Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2017

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kaj/12

 

17.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 247

Keski-Pasilan Ratapihakortteleiden liikennesuunnitelman hyväksyminen

HEL 2016-002052 T 08 00 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston piirustuksen 6678-1 mukaisen Ratapihakortteleiden liikennesuunnitelman.

Käsittely

Valtuutettu Yrjö Hakanen ehdotti valtuutettu Rene Hurstin kannattamana, että valtuusto palauttaa liikennesuunnitelman uudelleen valmisteltavaksi niin, että selvitetään vaihtoehtoja mm. moottoriväylän ja rautatiealueen osalta.

15 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Valtuusto palauttaa liikennesuunnitelman uudelleen valmisteltavaksi niin, että selvitetään vaihtoehtoja mm. moottoriväylän ja rautatiealueen osalta.

Jaa-äänet: 73
Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Petra Malin, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 7
Zahra Abdulla, Yrjö Hakanen, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Harri Lindell, Ilkka Taipale, Tuomo Valokainen

Tyhjä: 1
Suzan Ikävalko

Poissa: 4
Hennariikka Andersson, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe

Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Piirustus 6678-1

2

Sijaintikartta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Pasilan ratapihakortteleiden asemakaava ja liikennesuunnitelma

Pasilan Ratapihakortteleiden asemakaavan valmistelun yhteydessä on laadittu Ratapihakortteleiden liikennesuunnitelma (piirustus 6678-1). Liikennesuunnitelman mukaisten liikennejärjestelyjen toteuttamisen kustannusarvion suunnitelmassa on esitetty asemakaavan mahdollistamat järjestelyt jalankululle, pyöräilylle, joukkoliikenteelle sekä autoille.

Liikennesuunnitelma

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 1.3.2016 Ratapihakortteleiden asemakaavaehdotuksen (piirustus 12360) sekä siihen liittyvän Ratapihakortteleiden alustavan liikennesuunnitelman (piirustus 6551-1).

Liikennesuunnitteluosastolla on laadittu Ratapihakortteleiden liikennesuunnitelma (piirustus 6678-1). Alustavan liikennesuunnitelman perusteella laadittuun liikennesuunnitelmaan ei ole tehty oleellisia muutoksia.

Suunnitelmassa alueen keskiosaan tulee uusi kokoojakatu, Höyrykatu, joka yhdistää alueen sisäiset kadut lännessä Pasilankatuun ja idässä Veturitiehen valo-ohjatuilla liittymillä.

Asuinalueen sisäiselle liikenteelle on esitetty etelässä yksisuuntainen Tenderinlenkki, jossa on kadunvarsipysäköintiä ajoradalla. Alueelle on myös suunniteltu pohjoiseen kulkeva päättyvä tonttikatu Tulistimenkatu, jonka varrella on pysäköintiä ajoradan vieressä. Tulistimenkadulta on yhteys Laskumäkeä pitkin väliaikaiselle autojunaterminaalille Veturitien alitse.

Alueen pohjoisosassa on uusi kokoojakatu, Radioportti, joka yhdistää liikenteen Pasilankadulta ja Radiokadulta Veturitielle valo-ohjatuilla liittymillä.

Veturitielle, Televisiokadulle sekä Firdonkadulle on tehty vähäisiä tarkennuksia asemakaavaehdotuksen mukaisesti.

Pasilankadulle on suunniteltu raitiotien ja linja-autoliikenteen yhteiskäyttöpysäkki noudattaen Pasilankadun liikennesuunnitelmassa (piirustus 6311-34, kaupunkisuunnittelulautakunta 13.5.2014) päätettyjä suunnitteluratkaisuja Esterinportin ja Kyllikinportin välillä.

Ratapihakortteleiden asuinalueelle on suunnitelmassa esitetty kadunvarsipysäköintiä alueella vieraileville ja asioiville yhteensä 68 autopaikkaa, kun laskennallinen tarve olisi 132 autopaikkaa. Loput vieras- ja asiointipysäköinnistä voidaan olettaa käyttävän lähialueen pysäköintilaitoksia.

Pyöräliikenteen järjestelyt noudattavat Kantakaupungin pyöräliikenteen pääverkon tavoitetila 2025 (piirustus 6083-7, kaupunkisuunnittelulautakunta 22.5.2012) suunnitelmaa.

Kustannukset

Liikennejärjestelyiden kustannukset sisältyvät uuden alueen asemakaavan toteuttamisesta aiheutuviin kokonaiskustannuksiin. Asemakaavaselostuksessa katujen rakentamisesta aiheutuviksi kustannuksiksi on arvioitu noin 10 M€ (alv 0 %).  Ratapihakortteleiden katujen kustannusarviot ovat yhteensä n. 6,5 miljoonaa euroa (sisäkadut ja Radiokadun osuus), lisäksi Pasilankadun muutokset kaava-alueella n. 4,2 miljoonaa euroa.  Kaavaan kuuluu myös siltoja, joille ei ole vielä kustannusarviota. Edelleen esirakentamisrahoissa on joitakin osuuksia, joita on tehtävä katujen vuoksi.

Kaava-alueeseen sisältyvän Veturitien liikennejärjestelyjen kustannukset eivät ole luvuissa mukana, koska valtuusto on päättänyt siltä osin asiasta erikseen.

Jatkotoimenpiteet

Rakennusvirasto laatii alueesta katusuunnitelmat liikennesuunnitelman perusteella. Kadut rakennetaan alueen maankäytön rakentamisen tahdissa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Piirustus 6678-1

2

Sijaintikartta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2017 § 469

HEL 2016-002052 T 08 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston piirustuksen 6678-1 mukaisen Ratapihakortteleiden liikennesuunnitelman.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.01.2017 § 5

HEL 2016-002052 T 08 00 00

Hankenumero 0870_9

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle liikennesuunnitteluosaston piirustuksen 6678-1 mukaisen Ratapihakortteleiden liikennesuunnitelman hyväksymistä.

01.03.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Reetta Putkonen

Lisätiedot

Harri Verkamo, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37127

harri.verkamo(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566