Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2017

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/7

 

17.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 242

Helsingin kaupungin varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteiden päivittäminen

HEL 2017-003487 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä kaupungin varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteet liitteessä 1 esitetyn mukaisesti 1.6.2017 lukien.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

Selvitetään mahdollisuutta tehdä Helsingin kaupungin varallisuuden hoidolle ja sijoitustoiminnalle vastuullisuusperiaatteet. (Leo Stranius)

 

Käsittely

Valtuutettu Leo Stranius ehdotti valtuutettu Veronika Honkasalon kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Selvitetään mahdollisuutta tehdä Helsingin kaupungin varallisuuden hoidolle ja sijoitustoiminnalle vastuullisuusperiaatteet.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

6 äänestys

Valtuutettu Leo Straniuksen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI.

JAA-ehdotus: Selvitetään mahdollisuutta tehdä Helsingin kaupungin varallisuuden hoidolle ja sijoitustoiminnalle vastuullisuusperiaatteet.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 50
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Petra Malin, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 1
Wille Rydman

Tyhjä: 31
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Maria Landén, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Ulla-Marja Urho

Poissa: 3
Osku Pajamäki, Nasima Razmyar, Tomi Sevander

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Leo Straniuksen ehdottaman toivomusponnen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin kaupungin varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteet

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2015 kuntalain mukaan kunnassa tulee olla yksi hallintosääntö, joka korvaa nykyiset johtosäännöt. Näitä ovat mm. kaupunginvaltuuston työjärjestys, kaupunginhallituksen johtosääntö, hallintokuntien johtosäännöt (lautakunnat ja johtokunnat sekä niiden alaiset virastot ja liikelaitokset) sekä taloussääntö.

Kuntalaki (4. luku, 14 § 6. kohta) edellyttää, että kaupungin varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista päättää kaupunginvaltuusto. Ko. perusteet ovat aiemmin sisältyneet kaupungin taloussääntöön.

Liitteessä 1 on esitetty kuntalain määräysten edellyttämät varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteet, joilla on tarkoitus korvata poistuvassa taloussäännössä olevat ao. asiakokonaisuutta koskevat määräykset, sekä kuvata samalla lainsäädännön ja uuden hallintosäännön mukaiset toimivaltuudet kaupungin varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan eri asiakokonaisuuksissa.

Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy esitetyt uudet varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteet, kaupunginhallitus tulee täytäntöönpanopäätöksessään kehottamaan kaupunginkansliaa valmistelemaan esityksen kaupunginhallituksen 19.11.2011 vahvistamien tasehallinnan yleisten periaatteiden päivittämiseksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin kaupungin varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteet

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 08.05.2017 § 498

HEL 2017-003487 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä kaupungin varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteet liitteessä 1 esitetyn mukaisesti 1.6.2017 lukien.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566