Helsingfors stad

Protokoll

22/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/7

 

14.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 342

Anställning av innehavare av tjänsten som sektorchef i social- och hälsovårdssektorn

HEL 2016-009071 T 01 01 01 01

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag utse Juha Jolkkonen till innehavare av tjänsten som sektorchef i social- och hälsovårdssektorn för en bestämd tid på sju år med en totallön på 12 000 euro i månaden.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt konstatera att om den som anställs för tjänsten inte är i stadens tjänst och inga uppgifter om hans eller hennes hälsa är tillgängliga vid anställningen är beslutet villkorligt tills anställningen blivit fastställd med stöd av en utredning om hälsotillståndet. Utredningen ska visas upp inom en månad räknat från den dag han eller hon fått del av beslutet om anställning.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Asta Enroos, enhetschef, arbetsgivarpolitik, telefon: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Bilagor

1

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan viran hakijoiden yhteenveto.pdf

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Virkaan valittu

Förslagstext

Viran muut hakijat

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige beslutade 22.6.2016 (196 §) godkänna förvaltningsstadga för Helsingfors stad räknat från 1.6.2017 till de delar som gäller ledarskapssystemet (nedan förvaltningsstadgan), och att åtgärder som är nödvändiga för verkställigheten av förvaltningsstadgan får vidtas innan den trätt i kraft.

Enligt 5 kapitel 9 § i förvaltningsstadgan leds verksamheten och förvaltningen i social- och hälsovårdssektorn av sektorchefen i social- och hälsovårdssektorn, som är föredragande i social- och hälsovårdsnämnden och dess sektion och för biträdande borgmästaren för sektorn. Sektorchefen anställs i ett tjänsteförhållande för en bestämd tid på högst sju år. Sektorchefen är chef för direktörerna för de servicehelheter som hör till sektorn och för förvaltningsdirektören i sektorn. Sektorchefen utför de uppgifter som kanslichefen föreskriver.

Stadsstyrelsen beslutade 8.8.2016 (675 §) inrätta tjänsterna som sektorchefer och uppmanade stadskansliet att inleda ett offentligt ansökningsförfarande för att tillsätta tjänsterna.

Tjänsterna som sektorchefer är nya tjänster i stadens kommande organisation. Det är motiverat att tillsätta tjänsterna redan innan den nya organisationen träder i kraft för att sektorcheferna ska kunna sköta uppgifter med anknytning till verkställigheten av det nya ledarskapssystemet.

Enligt 7 kap. 1 § i förvaltningsstadgan anställs sektorcheferna av stadsfullmäktige.

Ansökningsförfarandet för tjänsten

Tjänsterna som sektorchefer har varit utlysta med ansökningstiden 17.8–12.9.2016. Annonsen publicerades i Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet 21.8.2016 och i Metro 17.8.2016. Dessutom fanns den i stadens tjänst eRekry och i tjänsterna Mol.fi, Oikotie.fi och LinkedIn. Ansökningstiden gick ut 12.9.2016 kl. 16.00.

Behörighetsvillkor för sektorcheferna är enligt 23 kap. 1 § i förvaltningsstadgan högre högskoleexamen, erfarenhet av ledarskap och utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Utöver de formella behörighetsvillkoren ingick det i platsannonsen att det för tjänsten söks en person med erfarenhet av operativt ledarskap i stora organisationer och med visad förmåga att åstadkomma förändring. Likaså krävdes det goda interaktions- och förhandlingsfärdigheter och förmåga att samarbeta med intressentgrupper inom och utom staden. För det allt livligare internationella samarbetet behövs det också flytande kunskaper i engelska. Erfarenhet av verksamhetsområdet räknas också som merit.

Enligt 125 § i grundlagen är de allmänna utnämningsgrunderna för offentliga tjänster skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd. Detta ska beaktas när tjänsten tillsätts.

Valprocess

Tjänsten som sektorchef i social- och hälsovårdssektorn söktes inom ansökningstiden av 17 personer, av vilka en har senare återtagit sin ansökan. Två av sökandena uppfyllde inte behörighetsvillkoren i fråga om utbildning. En sammanställning över de sökande baserad på ansökningshandlingarna finns i bilaga 1.

På basis av ansökningshandlingarna kallades fyra sökande till intervju. Av de intervjuade deltog Timo Aronkytö, Juha Jolkkonen och Erja Wiili-Peltola i en psykologisk personbedömning.

Intervjuerna gjordes 29.9–7.10.2016. Intervjuare var personaldirektör Marju Pohjaniemi, rekryteringschef Riitta Hellman och konsultdirektör Taija Stoat från PD Personnel Helsinki Oy. Personbedömningarna gjordes 12–16.10.2016 av PD Personnel Helsinki Oy.

På basis av ansökningshandlingarna, intervjuerna och personbedömningarna fick man tillräckliga kunskaper om sökandenas kompetens, erfarenhet och lämplighet och det var inte nödvändigt att ordna en andra intervjurunda.

Sökanden Timo Aronkytö har avlagt medicine licentiatexamen vid Åbo universitet år 1989. Han har specialiserat sig i allmänmedicin och blev specialistläkare i allmänmedicin år 2002. Han har dessutom avlagt MBA-examen vid Henley Management College år 2006.

Sökanden Aronkytö har varit direktör för resultatområdet för äldre- och handikappservice hos Vanda stad sedan år 2014. Han har tidigare varit Vanda stads hälsovårdsdirektör, ansvarig tjänsteman för primärvård (överläkare) vid social- och hälsovårdsministeriet och överläkare på Helsingfors stads hälsostation i Hertonäs. Han har också varit sakkunnigläkare vid Fpa sedan år 2002.

Sökanden Aronkytös starka sida är att han är idérik och har förmåga att betrakta frågor även ur ett perspektiv utanför de befintliga strukturerna. Sökanden har kommit med idéer för och varit med om att genomföra flera reformer av förfaringssätt som också utnyttjas på nationell nivå inom hälso- och socialvården.

Sökanden Juha Jolkkonen har avlagt medicine licentiatexamen vid Helsingfors universitet år 1996. Han har specialiserat sig i geriatri och blev specialistläkare år 2003. Han har dessutom avlagt Executive MBA-examen vid Aalto-universitetet år 2014.

Sökanden Jolkkonen har varit verkschef för Helsingfors stads social- och hälsovårdsverk sedan år 2016. Tidigare har han varit avdelningschef för social- och hälsovårdsverkets sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster. Han har också varit direktör för resultatområdet för äldre- och handikappservice och chef för resultatenheten vid Vanda stad och sakkunnigläkare på Novartis Finland Oy.

Sökanden Jolkkonens styrka är hans täckande kännedom om Helsingfors stads social- och hälsovårdsväsen och flera års erfarenhet av mångsidiga ledningsuppgifter inom branschen. Sökanden har haft en viktig roll i stadens social- och hälsovårdsreform och i att genomföra den förändring som reformen innebar.

Sökanden Erja Wiili-Peltola har avlagt magisterexamen i hälsovetenskap vid Tammerfors universitet år 1999 med folkhälsovetenskap som huvudämne. Hon blev filosofie doktor vid Tammerfors universitet år 2005 med social- och hälsovårdspolitik som huvudämne. Hon har dessutom avlagt specialsjukskötarexamen på institutnivå år 1987.

Sökanden Wiili-Peltola har varit social- och hälsovårdsdirektör hos Kervo stad sedan år 2014. Tidigare har hon varit social- och hälsovårdsdirektör vid Pargas stad, specialsakkunnig vid Finlands kommunförbund, kundchef på Statens tekniska forskningscentral VTT och stödchef och programchef för en av servicehelheterna vid Institutet för hälsa och välfärd THL:s nationella utvecklingsprogram för social- och hälsovården Kaste.

Sökanden Wiili-Peltolas starka sida är hennes erfarenhet av uppgiften som sektorchef i social- och hälsovårdssektorn, om också i mindre skala. Hon har erfarenhet av branschen såväl i kommunala sektorn, inom statsförvaltningen som i privata sektorn. Sökanden har författat sin doktorsavhandling om ledarskap av förändringar inom hälsovården.

Alla sökande har mångsidig erfarenhet av ledarskap och förvaltning av social- och hälsovårdstjänster, ledarskap av omfattande organisationsarrangemang och förändring av förfaringssätt inom branschen och av att arbeta med förtroendevalda. Alla har dessutom utvecklat sin ledarskapskompetens på ett mångsidigt sätt och har sådan interaktions- och förhandlingsförmåga som uppgiften förutsätter samt tillräckliga kunskaper i engelska.

Motiveringar till valförslaget

Sektorcheferna har som representanter för tjänstemannaledningen en viktig roll för att stadens förändring ska lyckas. De ser till att reformen av stadens organisation och ledarskapssystem omsätts i praktiken i sektorerna. Detta innebär bland annat att verksamhetsformerna förenhetligas, att kulturerna samordnas och att stadens nya riktning kommer starkt fram såväl inom sektorn, mellan sektorerna som gentemot externa intressentgrupper.

Eftersom sektorchefen underställs kanslichefen och därigenom hör till stadens ledningsgrupp har man i valprocessen fäst avseende också vid sektorchefernas ömsesidiga samarbetsfärdigheter och förmåga att främja enhetlighet över sektorsgränserna och att bygga upp ett förtroendebaserat och välfungerande samarbete med stadens förtroendevalda.

Förmågorna och egenskaperna ovan har utöver arbetserfarenheten och ansökningshandlingarna kartlagts med hjälp av en intervju och en personbedömning. Som resultat av dessa har man fått en helhetsbild av sökandena och kommit fram till att föreslå personen nedan för tjänsten.

Att Juha Jolkkonen har bred erfarenhet av social- och hälsovårdssektorn och att han har haft en viktig roll i stadens social- och hälsovårdsreform och i att genomföra den förändring som reformen innebar talar för att utse Juha Jolkkonen till sektorchef för social- och hälsovårdssektorn. Jolkkonen har skött tjänsten som verkschef vid social- och hälsovårdsverket framgångsrikt. Han har visat att han har en strukturerad vision om genomförande av förändring. Jolkkonen har fungerat som ordförande för sektorarbetsgruppen för social- och hälsovårdssektorn i reformen av ledarskapssystemet och också i denna roll visat att han har stark samarbets- och interaktionsförmåga och förmåga att resultatrikt leda gruppens arbete.

Ansökningshandlingarna och det övriga material som hänför sig till ansökningsprocessen hålls i sin helhet tillgängliga under stadsstyrelsens och stadsfullmäktiges sammanträden och därförinnan hos beredaren.

Verkställighet

Stadsstyrelsen meddelar att stadsstyrelsen i samband med verkställigheten av stadsfullmäktiges beslut kommer att konstatera vid vilken tidpunkt den person som väljs för tjänsten tar emot tjänsten.

Stadsstyrelsen kommer samtidigt att fatta beslut om tillfälligt handhavande av de nuvarande tjänsterna om valet av tjänsteinnehavare förutsätter detta.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Asta Enroos, enhetschef, arbetsgivarpolitik, telefon: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Bilagor

1

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan viran hakijoiden yhteenveto.pdf

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Virkaan valittu

Förslagstext

Viran muut hakijat

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.12.2016 § 1091

HEL 2016-009071 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita Juha Jolkkosen sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan virkaan seitsemän vuoden määräajaksi 12 000 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös tällaisen henkilön osalta ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksentiedoksisaannista lukien.

14.11.2016 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Asta Enroos, yksikön päällikkö, työnantajapolitiikka, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566