Helsingfors stad

Protokoll

11/2017

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/6

 

17.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 241

Uppdatering av koncerndirektivet i anslutning till förnyandet av ledarskapssystemet

HEL 2017-003391 T 00 01 05

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkänna koncerndirektiv för Helsingfors stad i enlighet med bilaga 1 och bestämma att det träder i kraft 1.6.2017.

Behandling

Ledamoten Yrjö Hakanen understödd av ledamoten René Hursti föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter i anslutning till beslutet om uppdatering av koncerndirektivet att det i fråga om Heka Oy och Hekas områdesbolag utreds om det är möjligt att fullmäktige får politisk representation i Heka Oy:s styrelse (utöver hyrestagarnas representation), att genomföra koncernstyrning av Heka Oy och områdesbolagen i stadsstyrelsens koncernsektion och att förelägga stadsfullmäktige en revidering av hyresgästdemokratistadgan.

 

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

5 omröstningen

Ledamoten Yrjö Hakanens förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter i anslutning till beslutet om uppdatering av koncerndirektivet att det i fråga om Heka Oy och Hekas områdesbolag utreds om det är möjligt att fullmäktige får politisk representation i Heka Oy:s styrelse (utöver hyrestagarnas representation), att genomföra koncernstyrning av Heka Oy och områdesbolagen i stadsstyrelsens koncernsektion och att förelägga stadsfullmäktige en revidering av hyresgästdemokratistadgan.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 36
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Emma Kari, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Sara Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Jukka Relander, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 23
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Harry Bogomoloff, Matti Enroth, Patrik Gayer, Fatbardhe Hetemaj, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Lasse Männistö, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Ulla-Marja Urho

Blanka: 20
Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Otso Kivekäs, Tuuli Kousa, Hannele Luukkainen, Björn Månsson, Jan D Oker-Blom, Erkki Perälä, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Sanna Vesikansa

Frånvarande: 6
Juha Hakola, Osku Pajamäki, Jaana Pelkonen, Mari Puoskari, Nasima Razmyar, Tomi Sevander

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Yrjö Hakanens förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Atte Malmström, koncernstyrningschef, telefon: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Bilagor

1

Konserniohjeluonnos

2

Konserniohjeluonnos_muutokset näkyvissä

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Bakgrund

Stadsfullmäktige godkände 25.6.2016, § 138, det gällande koncerndirektivet för Helsingfors stad.

Stadsfullmäktige beslutade 22.6.2016, § 196, förnya stadens ledarskapssystem räknat från 1.6.2017 och godkänna förvaltningsstadga för Helsingfors stad till de delar som gäller ledarskapssystemet.

Stadsfullmäktige beslutade 16.11.2016, § 291, godkänna förvaltningsstadga för staden som gäller räknat från 1.6.2017.

En uppdatering av det gällande koncerndirektivet är nödvändig i anslutning till förnyandet av stadens ledarskapssystem.

Centrala ändringar i det gällande koncerndirektivet

De viktigaste ändringarna och tilläggen i förhållande till det gällande koncerndirektivet följer nedan. Ordningsföljden baserar sig på innehållsförteckningen i koncerndirektivet.

        förnyandet av ledarskapssystemet och förvaltningsstadgan som träder i kraft 1.6.2017 har beaktas i definitionen av koncernledningen och i dess uppgifter,

        stadsingenjörens befogenheter med stöd av förvaltningsstadgan har beaktats i anslutning till bildande av dotter- och intressesammanslutningar och avstående från innehav i sådana,

        den nuvarande verksamhetsmodellen för ägarstyrning har antecknats på ett tydligare sätt i koncerndirektivet: i grunden styr staden endast dottersammanslutningar som den äger direkt, styrningen av underkoncerner sker genom styrning av deras modersammanslutningar,

        förnyandet av ledarskapssystemet och bestämmelserna i förvaltningsstadgan har beaktats i utfärdande av handlingsdirektiv,

        i anslutning till skapande av portföljer med dottersammanslutningar har tillagts kriterier enligt vilka stadsstyrelsen gör en helhetsbedömning om dottersammanslutningarnas tillhörighet till en portfölj med dottersammanslutningar som fungerar på marknadsvillkor,

        dottersammanslutningarna som fungerar på marknadsvillkor hör till borgmästarens sektor, i fråga om övriga sammanslutningar fattas beslut om tillhörigheten till borgmästarens eller biträdande borgmästarnas sektorer utifrån den ifrågavarande sammanslutningens verksamhetsområde,

        förnyandet av ledarskapssystemet har beaktats i fråga om skyldigheten att inhämta stadens förhandsståndpunkt,

        i fråga om sammanslutningar som flyttas till stadens beslutsfattande har det förtydligats att stadens beslut kan fattas som bolagsstämmebeslut eller som aktieägarbeslut utan bolagsstämma,

        förnyandet av ledarskapssystemet har beaktats i dottersammanslutningarnas uppföljning och rapportering samt i stadskoncernens revision,

        att affärsverket Oiva Akatemias verksamhet upphör har beaktats i stadskoncernens interna tjänster, och punkten om anslutning till koncernkontot har preciserats,

        förtroendevaldas rätt att få upplysningar har preciserats så att den gäller förutom dotterbolag också andra dottersammanslutningar och -stiftelser,

        i fråga om kommunikationsdirektiv har det gjorts möjligt att utfärda direktiv också på en lägre nivå än de kommunikationsdirektiv som stadsstyrelsen utfärdat.

En version med ändringarna synliga i det uppdaterade koncerndirektivet finns som bilaga.

Verkställighet

Om stadsfullmäktige godkänner förslaget kommer stadsstyrelsen när den beslutar om verkställighet att uppmana företrädarna för staden i styrelserna och andra organ för dottersammanslutningarna och -stiftelserna att se till att koncerndirektivet behandlas i organen och godkänns som bindande för dottersammanslutningarna och -stiftelserna.

Till slut

Reformen av stadens ledarskapssystem förändrar stadens koncernledning. Bestämmelserna i den nya förvaltningsstadgan som träder i kraft 1.6.2017 och följer det nya ledarskapssystemet ska beaktas också i stadens koncerndirektiv. Samtidigt är det ändamålsenligt att göra andra behövliga justeringar av teknisk natur eller annars obetydliga justeringar i koncerndirektivet.

Beslutsförslaget och motiveringen till detta är i överensstämmelse med stadsstyrelsens koncernsektions framställning.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Atte Malmström, koncernstyrningschef, telefon: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Bilagor

1

Konserniohjeluonnos

2

Konserniohjeluonnos_muutokset näkyvissä

Bilagematerial

1

Konserniohje 25.5.2016

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Kaupunginkanslia

Edustajat tytäryhteisöissä

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 08.05.2017 § 500

HEL 2017-003391 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Helsingin kaupungin konserniohjeen liitteen 1 mukaisesti voimaan 1.6.2017 lukien.

02.05.2017 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.04.2017 § 67

HEL 2017-003391 T 00 01 05

Esitys

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Helsingin kaupungin konserniohjeen liitteen 1 mukaisesti voimaan 1.6.2017 lukien.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566