Helsingfors stad

Protokoll

22/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/9

 

14.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 344

Anställning av innehavare av tjänsten som sektorchef i stadsmiljösektorn

HEL 2016-009069 T 01 01 01 01

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag utse Mikko Aho till innehavare av tjänsten som sektorchef i stadsmiljösektorn för en bestämd tid på sju år med en totallön på 12 000 euro i månaden.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt konstatera att om den som anställs för tjänsten inte är i stadens tjänst och inga uppgifter om hans eller hennes hälsa är tillgängliga vid anställningen är beslutet villkorligt tills anställningen blivit fastställd med stöd av en utredning om hälsotillståndet. Utredningen ska visas upp inom en månad räknat från den dag han eller hon fått del av beslutet om anställning.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Asta Enroos, enhetschef, arbetsgivarpolitik, telefon: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Bilagor

1

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan viran hakijoiden yhteenveto.pdf

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Virkaan valittu

Förslagstext

Viran muut hakijat

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige beslutade 22.6.2016 (196 §) godkänna förvaltningsstadga för Helsingfors stad räknat från 1.6.2017 till de delar som gäller ledarskapssystemet (nedan förvaltningsstadgan), och att åtgärder som är nödvändiga för verkställigheten av förvaltningsstadgan får vidtas innan den trätt i kraft.

Enligt 5 kap. 7 § i förvaltningsstadgan leds verksamheten och förvaltningen i stadsmiljösektorn av sektorchefen i stadsmiljösektorn, som är föredragande i stadsmiljönämnden och i sektionen för byggnader och allmänna områden och för biträdande borgmästaren för sektorn. Sektorchefen anställs i ett tjänsteförhållande för en bestämd tid på högst sju år. Sektorchefen är chef för direktörerna för de servicehelheter som hör till sektorn, för förvaltningsdirektören i sektorn och för räddningskommendören. Sektorchefen utför de uppgifter som kanslichefen föreskriver.

Stadsstyrelsen beslutade 8.8.2016 (675 §) inrätta tjänsterna som sektorchefer och uppmanade stadskansliet att inleda ett offentligt ansökningsförfarande för att tillsätta tjänsterna.

Tjänsterna som sektorchefer är nya tjänster i stadens kommande organisation. Det är motiverat att tillsätta tjänsterna redan innan den nya organisationen träder i kraft för att sektorcheferna ska kunna sköta uppgifter med anknytning till verkställigheten av det nya ledarskapssystemet.

Enligt 7 kap. 1 § i förvaltningsstadgan anställs sektorcheferna av stadsfullmäktige.

Ansökningsförfarandet för tjänsten

Tjänsterna som sektorchefer har varit utlysta med ansökningstiden 17.8–12.9.2016. Annonsen publicerades i Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet 21.8.2016 och i Metro 17.8.2016. Dessutom fanns den i stadens tjänst eRekry och i tjänsterna Mol.fi, Oikotie.fi och LinkedIn. Ansökningstiden gick ut 12.9.2016 kl. 16.00.

Behörighetsvillkor för sektorcheferna är enligt 23 kap. 1 § i förvaltningsstadgan högre högskoleexamen, erfarenhet av ledarskap och utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Utöver de formella behörighetsvillkoren ingick det i platsannonsen att det för tjänsten söks en person med erfarenhet av operativt ledarskap i stora organisationer och med visad förmåga att åstadkomma förändring. Likaså krävdes det goda interaktions- och förhandlingsfärdigheter och förmåga att samarbeta med intressentgrupper inom och utom staden. För det allt livligare internationella samarbetet behövs det också flytande kunskaper i engelska. Erfarenhet av verksamhetsområdet räknas också som merit.

Enligt 125 § i grundlagen är de allmänna utnämningsgrunderna för offentliga tjänster skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd. Detta ska beaktas när tjänsten tillsätts.

Valprocess

Tjänsten som sektorchef i stadsmiljösektorn söktes inom ansökningstiden av 17 personer, av vilka en har senare återtagit sin ansökan. En av sökandena uppfyllde inte behörighetsvillkoren i fråga om utbildning. En sammanställning över de sökande baserad på ansökningshandlingarna finns i bilaga 1.

På basis av ansökningshandlingarna kallades sju sökande till intervju i första rundan: Mikko Aho, Jukka Kauto, Timo Martiskainen, Esa Nikunen, Kari Pudas, Raimo K. Saarinen och Jaakko Stauffer.

Intervjuerna i första rundan gjordes 29.9–7.10.2016. Intervjuare var personaldirektör Marju Pohjaniemi, rekryteringschef Riitta Hellman och konsultdirektör Taija Stoat från PD Personnel Helsinki Oy.

Fyra sökande kallades till en psykologisk personbedömning på basis av ansökningshandlingarna och intervjuerna: Mikko Aho, Timo Martiskainen, Kari Pudas och Raimo K. Saarinen. Personbedömningarna gjordes 12–16.10.2016 av PD Personnel Helsinki Oy.

Till en andra intervju kallades två sökande: Mikko Aho och Raimo K. Saarinen.

I den andra intervjun 26.10.2016 intervjuades sökandena av stadsstyrelsens ordförande Tatu Rauhamäki, stadsstyrelsens vice ordförande Osku Pajamäki och Otso Kivekäs, kanslichef Sami Sarvilinna, stf. personaldirektör Asta Enroos, rekryteringschef Riitta Hellman och konsultdirektör Taija Stoat från PD Personnel Helsinki Oy.

Sökanden Mikko Aho har avlagt arkitektexamen vid Tekniska högskolan i Otnäs år 1986 med offentliga byggnader (Ark III) som huvudämne. Han har dessutom avlagt specialexamen i ledarskap på Mellersta Nylands vuxenutbildningscentral år 2005 och flera yrkesinriktade kompletteringsutbildningar och kurser inom den tekniska branschen.

Sökanden Aho har varit verkschef vid Helsingfors stadsplaneringskontor sedan år 2013. Ansvarsområdet omfattar ledarskap av stadsplaneringskontorets ekonomi och verksamhet. Sökanden har tidigare varit utvecklingschef samt ställföreträdande teknisk direktör och kommundirektör vid Sibbo kommun. Han har också fungerat som teknisk direktör hos Högfors stad och ansvarat för hela den tekniska sektorn där.

Sökanden Ahos styrka är hans mångsidiga erfarenhet av ledarskap inom den tekniska branschen och hans starka processtänkande. En annan stark sida hos sökanden är också det strukturerade tillvägagångssättet när strategiska mål omsätts i praktiken.

Sökanden Raimo K. Saarinen har avlagt diplomingenjörsexamen vid Tammerfors tekniska högskola år 1978 med byggnadsteknik som huvudämne.

Sökanden Saarinen har sedan år 2010 varit stadsingenjör hos Helsingfors stad. Ansvarsområdet omfattar ledarskap av byggnadskontorets ekonomi och verksamhet. Sökanden har tidigare varit avdelningschef och distriktsingenjör på byggnadskontorets gatu- och parkavdelning. Han har också varit produktionsdirektör vid Vanda stads tekniska sektor och skött chefsuppgifter vid Helsingfors stads dåvarande vatten- och avloppsverk.

Sökanden Saarinens starka sida är hans långa erfarenhet av olika ledningsuppgifter inom stadsmiljösektorn. I egenskap av byggnadskontorets chef har han kommit med nya verksamhetsformer och utvecklat verkets image.

Båda sökandena har en vision om substansfrågorna inom stadsmiljösektorn och helhetsbetonad kännedom om verksamhetsmiljön samt erfarenhet av att arbeta med förtroendevalda. Båda sökandena har lång erfarenhet av att leda stora organisationer. Båda har dessutom sådan interaktions- och förhandlingsförmåga som uppgiften kräver och tillräckliga kunskaper i engelska.

Motiveringar till valförslaget

Sektorcheferna har som representanter för tjänstemannaledningen en viktig roll för att stadens förändring ska lyckas. De ser till att reformen av stadens organisation och ledarskapssystem omsätts i praktiken i sektorerna. Detta innebär bland annat att verksamhetsformerna förenhetligas, att kulturerna samordnas och att stadens nya riktning kommer starkt fram såväl inom sektorn, mellan sektorerna som gentemot externa intressentgrupper.

Eftersom sektorchefen underställs kanslichefen och därigenom hör till stadens ledningsgrupp har man i valprocessen fäst avseende också vid sektorchefernas ömsesidiga samarbetsfärdigheter och förmåga att främja enhetlighet över sektorsgränserna och att bygga upp ett förtroendebaserat och välfungerande samarbete med stadens förtroendevalda.

Förmågorna och egenskaperna ovan har utöver arbetserfarenheten och ansökningshandlingarna kartlagts med hjälp av två intervjurundor och en personbedömning. Som resultat av dessa har man fått en helhetsbild av sökandena och kommit fram till att föreslå personen nedan för tjänsten.

Mikko Ahos strukturerade och processbetonade ledarskapsstil och förmåga att konsekvent och systematiskt härleda verksamhetsmål utifrån strategin talar för att utse honom till sektorchef i stadsmiljösektorn. Ahos styrka är också hans mångsidiga erfarenhet av ledningsuppgifter inom stadsmiljösektorn och visade förmåga att öka personalens välbefinnande och förmåga att engagera anställda i att uppnå strategiska mål.

Ansökningshandlingarna och det övriga material som hänför sig till ansökningsprocessen hålls i sin helhet tillgängliga under stadsstyrelsens och stadsfullmäktiges sammanträden och därförinnan hos beredaren.

Verkställighet

Stadsstyrelsen meddelar att stadsstyrelsen i samband med verkställigheten av stadsfullmäktiges beslut kommer att konstatera vid vilken tidpunkt den person som väljs för tjänsten tar emot tjänsten.

Stadsstyrelsen kommer samtidigt att fatta beslut om tillfälligt handhavande av de nuvarande tjänsterna om valet av tjänsteinnehavare förutsätter detta.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Asta Enroos, enhetschef, arbetsgivarpolitik, telefon: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Bilagor

1

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan viran hakijoiden yhteenveto.pdf

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Virkaan valittu

Förslagstext

Viran muut hakijat

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.12.2016 § 1093

HEL 2016-009069 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita Mikko Ahon kaupunkiympäristön toimialajohtajan virkaan seitsemän vuoden määräajaksi 12 000 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös tällaisen henkilön osalta ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

14.11.2016 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Asta Enroos, yksikön päällikkö, työnantajapolitiikka, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566