Helsingfors stad

Protokoll

11/2017

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/3

 

17.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 238

Förtroendevaldas ekonomiska förmåner

HEL 2017-003722 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade om de förtroendevaldas ekonomiska förmåner från och med 1.6.2017 i enlighet med bilaga 1.

Behandling

Ledamoten Yrjö Hakanen understödd av ledamoten René Hursti föreslog att stadsfullmäktige beslutar ändra förslaget till de förtroendevaldas arvoden så att arvodena för ledamöterna i stadsstyrelsen bevaras oförändrade i enlighet med de nuvarande arvodena (bilaga 1 till beslutsförslaget, punkt 1, som gäller de övriga ledamöterna i stadsstyrelsen än borgmästarna, vilkas lön har bestämts separat).

Ledamoten Laura Rissanen understödd av Otso Kivekäs föreslog att följande läggs till i slutet av punkt 2 (Arvoden vid val) i bilaga 1:

Ordföranden i centralvalnämnden får ett engångsarvode som baserar sig på arbetsmängden vid valet i fråga. Engångsarvodet fastställs av stadsstyrelsen i varje enskilt fall.

Ledamoten René Hursti föreslog att arvodet till fullmäktigegruppernas ordförande stryks.

Ledamoten Yrjö Hakanen understödd av ledamoten Mika Ebeling föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att det före utgången av den nya fullmäktigeperioden utreds hur det kan bestämmas skäligare, dvs. lägre löner för de borgmästare som utses efter följande val jämfört med lönerna för den period som börjar i juni 2017.

 

Omröstningsförfarande

Ledamoten René Hurstis motförslag understöddes inte, varvid det förföll.

Först togs motförslagen särskilt upp till omröstning, varefter förslaget till hemställningskläm togs upp till omröstning.

1 omröstningen

Stadsstyrelsens förslag JA, motförslag NEJ

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige beslutar ändra förslaget till de förtroendevaldas arvoden så att arvodena för ledamöterna i stadsstyrelsen bevaras oförändrade i enlighet med de nuvarande arvodena (bilaga 1 till beslutsförslaget, punkt 1, som gäller de övriga ledamöterna i stadsstyrelsen än borgmästarna, vilkas lön har bestämts separat).

Ja-röster: 82
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Patrik Gayer, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 3
Yrjö Hakanen, Rene Hursti, Tuomo Valokainen

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Yrjö Hakanens motförslag.

2 omröstningen

Stadsstyrelsens förslag JA, motförslag NEJ

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: Ordföranden i centralvalnämnden får ett engångsarvode som baserar sig på arbetsmängden vid valet i fråga. Engångsarvodet fastställs av stadsstyrelsen i varje enskilt fall.

Ja-röster: 4
Mika Ebeling, Nina Huru, Harri Lindell, Sari Mäkimattila

Nej-röster: 81
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Matti Enroth, Patrik Gayer, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Laura Rissanens motförslag.

3 omröstningen

Ledamoten Yrjö Hakanens hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det före utgången av den nya fullmäktigeperioden utreds hur det kan bestämmas skäligare, dvs. lägre löner för de borgmästare som utses efter följande val jämfört med lönerna för den period som börjar i juni 2017.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 15
Zahra Abdulla, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Rene Hursti, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Harri Lindell, Eija Loukoila, Sami Muttilainen, Sari Mäkimattila, Sirpa Puhakka, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 58
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Matti Enroth, Patrik Gayer, Juha Hakola, Eero Heinäluoma, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Pekka Majuri, Silvia Modig, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa

Blanka: 12
Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Seppo Kanerva, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Jukka Relander, Pekka Saarnio

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Yrjö Hakanens förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi

Bilagor

1

Förtroendevaldas ekonomiska förmåner

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar om de förtroendevaldas ekonomiska förmåner från och med 1.6.2017 i enlighet med bilaga 1.

Föredragandens motiveringar

Bakgrund och förutsättningar i lagen

Bestämmelser om grunderna för de förtroendevaldas arvoden finns för närvarande i arvodesstadgan för förtroendevalda. Stadgan innehåller både principer och konkreta belopp för de ekonomiska förmånerna. Arvodesstadgan slutar att gälla då förvaltningsstadgan träder i kraft 1.6.2017.

Enligt 14 § 2 mom. 11 punkten i kommunallagen (410/2015) fattar fullmäktige beslut om grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner.

Enligt 82 § 1 och 2 mom. i kommunallagen betalas till en förtroendevald:

  1. sammanträdesarvode;
  2. ersättning för inkomstbortfall och för kostnader som på grund av förtroendeuppdraget föranleds av avlönande av vikarie, anordnande av barnvård eller något motsvarande;
  3. ersättning för resekostnader och dagtraktamente.

Till en förtroendevald kan också betalas arvode för viss tid samt andra särskilda arvoden.

Stadsfullmäktige fattade 16.11.2016 (§ 291) beslut om förvaltningsstadgan, i vars 31 kapitel det bestäms om grunder för de förtroendevaldas förmåner. Principerna baserar sig på 82 § 1 och 2 mom. i kommunallagen och på principerna i den gällande arvodesstadgan. Enligt förvaltningsstadgan beslutar stadsfullmäktige utöver grunderna för förmånerna om storleken på arvoden och ersättningar och om hur de begränsas.

Enligt 80 § 4 mom. i kommunallagen beslutar fullmäktige om månadslön och ersättningar som ska betalas till förtroendevalda på hel- eller deltid. Förtroendevalda på heltid är borgmästaren enligt vad som avses i 44 § och biträdande borgmästarna enligt vad som avses i 45 § i kommunallagen.

Stadsfullmäktige fattade 18.1.2017 (7 §) följande beslut om löner och arbetstid för förtroendevalda på heltid: Totallönen för borgmästaren uppgår till 14 000 euro i månaden inklusive bilförmån. Totallönen för biträdande borgmästarna för stadsmiljösektorn, fostrans- och utbildningssektorn, kultur- och fritidssektorn och social- och hälsovårdssektorn uppgår till 10 000 euro i månaden inklusive bilförmån.

Enligt förvaltningsstadgan är förtroendevalda på heltid berättigade till sammanträdesarvode för deltagande i ett sammanträde, men inte till årsarvode, kostnadsersättningar eller andra ersättningar även om en förtroendevald på heltid väljs till uppdrag som berättigar till årsarvode eller övriga ersättningar.

Förtroendevaldas arvoden

Stadsfullmäktige

Stadsfullmäktiges struktur och uppgifter ändras inte och det är därför motiverat att inte ändra på arvodena.

Stadsstyrelsen

I stadsstyrelsen ingår fem förtroendevalda på heltid och tio förtroendevalda med uppdraget som bisyssla. Med beaktande av att stadsstyrelsens roll inte ändras är det motiverat att sammanträdesarvodena hålls på en nivå som motsvarar nuläget. Då ordföranden är förtroendevald på heltid är det motiverat att hålla sammanträdesarvodet på samma nivå som sammanträdesarvodet för en ledamot.

I nuläget är årsarvodet för stadsstyrelsens ordförande 10 450 euro och årsarvodet för vice ordförandena och de övriga ledamöterna 6 970 euro. I fortsättningen fungerar borgmästaren som ordförande för stadsstyrelsen. Borgmästaren är inte berättigad till årsarvode. Verksamhetsförutsättningarna för ledamöterna med uppdraget som bisyssla ska tryggas med ett tillräckligt stort sammanträdes- och/eller årsarvode. Årsarvodet för stadsstyrelsens ledamöter, frånsett borgmästarkollegiet, och för fullmäktiges vice ordförande höjs till 9 000 euro.

Stadsstyrelsens sektioner

I koncernsektionens ställning sker inga ändringar och det är sålunda motiverat att hålla arvodena på samma nivå som tidigare. Näringslivssektionens uppgifter är jämförbara med koncernsektionens uppgifter. Näringslivssektionens arvoden ska därför placeras på samma nivå som koncernsektionens arvoden. Då ordföranden för näringslivssektionen är förtroendevald på heltid är det motiverat att hålla sammanträdesarvodet på samma nivå som sammanträdesarvodet för en ledamot.

Revisionsnämnden

Revisionsnämndens ställning kommer inte att ändras. Det är därför motiverat att hålla arvodena på samma nivå som tidigare.

Sektornämnderna

Sektornämnderna är nya organ i stadens organhelhet. Som organ är de mera krävande än de nämnder som i den nuvarande arvodesstadgan betraktas som krävande nämnder. Med beaktande av organets starka roll är det motiverat att sektornämndernas sammanträdesarvode är 255 euro, varvid det är 80 % av stadsstyrelsens sammanträdesarvode.

Dessutom är det motiverat att till vice ordförandena och ledamöterna i sektornämnderna betala ett årsarvode på 3 570 euro. Sammanträdesarvodet för biträdande borgmästaren som fungerar som ordförande för en sektornämnd är detsamma som sammanträdesarvodet för en ledamot.

Årsarvode betalas inte till ordföranden, men det är med tanke på organets roll motiverat att årsarvodet för en vice ordförande är på samma nivå som i stadsstyrelsens sektioner.

Ordförandena för fullmäktigegrupperna

För att verksamhetsförutsättningarna för alla fullmäktigegrupper ska tryggas, betalas det dessutom ett årsarvode på 3 570 euro till ordförandena för fullmäktigegrupperna.

Övriga organ som det bestäms om i förvaltningsstadgan

Det är utgående från uppdragshelheterna motiverat att hålla arvodena för sektornämndernas sektioner och affärsverkens direktioner på samma nivå som i andra organ med beslutanderätt i den nuvarande arvodesstadgan.

Arvoden som gäller val och regionala organ

Med tanke på att uppgifterna inte ändras är det motiverat att bevara arvodena som gäller val och arvodena för regionala organ oförändrade.

Kostnadsersättningar

Enligt den nuvarande arvodesstadgan betalas för kostnader föranledda av uppdraget kostnadsersättningar på 3 480 euro om året till stadsfullmäktiges ordförande och stadsstyrelsens ordförande, kostnadsersättningar på 1 750 euro om året till stadsfullmäktiges vice ordförande, stadsstyrelsens vice ordförande och ordförandena för stadsstyrelsens sektioner och kostnadsersättningar på 840 euro om året till de ledamöter i stadsstyrelsen och de ordförande för stadsfullmäktigegrupper som inte har rätt till kostnadsersättningar på basis av det ovanstående.

Det är ändamålsenligt att bevara kostnadsersättningarna oförändrade, dock så att kostnadsersättningar inte betalas till ordföranden på heltid för stadsstyrelsen och näringslivssektionen och till biträdande borgmästarna i egenskap av ledamöter i stadsstyrelsen.

Höjning av sammanträdesarvode och ersättning för inkomstbortfall, kostnader för anordnande av barnvård och kostnader för en assistent

Det är meningen att principerna för höjning av sammanträdesarvodet bevaras så att de motsvarar nuläget. I ersättningen för inkomstbortfall och för kostnader som på grund av förtroendeuppdraget föranleds av avlönande av vikarie och anordnande av barnvård föreslås inga ändringar.

Övriga bestämmelser i den gällande arvodesstadgan för förtroendevalda

I den gällande arvodesstadgan finns dessutom bestämmelser om de förtroendevaldas bärbara datorer och mobiltelefoner, resekort för kollektivtrafiken, ersättning för resekostnader, ersättning för kostnader för tjänsteresor och om hur ersättning söks och hur arvoden och ersättningar betalas ut.

Det är ändamålsenligt att hålla i kraft de ovannämnda bestämmelserna i arvodesstadgan, med den ändringen att en förtroendevald som är berättigad att få en bärbar dator av staden kan välja att använda en egen dator i stället för datorn som staden beviljar. Staden betalar då en månatlig ersättning för användning av egen dator och internetuppkoppling. Ersättningen är 50 euro per månad.

Justering av arvoden

Arvodena till förtroendevalda enligt arvodesstadgan justeras per fullmäktigeperiod. Senast höjdes arvodena år 2012 (Stge 12.12.2012, § 434), då med 20 %. I och med att uppdragen förändras är det motiverat att höja de förtroendevaldas mötesarvoden med 8,5 %.

Tjänsteinnehavarnas sammanträdesarvoden

För tjänsteinnehavarnas sammanträdesarvoden gäller stadsstyrelsens beslut 23.3.2009 (§ 265). Sammanträdesarvodets storlek är 54 euro i stadsfullmäktige och stadsstyrelsen, 44 euro i andra organ med beslutanderätt och 35 euro i organ som inte har beslutanderätt. För ordföranden och sekreteraren i ett organ och för den tjänsteinnehavare som fungerar som föredragande på stadsstyrelsens sammanträde höjs arvodet med 50 procent.

Om tjänsteinnehavaren eller den anställda deltar i ett sammanträde i mer än tre timmar utanför sin regelbundna arbetstid, betalas ett extrabelopp som motsvarar 50 % av det vanliga sammanträdesarvodet för varje påbörjad timme efter tre timmar.

Om stadsfullmäktige beslutar godkänna ärendet enligt förslaget fattar stadsstyrelsen motsvarande beslut om att justera tjänsteinnehavarnas sammanträdesarvoden i enlighet med tillväxten av förtjänstnivåindexet i kommunsektorn, som är 2,5 %.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi

Bilagor

1

Förtroendevaldas ekonomiska förmåner

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Taloushallintopalvelu

Toimialat ja liikelaitokset

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 08.05.2017 § 499

HEL 2017-003722 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista 1.6.2017 lukien liitteen 1 mukaisesti.

Käsittely

08.05.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esteelliset: Jussi Pajunen

Vastaehdotus:
Laura Rissanen:

Luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisia palkkiomääriä on tarkistettu valtuustokausittain. Viimeksi palkkioita korotettiin vuoden 2012 alusta (Kvsto 12.12.2012, §434), tällöin palkkioita korotettiin 20 %:a. Luottamushenkilöiden kokouspalkkioihin on tehtävien muuttuessa johtamisjärjestelmän myötä perusteltua tehdä 8,5 %:n korotus.

Kaupunginhallituksen jäsenten, pois lukien pormestariston jäsenet, ja valtuuston varapuheenjohtajien vuosipalkkio korotetaan 9.000 euroon.

Toimialalautakunta on uusi toimielin kaupungin toimielinkokonaisuudessa. Se on toimielimenä vaativampi kuin nykyisessä palkkiosäännössä vaativiksi lautakunniksi katsotut lautakunnat. Ottaen toimielimen vahvan roolin huomioon on perusteltua, että toimialalautakunnan kokouspalkkio on 255 euroa, jolloin se on 80 % kaupunginhallituksen kokouspalkkiosta.  Lisäksi toimialalautakuntien varapuheenjohtajille ja jäsenille on perusteltua maksaa vuosipalkkiona 3570 euroa. Toimialalautakunnan puheenjohtajana toimivan päätoimisen apulaispormestarin kokouspalkkio on sama kuin jäsenen kokouspalkkio.

Lisäksi kaikkien valtuustoryhmien toimintaedellytysten turvaamiseksi, maksetaan valtuustoryhmien puheenjohtajille 3570 euron suuruinen vuosipalkkio.

Liite 1:

1. Kaupungin toimielinten kokouksista maksettavat palkkiot

Kaupunginvaltuusto
- Kokouspalkkio: 510 euroa (puheenjohtaja), 385 euroa (varapuheenjohtajat, jäsenet)
- Vuosipalkkio: 10.710 euroa (puheenjohtaja), 9.000 euroa (varapuheenjohtajat)

Kaupunginhallitus
- Kokouspalkkio: 320 euroa (puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, jäsenet)
- Vuosipalkkio: 9.000 euroa (varapuheenjohtajat, jäsenet)
Osallistumisesta kaupunginhallituksen kokoukseen kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille maksetaan palkkiona 320 euroa.

Konsernijaosto
- Kokouspalkkio: 225 euroa (puheenjohtaja), 160 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)
- Vuosipalkkio: 7.140 euroa (puheenjohtaja), 3.570 euroa (varapuheenjohtaja)

Elinkeinojaosto
- Kokouspalkkio: 160 euroa (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet)
- Vuosipalkkio: 3.570 euroa (varapuheenjohtaja)

Osallistumisesta kaupunginhallituksen jaostojen kokouksiin kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille maksetaan palkkiona 160 euroa.

Tarkastuslautakunta
- Kokouspalkkio: 160 euroa (puheenjohtaja), 140 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)
- Vuosipalkkio: 7.140 euroa (puheenjohtaja), 3.570 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)

Toimialalautakunnat
- Kokouspalkkio: 255 euroa (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet)
- Vuosipalkkio: 3.570 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)

Valtuustoryhmien puheenjohtajat:
- Vuosipalkkio: 3.570 euroa.

Hallintosäännössä määrätyt muut toimielimet
- Kokouspalkkio: 160 euroa (puheenjohtaja), 140 euroa (varapuheenjohtaja, jäsenet)
- Vuosipalkkio: 4.480 euroa (puheenjohtaja), 2.240 euroa (varapuheenjohtaja)

Kaupunginhallituksen jäsenelle tai varajäsenelle, joka kaupunginhallituksen määräämänä edustajana osallistuu muiden toimielinten kokouksiin, maksetaan kokouspalkkio samojen perusteiden mukaan kuin kyseisen toimielimen jäsenenä olevalle luottamushenkilölle. Vastaavasti valtuutetulle, joka on asiantuntijana kaupunginhallituksen kokouksessa, maksetaan kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkio.

Kaupunginhallituksen asettaman toimikunnan, neuvottelukunnan, vaikuttajatoimielimen tai muun vastaavan työryhmän kokouksista maksetaan palkkiona puheenjohtajalle 150 euroa ja jäsenelle 130 euroa, jos asettamispäätöksessä todetaan tätä päätöstä sovellettavan.

Kaupungin edustajalle maksetaan maakunnan liiton edustajainkokouksesta vastaava palkkio, ellei maakunnan liitto maksa palkkiota.

Kun luottamushenkilö toimii vuosipalkkioon oikeuttavassa tehtävässä kahdessa tai useammassa edellä mainitussa toimielimessä, maksetaan hänelle vuosipalkkiona kuitenkin enintään 10.710 euroa.

Hallintosääntö 31 luku 2 §:Kokous- ja vuosipalkkiot

Luottamushenkilöt ovat oikeutettuja kokouspalkkioon osallistumisestaan kokoukseen.
Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja sen jaostojen, lautakuntien ja niiden jaostojen sekä johtokuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat ovat, päätoimisia luottamushenkilöitä lukuun ottamatta, kokouspalkkion lisäksi oikeutettuja vuosipalkkioon. Vuosipalkkioon ovat oikeutettuja myös kaupunginhallituksen, toimialalautakuntien ja tarkastuslautakunnan muut jäsenet sekä valtuustoryhmien puheenjohtajat.

Kun vuosipalkkioon oikeutettu on pysyvästi estynyt hoitamasta tehtäväänsä, lakkaa hänen oikeutensa vuosipalkkioon. Sijaisella on oikeus saada suhteellinen osa vuosipalkkiosta niiltä täysiltä kalenterikuukausilta, joiden aikana vuosipalkkioon oikeutettu on ollut estyneenä hoitamasta tehtäväänsä.

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle maksettavan, vaaleista kullakin kerralla aiheutuneeseen työmäärään perustuvan kertapalkkion vahvistaa kaupunginhallitus kussakin tapauksessa erikseen.

2. Vaaleihin liittyvät palkkiot
Vaalilautakunnan sekä vaalitoimikunnan puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, jäsenelle ja vaalitoimitsijalle maksetaan toimituspäivältä seuraavan suuruiset palkkiot, joihin sisältyy korvaus vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatyöstä ja vähäisestä oman matkapuhelimen käytöstä:

- Palkkio: 355 euroa (puheenjohtaja), 290 euroa (varapuheenjohtaja), 245 euroa (jäsen), 320 euroa (kotiäänestyksen vaalitoimitsija)

3. Palkkiot seudullisista toimielimistä

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan, pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän, Helsingin seudun yhteistyökokouksen sekä seudullisen ohjaus-, seuranta- tai muun vastaavan ryhmän kokouksista maksetaan luottamushenkilöille seuraavat palkkiot:
- Kokouspalkkio: 420 euroa (puheenjohtaja), 320 euroa (jäsen)

Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän puheenjohtajana ja jäsenenä toimivalle luottamushenkilölle maksetaan kokouspalkkioiden lisäksi kokousten ulkopuolella suoritetusta työstä ja muista tehtävistä seuraavan suuruiset vuosipalkkiot:
- Vuosipalkkio: 5.350 euroa (puheenjohtaja), 3.570 euroa (jäsen)

4. Kulukorvaukset

Kulukorvauksia maksetaan tehtävästä aiheutuvia kustannuksia varten ilman tilivelvollisuutta kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle 3.480 euroa vuodessa, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen varapuheenjohtajille, konsernijaoston puheenjohtajalle sekä konsernijaoston ja elinkeinojaoston varapuheenjohtajille kullekin 1.750 euroa vuodessa ja kaupunginhallituksen jäsenille ja valtuustoryhmien puheenjohtajille, joilla ei ole oikeutta kulukorvauksiin edeltävien kohtien perusteella, kullekin 840 euroa vuodessa.

Hallintosääntö 31 luku3 §:Kulukorvaukset
Kaupunginvaltuuston sekä kaupunginhallituksen ja sen jaostojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat, päätoimisia luottamushenkilöitä lukuun ottamatta, kaupunginhallituksen jäsenet sekä 30 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen valtuustoryhmien puheenjohtajat ovat oikeutettuja erikseen päätettäviin kulukorvauksiin ilman tilivelvollisuutta.

5. Kokouspalkkion korottaminen

Yli 3 tuntia kestävältä kokoukselta kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna.

Mikäli sama toimielin kokoontuu yhtenä päivänä useammin kuin kerran, maksetaan kokouksista ainoastaan yksi palkkio, ellei uuden kokouksen alkaessa edellisen kokouksen päättymisestä ole kulunut vähintään 2 tuntia.

Jos uuden kokouksen alkaessa edellisen kokouksen päättymisestä ei ole kulunut vähintään 2 tuntia, mutta kokoukset yhteensä kestävät yli 3 tuntia, kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna.

Jos luottamushenkilö esteen tai esteellisyyden johdosta kutsuu varajäsenen osaksi kokousta sijaansa, maksetaan kokouksesta tuleva palkkio heille puolitettuna.

Jos varapuheenjohtaja tai määrättyä kokousta varten valittu puheenjohtaja toimii yksin puheenjohtajana kokouksen ajan, hänelle maksetaan puheenjohtajan kokouspalkkio.

6. Ansionmenetyksen sekä lastenhoidon järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaaminen

Korvausta ansionmenetyksestä maksetaan kokoukseen, tilaisuuteen tai siihen liittyvään matkaan käytetyltä kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin 8 tunnilta vuorokaudessa. Korvattavaksi ajaksi lasketaan kokoukseen käytetty aika sekä matkoihin työpaikan tai kodin ja kokouspaikan välillä enintään tunti matka-aikaa kumpaankin suuntaan. Korvauksen enimmäismäärä on 37 euroa tunnilta.

Ansionmenetyksen korvausta maksetaan
- osallistumisesta kaupungin toimielimen kokoukseen
- osallistumisesta kaupungin toimielimen seminaariin tai muuhun vastaavaan tilaisuuteen
- osallistumisesta kaupungin keskushallinnon järjestämään luottamushenkilöiden koulutus- tai muuhun vastaavaan tilaisuuteen
- osallistumisesta alueellisiin maanpuolustuskursseihin sekä
- osallistumisesta kaupungin toimielimen tekemään päätökseen perustuvaan muuhun tilaisuuteen tai matkaan.

Luottamushenkilölle, jolle maksetaan ansionmenetyksen korvausta, ei makseta samanaikaista korvausta lastenhoidon järjestämisestä. Lastenhoidon järjestämisestä maksettavan korvauksen määrä on enintään 23 euroa tunnilta.

Hallintosääntö 31 luku4 ja 5 §.t: Ansionmenetyksen korvaaminen sekä lastenhoidon järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaaminen
Luottamushenkilölle maksetaan korvausta luottamustoimesta aiheutuvasta todellisesta ansionmenetyksestä. Korvausta maksetaan vain sellaisen ansiotulon menetyksestä, josta luottamushenkilö saa pääasiallisen toimeentulonsa.
Alle 10-vuotiaan lapsen lastenhoidon järjestämisestä aiheutuneet kustannukset korvataan, päätoimisia luottamushenkilöitä lukuun ottamatta, edellyttäen, että kyseessä on luottamushenkilön lapsi tai hänen taloudessaan vakituisesti asuva lapsi.

7. Avustajan käyttämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaaminen

Avustajan palkkaamisesta aiheutuneet kustannukset korvataan enintään kymmeneltä tunnilta kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen kokousta kohden sekä enintään viideltä tunnilta muun toimielimen kokousta kohden. Hallintojohtaja voi perustellusta syystä jonkin toimielimen osalta päättää muustakin tuntimäärästä. Avustajalle maksettavan tuntipalkkion määrä on enintään 23 euroa.

Hallintosääntö 31 luku6 §:Avustajan käyttämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaaminen
Luottamushenkilölle, joka vammansa vuoksi tarvitsee avustajaa toimielimen kokoukseen tai siihen valmistautumiseen, korvataan avustajan palkkaamisesta aiheutuneet kustannukset.

8. Kannettavat tietokoneet ja matkapuhelimet

Toimielinten varsinaisille jäsenille ja henkilökohtaisille varajäsenille annetaan sähköistä kokousmenettelyä varten henkilökohtaiseen käyttöön kannettava tietokone, johon on asennettu tehtävän hoidon kannalta tarpeelliset yhteydet ja ohjelmat. Luottamustehtävien määrästä riippumatta koneita annetaan yksi henkilöä kohti.

Valtuuston sähköistä kokousmenettelyä varten annetaan enintään viiden valtuutetun ryhmän kahdelle varavaltuutetulle ja yli viiden valtuutetun ryhmälle valtuustoryhmän koon mukaan lisäksi jokaista seuraavaa alkavaa viittä valtuutettua kohden yhdelle varavaltuutetulle henkilökohtaiseen käyttöön kannettava tietokone, johon on asennettu tehtävän hoidon kannalta tarpeelliset yhteydet ja ohjelmat. Tietokoneet annetaan sijaantulojärjestyksessä kunkin valtuustoryhmän ensimmäisille varavaltuutetuille.

Kaupungin kannettavaan tietokoneeseen oikeutettu luottamushenkilö voi valita käyttävänsä omaa konetta kaupungin luovuttaman koneen sijaan. Tällöin kaupunki suorittaa kuukausittain korvauksen oman koneen ja internet -yhteyden käyttämisestä. Korvaus on 50 euroa kuukaudessa.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille sekä kaupunginhallituksen varsinaisille jäsenille annetaan henkilökohtaiseen käyttöön luottamustoimen hoitamista varten matkapuhelin.

9. Julkisen liikenteen matkakortti

Kaupunginvaltuutetuille sekä kaupunginhallituksen jäsenille ja varajäsenille luovutetaan kalenterivuodeksi kerrallaan henkilökohtainen kaupungin alueella matkustamiseen oikeuttava julkisen liikenteen matkakortti korvaukseksi luottamustehtävän hoitamisesta kaupungin alueella suoritettavien matkojen kustannuksista.

Varavaltuutetuille luovutetaan edellä tarkoitettu matkakortti siitä päivästä lukien, jolloin hän ensimmäisen kerran saapuu valtuuston kokoukseen varsinaisen valtuutetun esteen johdosta.

10. Matkakustannusten korvaaminen

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille korvataan taksin tai oman tai hallinnassaan olevan auton käytöstä aiheutuneet kustannukset. Kustannukset korvataan vain edellä mainitun luottamustehtävän hoitamiseen liittyvistä matkoista.

Kaupunginhallituksen varapuheenjohtajille ja muille jäsenille korvataan edellä mainituin perustein taksin tai oman tai hallinnassaan olevan auton käytöstä aiheutuneista kustannuksista kalenterivuodessa enintään 808 euroa ja varajäsenille enintään 203 euroa.

Jos kaupunginvaltuuston kokous on jatkunut vähintään kello 23.00 saakka, maksetaan kaupunginvaltuutetuille samoin kuin kaupunginvaltuuston kokouksessa saapuvilla oleville kaupunginhallituksen jäsenille tarvittaessa korvaus kuitin mukaisista todellisista taksikuluista kaupunginvaltuuston kokouspaikasta asianomaisen kotiin.

Muille luottamushenkilöille maksetaan korvausta kaupungin alueella suoritetun, luottamustehtävien hoitamisesta johtuneen matkan aiheuttamista kustannuksista vain poikkeustapauksissa.

Luottamushenkilölle, joka vammansa vuoksi ei kykene käyttämään julkisia kulkuvälineitä, korvataan kaupungin alueella tarkoitetun toimielimen kokoukseen saapumisesta, kokouksesta poistumisesta sekä toimielimen kannalta tarpeellisiin tilaisuuksiin osallistumisesta aiheutuneet todelliset taksi- tai invataksikulut.

Luottamushenkilölle korvataan matkat vain vakinaisesta asunnosta luottamustoimen hoitopaikkaan.

11. Virkamatkan kustannusten korvaaminen

Luottamushenkilön oikeuteen saada luottamustehtävän hoitamiseen liittyvän virkamatkan perusteella matkakustannusten korvausta, päivärahaa yms. noudatetaan soveltuvin osin kulloinkin voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkustamista koskevia määräyksiä. Virkamatkasta päättävällä viranomaisella on kuitenkin yksittäistapauksessa oikeus määrätä toisin majoittumiskorvauksen määrästä sekä lentomatkan luokasta.

12. Korvausten hakeminen

Korvausta haetaan kirjallisesti. Hakemukseen liitetään tarvittava kirjallinen selvitys ansionmenetyksestä tai luottamustoimen hoitamisesta aiheutuneista kustannuksista.

Luottamustoimen vuoksi aiheutuneesta ansionmenetyksestä on esitettävä työnantajan todistus. Todistuksesta on käytävä ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut korvauksen hakijan työaikaa ja että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa. Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työ- tai virkasuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetyksestään.

Edellä tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos kysymys on ansionmenetyksestä, lastenhoidon järjestämisestä tai avustajan käyttämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta ja korvattava määrä on enintään 23 euroa tunnilta. Luottamushenkilön on tällöin kuitenkin annettava kirjallinen vakuutus kustannusten määrästä.

Kannattaja: Osku Pajamäki

Laura Rissasen vastaehdotuksessa esitetyt muutokset päätöksen perusteluihin on tehty kaupunginvaltuuston esityslistalle vastaaviin kohtiin.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Laura Rissasen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

02.05.2017 Pöydälle

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566