Helsingfors stad

Protokoll

20/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/6

 

16.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 296

Inkomstskattesats för år 2017

HEL 2016-011529 T 02 03 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag fastställa 18,5 % som inkomstskattesats för år 2017.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Ari Hietamäki, ledande planerare, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsstyrelsen konstaterar att det är angivet i 111 § i kommunallagen att fullmäktige senast i samband med att budgeten godkänns ska fatta beslut om kommunens inkomstskattesats, om fastighetsskatteprocentsatser samt om grunderna för övriga skatter. Med stöd av 91 a § i lagen om beskattningsförfarande ska kommunen senast den 17 november året före skatteåret meddela Skatteförvaltningen vilken inkomstskattesats som ska tillämpas. Inkomstskattesatsen anges med en fjärdedels procentenhets noggrannhet.

Det sammanlagda skatteutfallet för Helsingfors år 2016 beräknas i årets andra utfallsprognos bli 3 153 euro, vilket är 90 mn euro mer än budgeterat. Det sammanlagda skatteutfallet år 2016 beräknas bli 2,8 % mer än året innan.

Intäkterna från kommunalskatten år 2016 beräknas i prognosen bli 2 555 mn euro, vilket är 20 mn euro mer än budgeterat och 3,0 % mer än utfallet år 2015.

Intäkterna från samfundsskatten år 2016 beräknas i prognosen bli 380 mn euro, vilket är 72 mn euro mer än budgeterat. Jämfört med intäkterna från samfundsskatten år 2015 är det fråga om en ökning med 2,0 %. Ökningen i intäkterna från samfundsskatten beror på att Helsingfors andel av skatteintäkterna har stigit, vilket har bekräftats först efter att beslut om 2016 års budget hade fattats.

Intäkterna från fastighetsskatten år 2016 beräknas bli 218 mn euro, vilket är 2 mn euro mindre än budgeterat.

Det sammanlagda skatteutfallet beräknas i budgeten för år 2017 bli 3 133 mn euro. Detta är 0,6 % mindre än i prognosen för år 2016.

Intäkterna från kommunalskatten beräknas i budgeten för år 2017 bli 2 495,0 mn euro då skattesatsen är 18,5 %. Beloppet understiger med 2,3 % de beräknade intäkterna från den kommunala inkomstskatten år 2016 i årets andra prognos. Helsingfors beräknade intäkter från den kommunala inkomstskatten baserar sig på statens och Kommunförbundets beräkningar om den sammanlagda ökningen i inkomstskatteintäkterna och på skatteredovisningarna till staden år 2016.

Minskningen i det prognoserade utfallet av inkomsterna från kommunalskatten beror på följande faktorer. Regeringen linjerade upp att inkomstbeskattningen lättas med 515 mn euro i anslutning till konkurrenskraftsavtalet. Skattesänkningarna med stöd av besluten sänker kommunernas skatteintäkter, men också annat som överenskommits i avtalet inverkar minskande på kommunernas skatteintäkter. I konkurrenskraftsavtalet koms det överens om olika ändringar i löntagarnas avgifter åren 2017–2020. De ändrade avgifterna inverkar minskande på kommunalskatteintäkterna. Att löntagarnas arbetslöshetsförsäkringsavgifter och arbetspensionsavgift höjs beräknas år 2017 minska kommunalskatteintäkterna med sammanlagt 120 mn euro på riksnivå. Höjningen av dagpenningsavgiften beräknas minska kommunalskatteintäkterna med inemot 160 mn euro. Sänkningen av sjukvårdsavgiften innebär att en större del än nu får dras av från kommunalskatten, vilket minskar kommunalskatteintäkterna med närmare 50 mn euro år 2017. Till följd av avgiftsändringarna beräknas kommunalskatterna därmed blir ca 330 mn euro mindre år 2017 på riksnivå.

Intäkterna från kommunalskatten sänks också av att lönesumman beräknas öka mindre än det beräknades tidigare, vilket är en följd av åtgärderna i anslutning till konkurrenskraftsavtalet, dvs. nollförhöjningen av lönerna, nedskärningen av semesterpenningarna i den offentliga sektorn och förlängningen av arbetstiden utan ersättning. Dessa åtgärder har beräknats minska kommunalskatteintäkterna med knappt 130 mn euro år 2017.

Utöver åtgärderna ovan har regeringen meddelat att den som en följd av konkurrenskraftsavtalet gör skattelättnader för att kompensera skattebetalarna för de förluster som avgiftshöjningarna leder till. I fråga om löntagarna genomförs största delen av lättnaderna genom en höjning av arbetsinkomstavdraget och avdraget för inkomstens förvärvarande. För pensionärernas del genomförs skattelättnaden via pensionsinkomstavdragen. Dessa skattelättnader har i en prognos beräknats minska intäkterna från kommunalskatten med ca 270 mn euro år 2017. Till denna del kompenseras skatteförlusterna i statsandelssystemet. I prognosen och i den kommande kalkylen för kompensation av statsandelarna beaktas det dessutom att justeringen av förtjänstnivåindex påverkar kommunalskatten, att ett företagaravdrag införs, att ränteavdraget på bostadslån sänks och att hushållsavdraget höjs.

De beräknade intäkterna från samfundsskatten år 2017 uppgår i Helsingfors till 390 mn euro. Helsingfors andel av kommunernas utdelning steg år 2016 till 26,70 procent från 23,14 procent år 2015. Andelen av kommunernas utdelning år 2017 bekräftas i november–december när 2015 års beskattning är färdig, men det förutses att Helsingfors alltjämt får en något större andel av kommunernas utdelning. Att Helsingfors andel av kommunernas utdelning stigit har kompenserat för nedskärningarna på riksnivå i kommungruppens andel. År 2015 var kommungruppens andel av utdelningen 36,87 procent, medan den 2017 förväntas bli 30,34 procent.

Intäkterna från fastighetsskatten år 2017 beräknas uppgå till 248 mn euro. Fastighetsskatten uppskattas inbringa 218 mn euro år 2016. Fastighetsskatteintäkterna beräknas stiga till följd av att staten ändrat nedre gränsen för den allmänna fastighetsskatten och fastighetsskatten för hus som används för stadigvarande boende. Nedre gränsen för den allmänna fastighetsskattesatsen stiger från nuvarande 0,80 till 0,93 procent och nedre gränsen för fastighetsskattesatsen för hus som används för stadigvarande boende från 0,37 till 0,41 procent.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Ari Hietamäki, ledande planerare, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 31.10.2016 § 940

HEL 2016-011529 T 02 03 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää vahvistaa vuoden 2017 tuloveroprosentiksi 18,5 %.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566