Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2017

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/6

 

17.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 241

Konserniohjeen päivittäminen johtamisjärjestelmän uudistamiseen liittyen

HEL 2017-003391 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä Helsingin kaupungin konserniohjeen liitteen 1 mukaisesti voimaan 1.6.2017 lukien.

Käsittely

Valtuutettu Yrjö Hakanen ehdotti valtuutettu Rene Hurstin kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Päättäessään konserniohjeen päivityksestä valtuuston edellyttää, että kaupungin omistajaohjauksen toteuttamisessa Heka Oy:n ja Hekan alueyhtiöiden osalta selvitetään valtuuston poliittisen edustuksen valitseminen Heka Oy:n hallitukseen (vuokralaisten edustajien lisäksi), Heka Oy:n ja alueyhtiöiden konserniohjauksen toteuttaminen kaupunginhallituksen konsernijaostossa sekä vuokralaisdemokratiaohjesäännön uudistamisen tuominen valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

5 äänestys

Valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI.

JAA-ehdotus: Päättäessään konserniohjeen päivityksestä valtuuston edellyttää, että kaupungin omistajaohjauksen toteuttamisessa Heka Oy:n ja Hekan alueyhtiöiden osalta selvitetään valtuuston poliittisen edustuksen valitseminen Heka Oy:n hallitukseen (vuokralaisten edustajien lisäksi), Heka Oy:n ja alueyhtiöiden konserniohjauksen toteuttaminen kaupunginhallituksen konsernijaostossa sekä vuokralaisdemokratiaohjesäännön uudistamisen tuominen valtuuston hyväksyttäväksi.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 36
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Emma Kari, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Sara Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Jukka Relander, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 23
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Harry Bogomoloff, Matti Enroth, Patrik Gayer, Fatbardhe Hetemaj, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Lasse Männistö, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Ulla-Marja Urho

Tyhjä: 20
Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Otso Kivekäs, Tuuli Kousa, Hannele Luukkainen, Björn Månsson, Jan D Oker-Blom, Erkki Perälä, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Sanna Vesikansa

Poissa: 6
Juha Hakola, Osku Pajamäki, Jaana Pelkonen, Mari Puoskari, Nasima Razmyar, Tomi Sevander

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottamaa toivomuspontta.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Konserniohjeluonnos

2

Konserniohjeluonnos_muutokset näkyvissä

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.5.2016, § 138 voimassaolevan konserniohjeen.

Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016, § 196 uudistaa kaupungin johtamisjärjestelmän 1.6.2017 lukien ja hyväksyi kaupungin hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevat osat.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.11.2016, § 291 kaupungin hallintosäännön voimaan 1.6.2017 lukien.

Voimassaolevan konserniohjeen päivittäminen on tarpeen kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamiseen liittyen.

Keskeiset muutokset voimassaolevaan konserniohjeeseen

Päivitetyn konserniohjeen keskeiset muutokset ja lisäykset ovat ohjeen sisällysluettelon mukaisessa järjestyksessä seuraavat:

        konsernijohdon määritelmässä ja tehtävissä on otettu huomioon johtamisjärjestelmän uudistaminen ja 1.6.2017 lukien voimaan tuleva hallintosääntö,

        tytär- ja osakkuusyhteisöjen perustamiseen ja omistuksesta luopumiseen liittyen on otettu huomioon kaupungininsinöörin hallintosääntöön perustuva toimivalta,

        omistajaohjauksen nykyinen toimintamalli on kirjattu selkeämmin konserniohjeeseen: kaupunki ohjaa lähtökohtaisesti vain suorassa omistuksessa olevia tytäryhteisöjään, alikonsernien ohjaus tapahtuu niiden emoyhteisöjen ohjaamisen kautta,

        toimiohjeiden antamisessa on otettu huomioon johtamisjärjestelmän uudistaminen ja hallintosäännön määräykset,

        tytäryhteisöjen salkuttamiseen liittyen konserniohjeeseen on lisätty tunnusmerkit, joiden perusteella kaupunginhallitus tekee kokonaisharkinnan tytäryhteisöjen kuulumisesta markkinaehtoisesti toimivien tytäryhteisöjen salkkuun,

        markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt kuuluvat pormestarin toimialaan, muiden yhteisöjen osalta kuuluminen pormestarin tai apulaispormestarien toimialaan ratkaistaan asianomaisen yhteisön toimialan perusteella,

        kaupungin ennakkokannan hankkimisvelvollisuuden osalta on otettu huomioon johtamisjärjestelmän uudistaminen,

        kaupungin päätettäväksi siirrettävien yhteisöjen asioiden osalta on selvennetty, että kaupungin päätös voidaan tehdä yhtiökokouspäätöksenä tai osakkeenomistajan päätöksenä yhtiökokousta pitämättä,

        tytäryhteisöjen seurannassa ja raportoinnissa sekä kaupunkikonsernin tarkastuksessa on otettu huomioon johtamisjärjestelmän uudistaminen,

        kaupunkikonsernin sisäisissä palveluissa on otettu huomioon Oiva Akatemia -liikelaitoksen toiminnan päättyminen ja tarkennettu konsernitiliin liittymistä koskevaa kohtaa,

        luottamushenkilöiden tietojensaantioikeutta on tarkennettu niin, että se koskee paitsi tytäryhtiöitä myös muita tytäryhteisöjä ja -säätiöitä,

        viestinnän ohjeiden osalta on mahdollistettu myös kaupunginhallituksen antamia viestinnän ohjeita alemman tasoisten ohjeiden antaminen.

Päivitetyn konserniohjeen muutokset näkyvissä -versio on liitteenä.

Täytäntöönpano

Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy sille tehdyn esityksen, kaupunginhallitus tulee täytäntöönpanopäätöksessään kehottamaan kaupungin edustajia tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallituksissa ja muissa toimielimissä huolehtimaan siitä, että uusi konserniohje käsitellään kyseisissä toimielimissä ja hyväksytään tytäryhteisöjä ja -säätiöitä sitovaksi.

Lopuksi

Kaupungin johtamisjärjestelmän uudistus muuttaa kaupungin konsernijohtoa. Uuden johtamisjärjestelmän mukaisen 1.6.2017 voimaan tulevan hallintosäännön määräykset on tarpeen ottaa huomioon myös kaupungin konserniohjeessa. Samalla konserniohjeeseen on tarkoituksenmukaista tehdä muut tarpeelliset teknisluonteiset tai muuten vähäiset tarkistukset.

Päätösesitys perusteluineen vastaa kaupunginhallituksen konsernijaoston esitystä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Konserniohjeluonnos

2

Konserniohjeluonnos_muutokset näkyvissä

Oheismateriaali

1

Konserniohje 25.5.2016

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Edustajat tytäryhteisöissä

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 08.05.2017 § 500

HEL 2017-003391 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Helsingin kaupungin konserniohjeen liitteen 1 mukaisesti voimaan 1.6.2017 lukien.

02.05.2017 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.04.2017 § 67

HEL 2017-003391 T 00 01 05

Esitys

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Helsingin kaupungin konserniohjeen liitteen 1 mukaisesti voimaan 1.6.2017 lukien.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566