Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2017

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Asia/10

 

30.08.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 306

Tapanilan Kertojantie 9:n ja 11:n asemakaavan muuttaminen (nro 12393, tontit 39213/1 ja 2)

HEL 2011-003901 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 39. kaupunginosan (Tapaninkylä, Tapanila) korttelin 39213 tonttien 1 ja 2 sekä puistoalueen asemakaavan muutoksen 25.10.2016 päivätyn ja 17.5.2017 muutetun piirustuksen numero 12393 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutoksen nro 12393 kartta, päivätty 25.10.2016, muutettu 17.5.2017

2

Asemakaavan muutoksen nro 12393 selostus, päivätty 25.10.2016, muutettu 17.5.2017

3

Vuorovaikutusraportti 25.10.2016, täydennetty 17.5.2017

4

Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helen Sähköverkko Oy

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee erillispientalo- ja puistoalueita, jotka sijaitsevat Tapanilassa. Kaavaratkaisu mahdollistaa neljän uuden erillispientalotontin muodostamisen.

Tavoitteena on muuttaa puistoalue sekä osa nykyisestä enintään kaksiasuntoisten pientalojen korttelialueesta uusiksi tonteiksi. Tontit
merkitään erillispientalojen korttelialueeksi, jolla ympäristö on säilytettävä. Kertojantie 9:ssä sijaitseva rakennus suojellaan asemakaavamääräyksellä. Tuomaankujan kulmaukseen sijoitetulle uudelle tontille on merkitty rakennusala, johon saa sijoittaa siirtämällä säilytettävän kulttuurihistoriallisesti merkittävän rakennuksen.

Uutta asuntokerrosalaa on 560 k-m².

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista.

Kaavaratkaisu on oikeusvaikutteisen yleiskaavan ja uuden yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) mukainen.

Alueella on voimassa kaavat numero 8295 ja 10757 vuosilta 1981 ja 2000.

Tontit ja puistoalue sijaitsevat Tapanilan kulttuurihistoriallisesti arvokkaalla pientaloalueella. Molemmilla tonteilla sijaitsee omakotitalo. Kertojantie 9:n asuinrakennus on sr-3-merkinnällä suojeltu 1930-luvun talo, viereisen tontin asuinrakennus on valmistunut 1980-luvun lopulla. Puistoalue (Kertojanpuisto) on rakentamaton ja sillä sijaitsee muuntamo sekä vanha talousrakennus.

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavaratkaisu on tehty tonttien omistajien hakemusten johdosta ja kaupungin aloitteesta. Kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijoiden kanssa. Helsingin kaupunki omistaa puistoalueen pohjoisosan. Korttelialue sekä eteläosa puistosta ovat yksityisomistuksessa.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 18.11. - 19.12.2016. Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helen Sähköverkko Oy:n, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY), kaupunginmuseon, kiinteistöviraston, pelastuslautakunnan, rakennusvalvontaviraston, yleisten töiden lautakunnan ja ympäristökeskuksen lausunnot.

Kiinteistöviraston lausunto kohdistui puistoalueen osalle kaavoitetun tontin 13 rakennusaloihin.

Yleisten töiden lautakunnan lausunnossa todetaan poistuvan viheralueen aiheuttavan muutoksia alueen hulevesien viivytyskapasiteettiin Longinojan valuma-alueella.

Rakennusvalvontavirasto esittää kannanotossaan tiiviin rakentamisen aiheuttavan erikoisrakenteita ja kaavassa olevien rakennusten enimmäiskorkeuksien vaativan mahdollisesti vähäistä poikkeamista rakennusluvan yhteydessä.

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.

Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta ja niiden referaatit sekä niihin annetut vastineet ovat vuorovaikutusraportissa (liite 3).

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Kaavaehdotukseen on tehty muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen toiseksi viimeisessä luvussa.

Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Päätösehdotus on entisen kaupunkisuunnitteluviraston tarkistetun esityksen mukainen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutoksen nro 12393 kartta, päivätty 25.10.2016, muutettu 17.5.2017

2

Asemakaavan muutoksen nro 12393 selostus, päivätty 25.10.2016, muutettu 17.5.2017

3

Vuorovaikutusraportti 25.10.2016, täydennetty 17.5.2017

4

Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1

Ilmakuva

2

Havainnekuva 25.10.2016

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helen Sähköverkko Oy

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 21.08.2017 § 745

HEL 2011-003901 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 39. kaupunginosan (Tapaninkylä, Tapanila) korttelin 39213 tonttien 1 ja 2 sekä puistoalueen asemakaavan muutoksen 25.10.2016 päivätyn ja 17.5.2017 muutetun piirustuksen numero 12393 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto 17.5.2017

HEL 2011-003901 T 10 03 03

Ksv 0742_47, karttaruutu 683501

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on tarkistanut 25.10.2016 päivättyä 39. kaupunginosan (Tapaninkylä, Tapanila) korttelin 39213 tonttien 1 ja 2 sekä puistoalueen asemakaavan muutosehdotusta nro 12393. Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti liitteestä ja kaavaselostuksesta.

Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä kaavaehdotukseen tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten hallintokuntien kanssa ja niitä, joiden etua muutokset koskevat, on kuultu erikseen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee erillispientalo- ja puistoalueita, jotka sijaitsevat Tapanilassa. Kaavaratkaisu mahdollistaa neljän uuden erillispientalotontin muodostamisen.

Tavoitteena on muuttaa puistoalue sekä osa nykyisestä enintään kaksiasuntoisten pientalojen korttelialueesta (AO) uusiksi tonteiksi. Tontit merkitään erillispientalojen korttelialueeksi (AO/s), jolla ympäristö on säilytettävä. Kertojantie 9:ssä sijaitseva rakennus suojellaan asemakaavamääräyksellä. Tuomaankujan kulmaukseen sijoitetulle uudelle tontille on merkitty rakennusala, johon saa sijoittaa siirtämällä säilytettävän kulttuurihistoriallisesti merkittävän rakennuksen.

Uutta asuntokerrosalaa on 560 k-m2.

Helsingin kaupunki omistaa puistoalueen pohjoisosan. Korttelialue sekä eteläosa puistosta ovat yksityisomistuksessa.

Kaavaratkaisu on tehty tonttien omistajien hakemuksien johdosta ja kaupungin aloitteesta. Kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijoiden kanssa.

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä. Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin lausunnot. Esitetyt huomautukset kohdistuivat rakennusaloihin ja hulevesiin. Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa.

Muistutuksia ei esitetty.

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista.

Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin uuden yleiskaavan tavoitteiden mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Tontit ja puistoalue sijaitsevat Tapanilan kulttuurihistoriallisesti arvokkaalla pientaloalueella.

Molemmilla tonteilla sijaitsee omakotitalo. Kertojantie 9:n asuinrakennus on arkistotietojen mukaan 1930-luvulta, viereisen tontin asuinrakennus on valmistunut 1980-luvun lopulla. Puistoalue (Kertojanpuisto) on rakentamaton ja sillä sijaitsee muuntamo sekä vanha talousrakennus.

Alueella on voimassa kaksi asemakaavaa vuosilta 1981 ja 1999. Asemakaavassa korttelialue on käyttötarkoitukseltaan enintään kaksiasuntoisten pientalojen korttelialuetta (AO), jossa molemmilla tonteilla on rakennusoikeus 200 k-m2. Tonteilla on rakennusalat kaksi- ja yksikerroksisille rakennuksille. Puistoon on merkitty paikka muuntamolle sekä alueen osa, jolla puusto on säilytettävä.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaavan valmisteluaikana saaduista kannanotoista, mielipiteistä ja lausunnoista sekä vastineet niihin.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 25.10.2016 asettaa kaavaehdotuksen nähtäville ja sen jälkeen kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 18.11.–19.12.2016.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:

        Helen Sähköverkko Oy

        Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

        kaupunginmuseo

        kiinteistövirasto

        pelastuslautakunta

        rakennusvalvontavirasto

        yleisten töiden lautakunta

        ympäristökeskus.

Kiinteistöviraston lausunto kohdistui puistoalueen osalle kaavoitetun tontin 13 rakennusaloihin.

Yleisten töiden lautakunnan lausunnossa todetaan poistuvan viheralueen aiheuttavan muutoksia alueen hulevesien viivytyskapasiteettiin Longinojan valuma-alueella.

Rakennusvalvontavirasto esittää kannanotossaan tiiviin rakentamisen aiheuttavan erikoisrakenteita ja kaavassa olevien rakennusten enimmäiskorkeuksien vaativan mahdollisesti vähäistä poikkeamista rakennusluvan yhteydessä.

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon mahdollisuuksien mukaan. Vastineet lausuntoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Kaavaehdotukseen on tehty muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti liitteessä ja kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden sekä suojaviheralueen osalta.

Vuorovaikutusraportti on liitteenä.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

Jatkotoimenpiteet

Kaavaratkaisun johdosta ei maanomistajille koidu merkittävää hyötyä, joten kaupunginhallituksen 9.6.2014 (§ 685) tekemän päätöksen mukaiselle maankäyttösopimusmenettelylle ei ole tarvetta.

Lisätiedot

Johanna Mutanen, arkkitehti, puhelin: 310 37299

johanna.mutanen(a)hel.fi

Nina Nynäs-Lundqvist, asemakaavateknikko, puhelin: 310 37298

nina.nynas(a)hel.fi

 

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 11.1.2017

HEL 2011-003901 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 4.11.2016

 

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt Helsingin kaupunginmuseolta lausuntoa asemakaavan muutosehdotukseen, joka koskee Tapanilassa sijaitsevaa erillispientalo- ja puistoaluetta ja mahdollistaisi neljän uuden erillispientalotontin muodostamisen. Kaupunginmuseo tarkastelee asiaa perustehtävänsä mukaisesti kulttuurihistorian ja kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja lausuu pyydettynä seuraavaa.

Tapanilan pientaloalue on maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö joka edustaa 1900-luvun alkupuolen esikaupunkirakentamista radan varressa. Yleiskaava 2002:ssa alue on määritelty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi. Asemakaavan muutosehdotuksen tavoitteena on muuttaa puistoalue sekä osa nykyisestä enintään kaksiasuntoisten pientalojen korttelialueesta uusiksi tonteiksi. Voimassa olevien asemakaavojen mukaan molemmilla tonteilla on rakennusoikeutta 200 kerrosneliömetriä yksi- ja kaksikerroksisille rakennuksille. Muutosehdotuksessa uutta asuntokerrosalaa on 560 kerrosneliömetriä. Tontit merkitään erillispientalojen korttelialueeksi, jolla ympäristö on säilytettävä. Kertojantien ja Tuomaankujan kulmaukseen sijoitettavalle uudelle tontille saa sijoittaa siirtämällä säilytettävän kulttuurihistoriallisesti merkittävän, alueen arvoon ja ominaispiirteisiin soveltuvan huvilarakennuksen.

Molemmilla muutosehdotusta koskevilla tonteilla sijaitsee omakotitalo. Osoitteessa Kertojantie 9 sijaitseva 1930-luvulta peräisin oleva kaksikerroksinen mansardikattoinen rakennus suojellaan kaavaehdotuksessa asemakaavamääräyksellä sr-3. Määräyksen mukaan rakennus on paikallishistoriallisesti ja aluekokonaisuuden kannalta arvokas rakennus, jota ei saa purkaa. Viereisen tontin rakennus on valmistunut 1980-luvun lopulla. Kertojanpuisto on rakentamaton ja sillä sijaitsee muuntamo ja vanha talousrakennus.

Kaupunginmuseo on lausunut asiasta aiemmin 25.2.2015. Lausunnossa tuolloin mainitut asiat on huomioitu asemakaavan muutosehdotuksessa, joten kaupunginmuseolla ei ole kaavaehdotuksesta huomautettavaa.

25.2.2015 Lausunto annettu

Lisätiedot

Maaret Louhelainen, tutkija, puhelin: +358403347014

maaret.louhelainen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 10.01.2017 § 10

HEL 2011-003901 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutos koskee Kertojantien varrella sijaitsevaa pientalo- ja puistoaluetta Tapanilan pientaloalueella Tapaninkylässä (39. kaupunginosa).

Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa Kertojanpuiston puistoalue sekä osa nykyisestä pientalojen korttelialueesta uusiksi tonteiksi. Kaavaratkaisulla muodostetaan neljän uutta tonttia. Tontit merkitään erillispientalojen korttelialueeksi (AO/s), jossa ympäristö on säilytettävä. Kertojantie 9:ssä sijaitseva rakennus suojellaan asemakaavamääräyksellä. Tuomaankujan kulmaukseen sijoitetulle uudelle tontille on merkitty rakennusala, johon saa sijoittaa siirtämällä säilytettävän kulttuurihistoriallisesti merkittävän rakennuksen.

Kaavamuutoksessa poistuva yleinen viheralue aiheuttaa muutoksia alueen hulevesien viivytyskapasiteettiin Longinojan valuma-alueella. Läpäisevän pinta-alan pienenemistä tulee kompensoida esittämällä kaavassa tonteille hulevesien viivytysrakenteita.

Kaavamuutosalueeseen rajautuvat kadut Kertojantie ja Tuomaankuja ovat sorateitä. Neljän uuden asuinrakennuksen myötä katujen liikennemäärät eivät kasva merkittävästi eivätkä siten tuo muutostarpeita kadun ylläpitoon tai rakentamisen kiireellisyyteen. Soratiet on tunnistettu yhdeksi Tapanilan puutaloalueen ympäristön säilymisen arvopiirteeksi.

Muuntamorakennuksen ympärille jäävä alue tulee osoittaa puistoalueen (VP) sijasta suojaviheralueeksi (EV).

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Anni Tirri, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977

heikki.takainen(a)hel.fi

 

Pelastuslautakunta 13.12.2016 § 144

HEL 2011-003901 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Tapaninkylän, Tapanilan (39.ko) asemakaavan muutoksesta nro 12393:

Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutokseen nro 12393.

Esittelijä

pelastuskomentaja

Simo Wecksten

Lisätiedot

Pulmu Waitinen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31237

pulmu.waitinen(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 13.12.2016 § 377

HEL 2011-003901 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi ympäristökeskus.

Esittelijä

ympäristönsuojelupäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Anu Haahla, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 28916

anu.haahla(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.10.2016 § 348

HEL 2011-003901 T 10 03 03

Ksv 0742_47, karttaruutu 683501

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

        asettaa 25.10.2016 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12393 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 39. kaupunginosan (Tapaninkylä, Tapanila), korttelin 39213 tontteja 1 ja 2 sekä puistoaluetta.

        antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mielipiteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuilla: kohdassa Päätöksenteko

www.hel.fi/ksv

        että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lausunnot.

        valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta ehdotuksen sisältöä.

        kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa laskuttamaan hakijoilta Kustannukset -liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykustannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle

        asemakaavan muutosehdotuksen nro 12393 hyväksymistä, mikäli ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Johanna Mutanen, arkkitehti, puhelin: 310 37299

johanna.mutanen(a)hel.fi

Nina Nynäs-Lundqvist, asemakaavateknikko, puhelin: 310 37298

nina.nynas(a)hel.fi

 

Rakennusvirasto 26.2.2015

HEL 2011-003901 T 10 03 03

 

Kaupunkisuunnittelu on pyytänyt rakennusviraston mielipidettä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1191-00/15 ja asemakaavaluonnoksesta 10.3.2015 mennessä. Muutosalue sijaitsee 39. kaupunginosassa (Tapaninkylä).

Asemakaavan muutos koskee kahta omakotitalotonttia osoitteissa Kertojantie 9 ja 11 sekä tonttien viereistä Kertojanpuistoa. Kertojanpuiston eteläosa on yksityisomistuksessa ja pohjoisosa kaupungin omistuksessa. Kaupungin puistoalueella sijaitsee muuntamorakennus. Kaavamuutoksessa nykyiset tontit ja puistoalue jaetaan neljäksi omakotitalotontiksi. Muuntamoalueelle jää pieni kaista puistoaluetta.

Kertojanpuisto on ollut luonnonmukaisessa tilassa eikä sen poikki johda rakennettua reittiä. Pukinmäen, Tapanilan, Tapaninvainion ja Ylä-Malmin viheraluesuunnitelmassa (2007-2016) on todettu, että puiston käyttötarkoituksen muutosta voidaan tutkia.

Tonttien ajoneuvoliittymissä tulee hyödyntää mahdollisuuksien mukaan jo olemassa olevia tonttiliittymiä ja tutkia mahdollisuuksia yhdistää uusien tonttien liittymiä. Ajoliittymien näkemäalueisiin tulee kiinnittää huomiota, sillä alueella on paljon jalankulkua läheisten koulujen ja päiväkotien johdosta.

Lisätiedot

Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38955

petri.arponen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566