Helsingfors stad

Protokoll

20/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Stj/10

 

16.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 294

Den av ledamöterna Thomas Wallgren och Veronika Honkasalo väckta motionen om anvisningar för nödinkvartering

HEL 2016-003258 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamöterna Thomas Wallgren och Veronika Honkasalo väckta motionen vara slutligt behandlad.

Behandling

Ledamoten Mari Rantanen understödd av ledamoten Nuutti Hyttinen föreslog att ärendet skulle återremitteras för ny behandling i stadsstyrelsen utgående från att stadsstyrelsens svar ändras på följande sätt:

- I 15 stycket stryks meningen: Social- och hälsovårdsverkets anvisningar för krisrelaterad inkvartering ändras på så sätt med hänvisning till grundlagen att behövlig inkvartering ordnas för alla oberoende av nationalitet, hemort och uppehållstillståndsstatus i situationer där det föreligger ett hot mot liv eller hälsa.

I stället införs följande mening: Social- och hälsovårdsverkets anvisningar för krisrelaterad inkvartering ändras vid behov, när biträdande justitieombudsmannen har gett sitt beslut i saken och om det enligt beslutet är motiverat.

- I 18 stycket stryks meningarna: Stadsstyrelsen uppmanar social- och hälsovårdsverket att noga följa hur nödinkvarteringen fungerar och därvid samarbeta med organisationer och medborgaraktörer specialiserade på frågor som gäller den icke-stationära befolkningen. Stadsstyrelsen uppmanar samtidigt verket att utan dröjsmål reagera på en eventuell ökning i behovet av tjänster.

4 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: ledamoten Mari Rantanens förslag om återremiss

Ja-röster: 70
Zahra Abdulla, Mukhtar Abib, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Patrik Gayer, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hanna Mithiku, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Lea Saukkonen, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Nej-röster: 13
Harry Bogomoloff, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Helena Kantola, Terhi Koulumies, Maria Landén, Pekka Majuri, Lasse Männistö, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Tatu Rauhamäki, Wille Rydman, Pertti Villo

Frånvarande: 2
Outi Alanko-Kahiluoto, Heimo Laaksonen

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

Ledamoten Helena Kantola understödd av ledamoten Nuutti Hyttinen föreslog att stadsfullmäktige skulle besluta återremittera förslaget för ny beredning utgående från att ett stycke i beslutsförslaget ändras genom att stryka hänvisningen till grundlagen. Samtidigt kompletteras stycke nr 18 med att social- och hälsovårdsverket förpliktas att följa upp och omedelbart reagera på det sätt som 19 § i grundlagen förutsätter på det ökade servicebehovet hos i främsta rummet de helsingforsiska bostadslösa inom nödinkvarteringen.

5 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: ledamoten Helena Kantolas förslag om återremiss

Ja-röster: 72
Zahra Abdulla, Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Patrik Gayer, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Pekka Majuri, Hanna Mithiku, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Lea Saukkonen, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Nej-röster: 8
Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Helena Kantola, Maria Landén, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Wille Rydman, Pertti Villo

Blanka: 1
Terhi Koulumies

Frånvarande: 4
Harry Bogomoloff, Eero Heinäluoma, Osku Pajamäki, Tuomo Valokainen

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

Ledamoten Helena Kantola anmälde avvikande mening genom att reservera sig mot beslutet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Annikki Thoden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettujen Thomas Wallgrén ja Veronika Honkasalo aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamöterna Thomas Wallgren och Veronika Honkasalo och 32 andra ledamöter föreslår i sin motion att anvisningarna för nödinkvartering ska preciseras och att ett tillräckligt utbud av nödinkvartering ska tryggas.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter inom åtta månader.

Stadsstyrelsen beslutade 12.9.2016 bordlägga ärendet. När stadsstyrelsen 19.9.2016 beslutade bordlägga ärendet en gång till bestämde den att ärendet skulle behandlas på nytt efter att justitieombudsmannen gett ett utlåtande i saken, dock senast 31.10.2016, och att justitieombudsmannen skulle ombes att ge utlåtandet i brådskande ordning.

Stadsstyrelsen hänvisar till ett utlåtande från social- och hälsovårdsnämnden och påpekar att stadens verksamhet styrs genom den gällande lagstiftningen och förvaltningarnas egna interna anvisningar. Social- och hälsovårdsverkets interna anvisningar förtillfällig inkvartering av utlänningar utan uppehållstillstånd (Oleskeluluvattomien ulkomaalaisten tilapäinen majoitus) tillämpas på medborgare från tredje land som inte har permanent uppehållstillstånd och på EU/EES-medborgare som har vistats i Finland utan avbrott i mindre än fem år och som ännu inte har rätt till ett registreringsbevis för permanent uppehållsrätt. Med nödinkvartering avses i stadens interna anvisningar en sistahandslösning i en akut nödsituation som beror på avsaknad av bostad.

Följande ingår i 19 § i Finlands grundlag: "Alla som inte förmår skaffa sig den trygghet som behövs för ett människovärdigt liv har rätt till oundgänglig försörjning och omsorg." Det är här fråga om miniminivån för ett människovärdigt liv, och dit hör bl.a. att ett sådant boende som krävs för bibehållande av hälsa och livskompetens ska ordnas för var och en. Bestämmelsen gäller alla som vistas i Finland. I enskilda fall måste förutsättningarna för att få hjälp utredas genom individuell behovsprövning.

Behovet av tillfällig inkvartering bedöms genom individuell behovsprövning, i regel på socialjouren eller ett lokalt verksamhetsställe för socialt arbete eller social handledning. På socialjouren bedöms alla hjälpsökandes situation så bra som det låter sig göras i joursammanhang.

Social- och hälsovårdsverket ordnar i egen regi tillfällig inkvartering för personer som saknar bostad. För ändamålet används Sanduddsgatans servicecentrals boendejour, som är en serviceenhet där tröskeln är låg. Antalet platser är 52, men ytterligare ett tiotal personer kan tillfälligt tas emot med tillstånd från räddningsverket.  

Utöver att staden ordnar inkvartering i egen regi köper den hos privata tjänsteproducenter tillfällig och krisrelaterad inkvartering förknippad med bostadslöshet. Social- och hälsovårdsverket har konkurrensutsatt den krisrelaterade inkvarteringen. Social- och hälsovårdsnämnden beslutade 15.9.2015 (276 §) utse fyra olika tjänsteproducenter för uppgiften att sköta inkvarteringen utöver staden själv. Det är möjligt för de utsedda tjänsteproducenterna att tillgodose behovet också när det behövs kortvarig inkvartering och när inkvarteringen är brådskande. Vid sidan om stadens egen verksamhet och de köpta tjänsterna bedriver organisationer, församlingar och andra aktörer inom den tredje sektorn olika slag av stöd- och hjälpverksamhet för sådana som saknar bostad.

Social- och hälsovårdsnämnden stöder aktörer inom den tredje sektorn genom att dela ut understöd till organisationer, föreningar och stiftelser från Helsingfors vars verksamhet stöder och kompletterar social- och hälsovårdsverkets tjänster. Exempelvis har Helsingfors Diakonissanstalt ett dagcenter där den icke-stationära befolkningsdelen får duscha och tvätta sina kläder, kan äta, har tillgång till vägledning på sitt eget språk och erbjuds sjukvård i någon mån. Staden bidrar till verksamheten genom understöd som den beviljar organisationer.

Social- och hälsovårdsnämnden beslutade 15.12.2015 (373 §) bevilja organisationer understöd för verksamheten år 2016. Samtidigt beslutade nämnden att social- och hälsovårdsverket för år 2016 skulle få anvisa högst 100 000 euro för sådant arbete ute på fältet som främjar social kohesion. Verkschefen fick till uppgift att besluta vilka som skulle få understöd.

Enligt social- och hälsovårdsverket är det i Helsingfors aktuellt med ett projekt som är gemensamt för olika aktörer och där en av åtgärderna är nödinkvartering under vintermånaderna för personer som vistas i Helsingfors utan uppehållstillstånd.

Stiftelsen Diakonissanstalten i Helsingfors ansökte 17.10.2016 om ett understöd på 26 891 euro från social- och hälsovårdsverket för år 2016. Ändamålet är nödinkvartering för den icke-stationära befolkningen. Det är tänkt att nödinkvarteringen ska skötas i samarbete med Helsingfors kyrkliga samfällighets enhet specialdiakoni och ske i Hermanstads diakonihus eller Diakonissanstaltens lokaler på Munkholmen. Det är fråga om vintermånaderna 2016/2017. Temp. verkschefen beslutade 26.10.2016 bevilja det understöd som Stiftelsen Diakonissanstalten i Helsingfors ansökt om för år 2016 för att kunna ordna nödinkvartering för den icke-stationära befolkningen. 

Den tid under vilken organisationer skulle lämna en ansökan om understöd för år 2017 till social- och hälsovårdsnämnden var 1–30.9.2016. Stiftelsen Diakonissanstalten i Helsingfors lämnade då en ansökan om ett understöd för år 2017 till nämnden. Ansökan är för närvarande under behandling. Den omfattar flera understödsändamål, bl.a. fortsatt tillfällig nödinkvartering för den icke-stationära befolkningen år 2017. Nämnden fattar sitt beslut om understödet senare i år.

Stadsstyrelsen gav 25.4.2016 (401 §) utlåtande med anledning av klagomål framställda till riksdagens justitieombudsman. Utlåtandet hade begärts av en av biträdande justitieombudsmännen. Social- och hälsovårdsverkets anvisningar för krisrelaterad inkvartering ändras på så sätt med hänvisning till grundlagen att behövlig inkvartering ordnas för alla oberoende av nationalitet, hemort och uppehållstillståndsstatus i situationer där det föreligger ett hot mot liv eller hälsa.

Stadsstyrelsen önskar i sitt utlåtande 25.4.2016 till en biträdande justitieombudsman att ärendet ska behandlas i brådskande ordning för att stadsstyrelsen ska hinna vidta eventuella behövliga åtgärder före vintern.

Stadsstyrelsen meddelar att den behandlar frågan om åtgärder från stadens sida när det gäller nödinkvartering efter att biträdande justitieombudsmannen fattat sitt beslut om klagomålen. Stadsstyrelsen uppmanar social- och hälsovårdsverket att noga följa hur nödinkvarteringen fungerar och därvid samarbeta med organisationer och medborgaraktörer specialiserade på frågor som gäller den icke-stationära befolkningen. Stadsstyrelsen uppmanar samtidigt verket att utan dröjsmål reagera på en eventuell ökning i behovet av tjänster.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Annikki Thoden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettujen Thomas Wallgrén ja Veronika Honkasalo aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.11.2016 § 965

HEL 2016-003258 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettujen Thomas Wallgrénin ja Veronika Honkasalon aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

07.11.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esteelliset: Jussi Pajunen

 

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo:

Kappaleen 16 toinen lause korvataan kuulumaan seuraavasti:

Sosiaali- ja terveysviraston ohjeistusta kriisimajoitukseen muutetaan siten, että henkeä tai terveyttä uhkaavissa tilanteissa välttämätön hätämajoitus järjestetään perustuslain vaatimalla tavalla kaikille kansalaisuudesta, kotipaikasta ja oleskelulupastatuksesta riippumatta.

Kannattaja: Sanna Vesikansa

 

Vastaehdotus:
Sanna Vesikansa:

Lisätään kpl 18 loppuun:

Kaupunginhallitus kehottaa sosiaali- ja terveysvirastoa tiiviisti seuraamaan hätämajoituksen toimivuutta liikkuvan väestön kysymyksiin erikoistuneiden järjestöjen ja kansalaistoimijoiden kanssa sekä reagoimaan välittömästi mahdolliseen palvelutarpeen kasvuun.

Kannattaja: Pilvi Torsti

 

1. äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 4
Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Mika Raatikainen, Tatu Rauhamäki

Ei-äänet: 11
Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Silvia Modig, Osku Pajamäki, Marcus Rantala, Laura Rissanen, Pilvi Torsti, Hannu Tuominen, Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunginhallitus hyväksyi Veronika Honkasalon vastaehdotuksen äänin 4 - 11.

 

2. äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Sanna Vesikansan vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 4
Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Mika Raatikainen, Tatu Rauhamäki

Ei-äänet: 11
Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Silvia Modig, Osku Pajamäki, Marcus Rantala, Laura Rissanen, Pilvi Torsti, Hannu Tuominen, Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunginhallitus hyväksyi Sanna Vesikansan vastaehdotuksen äänin 4 - 11.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi Veronika Honkasalon ja Sanna Vesikansan vastaehdotusten mukaisesti muutetun ehdotuksen.

31.10.2016 Pöydälle

19.09.2016 Pöydälle

12.09.2016 Pöydälle

Esittelijä

va. apulaiskaupunginjohtaja

Pia Panhelainen

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.05.2016 § 115

HEL 2016-003258 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon:

''Hätämajoituksen järjestämiseen on Helsingin kaupungilla olemassa oma sisäinen ohjeistus. Helsingin kaupungin toimintaa ohjaa lisäksi voimassa oleva lainsäädäntö. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston sisäistä toiminnan ohjetta ’’Oleskeluluvattomien ulkomaalaisten tilapäinen majoitus’’ sovelletaan kolmannen maan kansalaisiin, joilla ei ole pysyvää oleskelulupaa sekä EU/ETA kansalaisiin, jotka ovat oleskelleet yhtä jaksoisesti Suomessa alle viisi vuotta ja joilla ei ole vielä oikeutta pysyvää oleskelua osoittavaan oleskeluoikeuden rekisteröintitodistukseen.

Hätämajoituksella tarkoitetaan Helsingin kaupungin sisäisessä ohjeessa viimesijaista ratkaisua asunnon puutteesta johtuvassa akuutissa hätätilanteessa.

Suomen perustuslain 19 §:n mukaan jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.  Säännöksessä on kyse ihmisarvoisen elämän vähimmäistasosta, johon kuuluu mm. terveyden ja elinkyvyn säilyttämisen kannalta välttämättömän asumisen järjestäminen jokaiselle. Säännös koskee kaikkia Suomessa oleskelevia henkilöitä. Yksittäisissä tapauksissa säännöksen tarkoittaman avun saamisedellytykset on selvitettävä yksilöllisellä tarvehankinnalla.

Sosiaali- ja terveysviraston järjestämässä hätämajoituksessa on kysymys henkilön tilapäisestä ja viimesijaisesta majoituksesta tilanteessa, jossa hänen terveytensä ja turvallisuutensa on vakavassa vaarassa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun lain 4 §:n mukaan kunta voi järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon alaan kuuluvat tehtävät hoitamalla toiminnan itse, sopimuksin yhdessä muun kunnan tai muiden kuntien kanssa, olemalla jäsenenä toimintaa hoitavassa kuntayhtymässä, hankkimalla palveluja valtiolta, toiselta kunnalta, kuntayhtymältä tai muulta julkiselta taikka yksityiseltä palvelujen tuottajalta sekä antamalla palvelunkäyttäjälle palvelusetelin.

Helsingin kaupunki ostaa asunnottomuuteen liittyvää tilapäismajoitusta oman toiminnan lisäksi yksityisiltä palveluntuottajilta. Sosiaali- ja terveysvirasto on kilpailuttanut kriisimajoituksen palveluntuottajat. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto käynnisti kriisi- ja tilapäismajoituksen hankintaa koskevan tarjouskilpailun yhteistyössä hankintakeskuksen kanssa päätöksellään 12.5.2015 (§ 161)  sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksyttyä hankinnan periaatteet ja ehdot. Tarjouspyynnössä ja sen palvelukuvauksessa asetettujen laadullisten vähimmäisvaatimusten nähtiin takaavan hankittavalle palvelulle riittävän laatutason, joten tarjousvertailussa vertailuperusteena oli halvin hinta. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 15.9.2015 (§ 276) valita palveluntuottajiksi oman toiminnan lisäksi neljä eri palveluntuottajaa. Valituilla palveluntuottajilla on mahdollisuudet vastata tarpeeseen myös lyhytaikaisesti ja nopeasti. Kilpailutettu kriisimajoitus ei kuitenkaan vastaa akuutin hätämajoituksen tarpeeseen. Sosiaali- ja terveyslautakunta suosittelee, että tulevissa kilpailutuksissa huolehditaan mahdollisuudesta tarvittaessa saada lisämajoituskapasiteettia nopeasti käyttöön.

Järjestöjen edustajilta saadun tiedon mukaan kaikille hätämajoitusta tarvitseville ei ole järjestynyt hätämajoituspaikkoja. Sosiaali- ja terveyslautakunta ilmaisee huolensa tämänhetkisten hätämajoituspaikkojen riittävyydestä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että hätämajoitusta koskevaa ohjeistusta muutetaan eduskunnan oikeusasiamiehen annettua lausuntonsa, kuitenkin ennen ensi talvea, siten, että henkeä tai terveyttä uhkaavissa tilanteissa välttämätön majoitus järjestetään kaikille Helsingissä oleskeleville kansalaisuudesta riippumatta. Oikeus hätämajoitukseen ei saa poistua, vaikka henkilö päättäisi olla poistumatta maasta. Lautakunta pitää tärkeänä, että hätämajoituksen toteuttamiseksi löydetään toimiva ratkaisu ennen seuraavaa talvea.

Helsingin kaupunki kouluttaa ja tiedottaa henkilöstöään säännöllisesti. Säännöllisen koulutuksen ja tiedottamisen kautta varmistutaan henkilöstön osaamisesta myös hätämajoituksen järjestämisen osalta. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Helsingin kaupunki järjestää hätämajoitusta lainsäädännön mukaisesti. Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. 

Kolmannen maan kansalaisille sekä EU/ETA kansalaisille, jotka ovat oleskelleet yhtäjaksoisesti Suomessa alle viisi vuotta ja joilla ei ole vielä oikeutta pysyvää oleskelua osoittavaan oleskeluoikeuden rekisteröintitodistukseen, järjestetty hätämajoitus ei vaikuta helsinkiläisten asunnottomien mahdollisuuteen saada tarvitsemaansa hätämajoitusta."

Käsittely

17.05.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Muutetaan kappale 5 muotoon ”Sosiaali- ja terveysviraston järjestämässä hätämajoituksessa on kysymys henkilön tilapäisestä ja viimesijaisesta majoituksesta tilanteessa, jossa hänen terveytensä ja turvallisuutensa on vakavassa vaarassa.”

Kannattaja: Laura Nordström

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Lisätään kappaleen 7 loppuun teksti ”Kilpailutettu kriisimajoitus ei kuitenkaan vastaa akuutin hätämajoituksen tarpeeseen. Sosiaali- ja terveyslautakunta suosittelee, että tulevissa kilpailutuksissa huolehditaan mahdollisuudesta tarvittaessa saada lisämajoituskapasiteettia nopeasti käyttöön.”
 

Kannattaja: Laura Nordström

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Muutetaan kappale 8 muotoon ”Järjestöjen edustajilta saadun tiedon mukaan kaikille hätämajoitusta tarvitseville ei ole järjestynyt hätämajoituspaikkoja. Sosiaali- ja terveyslautakunta ilmaisee huolensa tämänhetkisten hätämajoituspaikkojen riittävyydestä.”

Kannattaja: Laura Nordström

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Muutetaan kappale 9 muotoon ”Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että hätämajoitusta koskevaa ohjeistusta muutetaan eduskunnan oikeusasiamiehen annettua lausuntonsa, kuitenkin ennen ensi talvea, siten, että henkeä tai terveyttä uhkaavissa tilanteissa välttämätön majoitus järjestetään kaikille Helsingissä oleskeleville kansalaisuudesta riippumatta. Oikeus hätämajoitukseen ei saa poistua, vaikka henkilö päättäisi olla poistumatta maasta. Lautakunta pitää tärkeänä, että hätämajoituksen toteuttamiseksi löydetään toimiva ratkaisu ennen seuraavaa talvea.”
 

Kannattaja: Laura Nordström

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Poistetaan kappaleen 12 viimeinen virke. ("Hätämajoitus on järjestynyt Helsingin kaupungissa kaikille hätämajoitusta tarvitseville.")

Kannattaja: Laura Nordström

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Muutetaan kappale 5 muotoon ”Sosiaali- ja terveysviraston järjestämässä hätämajoituksessa on kysymys henkilön tilapäisestä ja viimesijaisesta majoituksesta tilanteessa, jossa hänen terveytensä ja turvallisuutensa on vakavassa vaarassa.”

Jaa-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Kimmo Parhiala

Ei-äänet: 10
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0
 

Poissa: 0
 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Anna Vuorjoen vastaehdotuksen äänin 10 - 3.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään kappaleen 7 loppuun teksti ”Kilpailutettu kriisimajoitus ei kuitenkaan vastaa akuutin hätämajoituksen tarpeeseen. Sosiaali- ja terveyslautakunta suosittelee, että tulevissa kilpailutuksissa huolehditaan mahdollisuudesta tarvittaessa saada lisämajoituskapasiteettia nopeasti käyttöön.”
 

Jaa-äänet: 2
Sami Heistaro, Kimmo Parhiala

Ei-äänet: 11
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0
 

Poissa: 0
 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Anna Vuorjoen vastaehdotuksen äänin 11 - 2.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Muutetaan kappale 8 muotoon ”Järjestöjen edustajilta saadun tiedon mukaan kaikille hätämajoitusta tarvitseville ei ole järjestynyt hätämajoituspaikkoja. Sosiaali- ja terveyslautakunta ilmaisee huolensa tämänhetkisten hätämajoituspaikkojen riittävyydestä.”

Jaa-äänet: 4
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Kimmo Parhiala, Markku Vuorinen

Ei-äänet: 8
Maija Anttila, Rene Hursti, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Gunvor Brettschneider

Poissa: 0
 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Anna Vuorjoen vastaehdotuksen äänin 8 - 4 (1 tyhjää).

4 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Muutetaan kappale 9 muotoon ”Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että hätämajoitusta koskevaa ohjeistusta muutetaan eduskunnan oikeusasiamiehen annettua lausuntonsa, kuitenkin ennen ensi talvea, siten, että henkeä tai terveyttä uhkaavissa tilanteissa välttämätön majoitus järjestetään kaikille Helsingissä oleskeleville kansalaisuudesta riippumatta. Oikeus hätämajoitukseen ei saa poistua, vaikka henkilö päättäisi olla poistumatta maasta. Lautakunta pitää tärkeänä, että hätämajoituksen toteuttamiseksi löydetään toimiva ratkaisu ennen seuraavaa talvea.”
 

Jaa-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Kimmo Parhiala

Ei-äänet: 10
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0
 

Poissa: 0
 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Anna Vuorjoen vastaehdotuksen äänin 10 - 3.

5 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan kappaleen 12 viimeinen virke. ("Hätämajoitus on järjestynyt Helsingin kaupungissa kaikille hätämajoitusta tarvitseville.")

Jaa-äänet: 4
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Kimmo Parhiala, Markku Vuorinen

Ei-äänet: 9
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0
 

Poissa: 0
 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Anna Vuorjoen vastaehdotuksen äänin 9 - 4.

Esittelijä Juha Jolkkonen jätti asiasta seuraavan eriävän mielipiteen: "Kaupunginhallitus on 25.4.2016 antanut eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle lausuntonsa hätämajoituksen järjestämistä koskevien kantelujen johdosta. Ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa toimintakäytäntöjä tai -ohjeita ainakaan ennen kuin tiedetään, antaako eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu siihen aihetta."

03.05.2016 Pöydälle

Esittelijä

vs. virastopäällikkö

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Marianne Lindqvist, lakimies, puhelin: 310 46302

marianne.lindqvist(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566