Helsingfors stad

Protokoll

20/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/7

 

16.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 297

Fastighetsskatteprocentsatser för år 2017

HEL 2016-011530 T 02 03 02 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag bestämma följande fastighetsskatteprocentsatser för år 2017:

        den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen 0,93

        skatteprocentsatsen för byggnader för stadigvarande boende 0,41

        skatteprocentsatsen för andra bostadsbyggnader 0,93

        skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser 3,93

        skatteprocentsatsen för kraftverk 3,10

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Ari Hietamäki, ledande planerare, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsstyrelsen konstaterar att det i 11 § i fastighetsskattelagen är angivet att kommunfullmäktige årligen på förhand bestämmer storleken av kommunens fastighetsskatteprocentsatser inom vissa i lagen bestämda gränser och samtidigt fastställer inkomstskattesatsen för finansåret. Fastighetsskatteprocentsatserna bestäms med en hundradels procents noggrannhet.

Varje kommun ska alltid bestämma en allmän fastighetsskatteprocentsats, en skatteprocentsats för byggnader för stadigvarande boende och en skatteprocentsats för andra bostadsbyggnader (den sistnämnda i enlighet med regeringens proposition 174/2016 med förslag till lag om ändring av fastighetsskattelagen). En kommun kan, om den så önskar, bestämma en särskild skatteprocentsats också för kraftverk, för allmännyttiga sammanslutningar och under vissa förutsättningar för obebyggda byggplatser. Vissa kommuner (Helsingforsregionen) ska enligt 12 b § i fastighetsskattelagen bestämma en särskild skatteprocentsats för obebyggda byggplatser.

Regeringens proposition 174/2016 med förslag till lag om ändring av fastighetsskattelagen överlämnades till riksdagen 6.10.2016. Propositionen togs upp till utskottsbehandling i slutet av oktober.

Det föreslås i propositionen att fastighetsskattelagen godkänd hösten 2015 ska ändras. Det föreslås att lagen ändras så att den nedre gränsen för den allmänna fastighetsskatteprocenten år 2017 höjs från 0,86 procent till 0,93 procent och den nedre gränsen för skatteprocenten för byggnader som används för stadigvarande boende från 0,39 procent till 0,41 procent. Dessutom ska kommunen räknat från 2017 fastställa skatteprocenten för byggnader som används för annat boende än stadigvarande boende i intervallet 0,93–1,80 procent. Intervallet för fastighetsskatteprocenten för obebyggda byggplatser stiger enligt förslaget från 1,00–4,00 procent till 2,00–6,00 procent och den skattesats som vissa kommuner i huvudstadsregionen fastställer för obebyggda byggplatser ska vara minst 3,00 procentenheter högre än den allmänna fastighetsskatteprocent som dessa kommuner tillämpar.

Enligt lagstiftningen för år 2016 ska den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen år 2016 uppgå till minst 0,80 och högst 1,55. Fastighetsskatteprocentsatsen för bostäder för stadigvarande boende är år 2016 minst 0,37 och högst 0,80.

Enligt den hösten 2015 godkända lagändringen höjdes intervallet för den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen för år 2017 från 0,80–1,55 procent till 0,86–1,80 procent och intervallet för skatteprocentsatsen för byggnader för stadigvarande boende från 0,37–0,80 procent till 0,39–0,90 procent.

I övrigt föreslås det i regeringens proposition att intervallen för fastighetsskatteprocentsatserna år 2017 ska vara desamma som året innan.

Sålunda är gränserna för fastighetsskatteprocentsatserna vid beskattningen för år 2017 enligt regeringens proposition de följande:

        den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen 0,93–1,80

        skatteprocentsatsen för byggnader för stadigvarande boende 0,41–0,90

        skatteprocentsatsen för andra bostadsbyggnader 0,93–1,80

        skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser 2,00–6,00, i de kommuner som anges i 12 b § i fastighetsskattelagen lägst den av fullmäktige bestämda allmänna fastighetsskatteprocentsatsen höjd med 3,00, dock högst 6,00

        fastighetsskatteprocentsatsen för allmännyttiga sammanslutningar 0,00–1,35

        fastighetsskatteprocentsatsen för kraftverk 0,93–3,10

Fastighetsskatteprocentsatserna år 2016 i Helsingfors är de följande:

        den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen 0,80

        skatteprocentsatsen för byggnader för stadigvarande boende 0,37

        skatteprocentsatsen för andra bostadsbyggnader 0,80

        skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser 2,30

        skatteprocentsatsen för kraftverk 3,10

Fastighetsskatteprocentsatserna för år 2017 föreslås bli höjda till de ovannämnda nedre gränserna tillåtna i lagen (de nedre gränserna enligt regeringens proposition 174/2016) i fråga om den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen, skatteprocentsatsen för byggnader för stadigvarande boende, skatteprocentsatsen för andra bostadsbyggnader och skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser.

I stadens budget för år 2017 beräknas fastighetsskatten inbringa 248 mn euro. Fastighetsskatten uppskattas inbringa 218 mn euro år 2016. Ökningen i det beräknade beskattningsutfallet beror i sin helhet på höjningen av de nedre gränserna för skatteprocentsatserna.

Kommunen ska meddela fastighetsskatteprocentsatserna till
Skatteförvaltningen senast den 17 november.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Ari Hietamäki, ledande planerare, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 31.10.2016 § 941

HEL 2016-011530 T 02 03 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää määrätä vuoden 2017 kiinteistöveroprosentit seuraavasti:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93

- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41

- muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93

- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,93

- voimalaitosten veroprosentti 3,10

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Ari Hietamäki, Johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566