminen, Jussi Niinistö, Laura Nordström, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, Petrus Pennanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 15
Maija Anttila, Ted Apter, Eveliina Heinäluoma, Atte Kaleva, Tapio Klemetti, Pia Kopra, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Risto Rautava, Mirita Saxberg, Laura Varjokari, Juhana Vartiainen

Tyhjä: 30
Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Abdirahim Mohamed, Seija Muurinen, Mia Nygård, Jan D Oker-Blom, Jenni Pajunen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Pekka Puska, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Laura Rissanen, Sampo Terho, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Paavo Väyrynen

Poissa: 2
Eero Heinäluoma, Ilkka Taipale

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Katriina Juvan ehdottamaa toivomuspontta.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Liikkeenluovutussopimus neurologian toimintojen luovuttaminen HUSlle_ LUONNOS 31.5.2017_(muokattu 22082017)

2

HYKS HKI NEU integraatio ESISELVITYS 20.10.2016.pdf

3

HYKS HKI NEU integraatiotyöryhmän LOPPURAPORTTI  31.5.2017.pdf

4

Henkilöstön asemaa koskeva liite, siirtosopimus neurologia31082017

5

Henkilöstötoimikunnan lausunto

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Siirtyvä henkilöstö

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

siirtyvä henkilöstö

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää (22.8.2017 § 210), että Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan kuntoutuksen osaamiskeskuksen neurologian poliklinikka ja kuntoutustoiminta siirretään Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) Helsingin yliopistollisen keskussairaalan sairaanhoitoalueen (HYKS) neurologian klinikkaan 1.1.2018 alkaen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti. Siirrettävä toiminta käsittää neurologian erikoisalan polikliinisia tutkimus-, hoito- ja kuntoutus- ja neuropsykologian palveluja polikliinisesti ja kuntoutusosastoilla. Ylilääkärin johtamaan toimintaan kuuluu kaksi alayksikköä: neurologian poliklinikka ja neurologian vuodeosastot. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta edellytti yksimielisesti, että jatkossa huolehditaan neurologisen kuntoutuksen resursseista ja kaupungille jäävän avohoidon, sairaala- ja kotihoidon kuntoutustoiminnan osaamisen ja resurssien riittävyydestä muutoksen jälkeen. Lisäksi lautakunta katsoi, että tarvitaan tiivistä yhteistyötä ja konsultaatiomahdollisuuksia eri toimijoiden kesken, erityisesti potilaan kotiutuessa sairaalasta. Lautakunnan esitys sisältyy päätöshistoriaan.   

Neurologiassa tavallisimpia sairauksia ovat aivoverenkiertohäiriöt, epilepsia, migreeni, Parkinsonin tauti, MS-tauti, keskushermostoinfektiot, aivovammat, lihassairaudet, monihermosairaudet ja muistisairaudet. Neurologian diagnostiikka tukeutuu keskushermoston neuroradiologiseen kuvantamiseen sekä kliinisen neurofysiologian hermoston sähköistä toimintaa mittaaviin tutkimuksiin. Keskeisiä yhteistyötahoja ovat neurokirurgia ja neuropatologia.

Helsingin kaupungin neurologian poliklinikalla ja kuntoutustoiminnassa on neurologista polikliinista diagnostiikkaa ja siellä annetaan vaativaa neurologista hoitoa ja -osastokuntoutusta sekä avokuntoutusta. Osastopotilaita hoidetaan pääasiassa aivohalvauksen tai aivovamman vuoksi. Polikliiniset potilaat edustavat koko neurologian kirjoa.

Potilaista noin 70 % ohjautuu neurologiselle avokuntoutuspoliklinikalle Laakson kuntoutusosastoilta ja noin 30 % HYKSin neurologian klinikalta Meilahden sairaalasta tai neurokirurgian klinikalta Töölön sairaalasta. Kuntoutuksen osaamiskeskuksen neurologian avokuntoutuspoliklinikka tekee yhteistyötä HYKSin neurologian aivovammapoliklinikan ja avokuntoutuspoliklinikan kanssa.

Helsingin kaupungin neurologian toiminnoissa tuotetaan vuosittain noin 450 osastokuntoutusjaksoa ja noin 11 000 käyntiä tai hoitopuhelua. Yksittäisiä potilaita hoidetaan noin 3 700. Toiminnan kokonaiskustannus vuonna 2016 oli 8 737 299 euroa ja ennuste vuodelle 2017 on 9 166 176 euroa.

Toiminnan siirtämisen esiselvitys ja loppuraportti ovat liitteinä 2 ja 3.

Helsingin kaupungin neurologian ja HYKSin neurologian toimintojen yhdistyminen vahvistaa molempia yksiköitä. Yhdistyminen tuottaa synergiaetuja erityisesti avokuntoutuksessa ja aivovammojen polikliinisessa hoidossa. Integraatio mahdollistaa neurologisen kuntoutuksen tutkimustoiminnan merkittävän laajentamisen ja tieteellisen työn tulosten nopean käyttöönoton kuntoutuspotilaiden hyväksi.

Suomen Akatemia ja Duodecim suosittelevat neurologisen kuntoutuksen keskittämistä suuriin erikoissairaanhoidon yksiköihin riittävän moniammatillisen osaamisen ja riittävien voimavarojen varmistamiseksi. Myös valmisteilla oleva erikoissairaanhoidon työnjako ja keskittäminen puoltaa päätösehdotuksen mukaista ratkaisua.

Liikkeenluovutuksessa on kysymys hallinnollisesta uudelleenjärjestelystä ja luovutuksen tarkoituksena on järjestää horisontaalista yhteistyötä. Luovutuksen seurauksena HUS tuottaa palvelun kaupungille HUSin perussopimuksen 3 §:n 4 momentin nojalla. Yhteistyötä ohjaavat vain yleiseen etuun liittyvät näkökohdat eikä yhteistyön tarkoituksena ole osapuolten voiton tavoittelu.  

Henkilöstön ja toiminnan siirtyminen

Henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksen periaattein ns. vanhoina työntekijöinä HUSin palvelukseen ja siirtymässä sovelletaan työsopimuslain 1 luvun 10 §:n ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 25 §:n säännöksiä. Siirtyviä henkilöitä on 94. Liitteenä 4 on henkilöstön asemaan koskeva liite. 

Palvelussuhdeasunnon vuokralaisten asuminen pyritään turvaamaan kaupungin vuokra-asunnossa määräaikaisten vuokrasopimusten osalta niiden päättymisen asti ja toistaiseksi voimassa olevien vuokrasopimusten osalta joko uudella viiden vuoden määräaikaisella tai toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella. Asunnon vuokra määritellään uudelleen.

Toimintojen siirtymistä on käsitelty henkilöstön kanssa yhteistoimintakokouksissa ja toimialan henkilöstötoimikunnassa. Henkilöstön asemaa koskeva liite on laadittu yhteistyössä pääsopijajärjestöjen kanssa. Kaupungin henkilöstötoimikunta käsitteli asiaa 11.9.2017 ja totesi, että neurologian toimintojen siirtymisen valmistelu on Helsingin kaupungin osalta tehty yhteistoimintamenettelyn mukaisesti. Henkilöstötoimikunnan lausunto on liitteenä 5.    

Luovutettavan käyttö- ja vaihto-omaisuuden arvo siirrossa on 19 157,26 euroa (poistamaton hankintameno). Talouden ja toiminnan tunnusluvut ovat liitteessä 1.

Helsingin kaupunki vuokraa siirtyvien toimintojen nykyisin käyttämät tilat HUSille. 

Vuoden 2018 talousarviossa huomioidaan määrärahamuutokset sosiaali- ja terveyspalvelujen ja HUS-kuntayhtymän talousarviokohdissa.  

Helsingin kaupungin hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 13 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto päättää perusterveydenhuollon jonkin osa-alueen ja erikoissairaanhoidossa jonkin erikoisalan sekä tietyn, suuruudeltaan merkittävän väestönosan joidenkin terveyspalvelujen tuottamisen aloittamisesta ja lopettamisesta kaupungin omana toimintana.

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy päätösehdotuksen, valtuuston päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä kehottaa sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajaa allekirjoittamaan liikkeenluovutussopimuksen ja tekemään sopimukseen tarvittavat tekniset ja vähäiset muutokset sekä kehottaa sosiaali- ja terveystoimialaa huolehtimaan sosiaali- ja terveyslautakunnan edellyttämien resurssien ja yhteistyön järjestelyistä.    

Asia on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian henkilöstöosaston, talous- ja suunnitteluosaston sekä oikeuspalvelujen kesken.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Liikkeenluovutussopimus neurologian toimintojen luovuttaminen HUSlle_ LUONNOS 31.5.2017_(muokattu 22082017)

2

HYKS HKI NEU integraatio ESISELVITYS 20.10.2016.pdf

3

HYKS HKI NEU integraatiotyöryhmän LOPPURAPORTTI  31.5.2017.pdf

4

Henkilöstön asemaa koskeva liite, siirtosopimus neurologia31082017

5

Henkilöstötoimikunnan lausunto

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Siirtyvä henkilöstö

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

siirtyvä henkilöstö

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveystoimiala

Kaupunkiympäristön toimiala

Taloushallintopalvelut

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.10.2017 § 890

HEL 2017-005941 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä 1 olevan sopimuksen Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen palvelukokonaisuuden kuntoutuksen osaamiskeskuksen neurologian poliklinikan ja kuntoutustoiminnan siirtämisestä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Helsingin yliopistollisen keskussairaalan sairaanhoitoalueen neurologian klinikkaan 1.1.2018 alkaen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti.

25.09.2017 Pöydälle

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.08.2017 § 210

HEL 2017-005941 T 00 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti

- hyväksyä omalta osaltaan Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen palvelukokonaisuuden Kuntoutuksen osaamiskeskuksen neurologian poliklinikan ja kuntoutustoiminnan siirtämisen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kuntayhtymän Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (HYKS) sairaanhoitoalueen neurologian klinikkaan 1.1.2018 alkaen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti, sekä

- esittää siirron hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että huolehditaan jatkossa neurologisen kuntoutuksen resursseista ja kaupungille jäävän avohoidon, sairaala- ja kotihoidon kuntoutustoiminnan osaamisen ja resurssien riittävyydestä muutoksen jälkeen. Lisäksi tarvitaan tiivistä yhteistyötä ja konsultaatiomahdollisuuksia eri toimijoiden kesken, erityisesti potilaan kotiutuessa sairaalasta.

Käsittely

22.08.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kuntoutuksen osaamiskeskuksen va. johtaja Anna-Liisa Lyytinen oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Laura Nordström: Lisätään uudeksi kappaleeksi päätösehdotuksen loppuun: "Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että huolehditaan jatkossa neurologisen kuntoutuksen resursseista ja kaupungille jäävän avohoidon, sairaala- ja kotihoidon kuntoutustoiminnan osaamisen ja resurssien riittävyydestä muutoksen jälkeen. Lisäksi tarvitaan tiivistä yhteistyötä ja konsultaatiomahdollisuuksia eri toimijoiden kesken, erityisesti potilaan kotiutuessa sairaalasta.”

Kannattaja: Jäsen Saku Etholen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi vastaehdotuksen 1 yksimielisesti ilman äänestystä.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Anna-Liisa Lyytinen, Kuntoutuksen osaamiskeskuksen johtaja, puhelin: 310 42660

annaliisa.lyytinen(a)hel.fi

Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668

harri.j.lehtonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566