Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2016

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/6

 

16.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 296

Vuoden 2017 tuloveroprosentin määrääminen

HEL 2016-011529 T 02 03 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti vahvistaa vuoden 2017 tuloveroprosentiksi 18,5 %.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Verotusmenettelystä annetun lain 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa verohallinnolle tuloveroprosentin suuruus viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.

Verotuloja vuonna 2016 arvioidaan vuoden toisen toteutumisennusteen mukaan kertyvän Helsingille yhteensä 3 153 milj. euroa eli kokonaisverotulojen arvioidaan toteutuvan 90 milj. euroa talousarviota korkeampina. Vuoteen 2015 nähden verotuloja ennakoidaan kertyvän 2,8 % enemmän.

Kunnallisveron kertymäksi vuonna 2016 arvioidaan ennusteessa 2 555 milj. euroa eli 20 milj. euroa talousarviota enemmän ja vuoden 2015 toteumaan nähden 3,0 % enemmän.

Yhteisöveron tuotoksi arvioidaan ennusteessa 380 milj. euroa eli 72 milj. euroa talousarviota enemmän ja vuoden 2015 toteumaan nähden 2,0 % enemmän. Yhteisöveron nousu johtuu Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden noususta, joka on varmistunut vasta vuoden 2016 talousarvion päättämisen jälkeen.

Vuoden 2016 kiinteistöveron tuotoksi arvioidaan 218 milj. euroa eli 2 milj. euroa talousarviota vähemmän.

Vuoden 2017 talousarviossa verotulojen kokonaiskertymäksi on arvioitu 3 133 milj. euroa, joka on -0,6 % vuoden 2016 ennustetta vähemmän.

Kunnallisveron tuotoksi on talousarviossa 2017 arvioitu 2 495,0 milj. euroa 18,5 %:n verokannalla. Tämä on -2,3 % vuoden toisessa toteutumisennusteessa arvioitua vuoden 2016 tuloverokertymää vähemmän. Helsingin kunnan tuloveron tuottoarvio perustuu valtion ja kuntaliiton arvioihin kuntien yhteenlasketusta tuloveron tuoton kasvusta sekä kaupungin vuonna 2016 saamiin verotilityksiin.

Vuoden 2017 kunnallisverotuloennusteen vähenemä johtuu seuraavista tekijöistä. Hallitus linjasi keventävänsä ansiotuloverotusta 515 milj. eurolla kilpailukykysopimukseen liittyen. Päätösperäiset veronalennukset alentavat kuntien verotuloja, mutta myös muut sopimuksessa sovitut asiat vaikuttavat kuntien verotuloihin alentavasti. Kilpailukykysopimuksessa sovittiin erinäisistä palkansaajien maksuihin liittyvistä muutoksista vuosina 2017–2020. Maksujen muutokset vaikuttavat kunnallisverotuloja alentavasti. Palkansaajien työttömyysvakuutusmaksujen ja työeläkemaksun korotuksien arvioidaan vuonna 2017 vähentävän kunnallisveron tuottoa valtakunnallisesti yhteensä 120 milj. eurolla. Päivärahamaksun korotuksen arvioidaan vähentävän kunnallisveron tuottoa lähes 160 milj. eurolla. Sairaanhoitomaksun alentaminen siirtää verosta tehtäviä vähennyksiä nykyistä enemmän tehtäväksi kunnallisverosta vähentäen kunnallisveron tuottoa lähes 50 milj. eurolla vuonna 2017. Maksujen muutoksista johtuen kunnallisverojen arvioidaan siten jäävän valtakunnallisesti vuonna 2017 noin 330 milj. euroa pienemmiksi.

Kunnallisveron tuottoa alentaa myös aiempaa matalampi arvio palkkasumman kasvusta, joka on seurausta kilpailukykysopimukseen liittyvistä toimenpiteistä eli palkkojen nollakorotuksista, julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista sekä työajan vastikkeettomasta pidentämisestä. Näiden toimenpiteiden on arvioitu vähentävän kunnallisveron tuottoa vuonna 2017 vajaalla 130 milj. eurolla.

Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi hallitus on linjannut tekevänsä kilpailukykysopimuksen syntymisen seurauksena veronkevennyksiä kompensoidakseen veronmaksajille maksujen korotuksista aiheutuvia menetyksiä. Palkansaajien osalta suurin osa kevennyksestä toteutetaan korottamalla työtulo- ja tulonhankkimisvähennystä. Eläkeläisten osalta veronkevennys toteutetaan eläketulovähennysten kautta. Näiden veronkevennysten on ennusteessa arvioitu vähentävän kunnallisveron tuottoa noin 270 milj. eurolla vuonna 2017. Tältä osin veromenetykset kompensoidaan valtionosuusjärjestelmässä. Tämän lisäksi ennusteessa sekä tulevassa valtionosuuksien kompensaatiolaskelmassa huomioidaan ns. ATI-tarkistuksen vaikutus kunnallisveroon, yrittäjävähennyksen voimaantulo, asuntolainan korkovähennyksen leikkaaminen sekä kotitalousvähennyksen korotus.  

Helsingin yhteisöveron tuotoksi vuonna 2017 arvioidaan 390 milj. euroa. Helsingin kuntakohtainen jako-osuus vuodeksi 2016 nousi 26,70 prosenttiin vuoden 2015 tason ollessa 23,14 prosenttia. Vuoden 2017 kuntakohtainen jako-osuus vahvistuu marras-joulukuussa kun vuoden 2015 verotus on valmistunut, mutta Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden ennakoidaan edelleen hieman paranevan. Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden paraneminen on kompensoinut valtakunnallisesti toteutetut leikkaukset kuntaryhmän jako-osuuteen. Vuonna 2015 kuntaryhmän jako-osuus oli 36,87 prosenttia kun sen vuonna 2017 ennakoidaan olevan 30,34 prosenttia.

Kiinteistöveron tuotoksi vuonna 2017 arvioidaan 248 milj. euroa. Vuoden 2016 tilitysarvio on 218 milj. euroa. Kiinteistöverotuoton arvion nousu on seurausta valtion tekemistä muutoksista yleisen kiinteistöveron sekä vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveron alarajoissa. Yleisen kiinteistöveroprosentin alaraja nousee nykyisestä 0,80 prosentista 0,93 prosenttiin ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentin alaraja 0,37 prosentista 0,41 prosenttiin.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 31.10.2016 § 940

HEL 2016-011529 T 02 03 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää vahvistaa vuoden 2017 tuloveroprosentiksi 18,5 %.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566