Helsingfors stad

Protokoll

22/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/5

 

14.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 340

Utredning om åtgärderna med anledning av utvärderingsberättelsen för år 2015

HEL 2015-005412 T 00 03 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anteckna bilaga 1 med en utredning om åtgärderna med anledning av utvärderingsberättelsen för år 2015.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Mauno Rönkkö, specialplanerare, telefon: 310 46768

mauno.ronkko(a)hel.fi

Bilagor

1

Selvitys vuoden 2015 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä  (päivitetty 30.11.2016)

2

Revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2015

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsstyrelsen och nämnderna och direktionerna gav i maj utlåtanden till revisionsnämnden om åtgärdsrekommendationerna och -uppmaningarna i utvärderingsberättelsen för år 2015. I dessa utlåtanden uppgavs det vilka åtgärder förvaltningarna och affärsverken hade för avsikt att vidta med anledning av utvärderingsberättelsen.

Stadsfullmäktige beslutade 22.6.2016 i enlighet med revisionsnämndens förslag anteckna revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2015 och de utlåtanden som stadsstyrelsen och nämnderna och direktionerna i fråga gett om denna och uppmana stadsstyrelsen att före utgången av december 2016 förelägga fullmäktige en utredning om vilka åtgärder de personer som ansvarar för verksamheten och de redovisningsskyldiga har vidtagit med anledning av utvärderingsberättelsen.

De åtgärder som förvaltningarna och affärsverken vidtagit med anledning av åtgärdsrekommendationerna och -uppmaningarna i utvärderingsberättelsen anges i den bifogade utredningen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Mauno Rönkkö, specialplanerare, telefon: 310 46768

mauno.ronkko(a)hel.fi

Bilagor

1

Selvitys vuoden 2015 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä  (päivitetty 30.11.2016)

2

Revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2015

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Virastot ja liikelaitokset

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.12.2016 § 1094

HEL 2015-005412 T 00 03 00

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi esityslistan liitteenä olevan selvityksen vuoden 2015 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä.

28.11.2016 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46768

mauno.ronkko(a)hel.fi

 

Stadsfullmäktige 22.06.2016 § 190

HEL 2015-005412 T 00 03 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med revisionsnämndens förslag

  1. anteckna revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2015 och de utlåtanden som stadsstyrelsen och nämnderna och direktionerna i fråga gett om denna
     
  2. uppmana stadsstyrelsen att före utgången av december 2016 förelägga fullmäktige en utredning om vilka åtgärder de personer som ansvarar för verksamheten och de redovisningsskyldiga har vidtagit med anledning av utvärderingsberättelsen
     
  3. anteckna revisionsberättelsen för år 2015
     
  4. på basis av det som i revisionsberättelsen anges om bokslutets godtagbarhet bevilja de ledamöter i organ och de ledande tjänsteinnehavare inom arbetsfälten som handhaft stadens förvaltning och ekonomi ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Behandling

22.06.2016 Enligt förslaget

Det antecknades att stadsfullmäktige på förslag av ordföranden godkände som förfarande att diskussionen om ärendena 4 och 5 förs samtidigt. Eventuella förslag beträffande de båda ärendena skulle framställas under diskussionen.

Föredragande

Revisionsnämnden

Upplysningar

Pirjo Hakanpää, revisionsdirektör, telefon: 310 36480

pirjo.hakanpaa(a)hel.fi

Timo Terävä, utvärderingschef, telefon: 310 43126

timo.terava(a)hel.fi

Arto Ahlqvist, Revisionschef, telefon: +358931036580

arto.ahlqvist(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566