Helsingfors stad

Protokoll

19/2016

1 (4)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Sj/8

 

02.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 283

Inrättande av en finsk grundskola på Busholmen

HEL 2016-007957 T 12 00 01

Framställning

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag inrätta en finsk grundskola på Busholmen från och med 1.8.2017.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Hilkka Tapiolinna, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt 7 § i instruktionen för stadsstyrelsen har stadsfullmäktige till uppgift att besluta om inrättande och indragning av läroanstalter inom utbildningsväsendet sedan utbildningsnämnden gett utlåtande i saken.

Att nätet av kommunala skolor i Helsingfors gås igenom baserar sig på utbildningspolitiska riktlinjer som stadsstyrelsen fattade beslut om 30.3.2015 (339 §), stadens strategiska mål, anvisningar för den ekonomiska planeringen och förändringar i omvärlden.

För att ekonomin ska fås i balans och produktiviteten bli bättre utarbetar alla förvaltningar lokalanvändningsprogram och effektiviseringsplaner där tekniska förändringar och nya former av tjänster och arbete beaktas. Utbildningstjänsterna och -lokalerna utvecklas enligt principen om rättvisa mellan områden. Nya områden får skolor utifrån antalet invånare, och obehövliga skollokaler avstås i områden där antalet elever minskar, dock inte om minskningen är tillfällig. Målet är att den totala ytan på de lokaler som används av staden själv inte ska öka under strategiperioden.

Ett nytt bostadsområde för ca 17 000 invånare byggs på Busholmen under perioden 2008–2025. För närvarande är Ruoholahden ala-asteen koulu närskola för de barn i området som går i årskurs 1–6 inom den finska grundskolan, och Taivallahden peruskoulu är närskola för dem som går i årskurs 7–9.

När en behovsutredning gjordes (utredningen daterad 13.1.2015) var tanken att den planerade skolbyggnaden skulle inrymma två olika administrativa enheter, Jätkäsaaren peruskoulu och Busholmens grundskola. Ca 20 % (ca 165) av elevplatserna reserverades för svensk grundläggande utbildning. Utbildningsnämndens finska sektion godkände 27.1.2015 (5 §) behovsutredningen för en byggnad för Jätkäsaaren peruskoulu och Busholmens grundskola. Endast den finska grundskolan ingår nu i projektet. Den aktuella befolkningsprognosen visar att det inte behövs någon svensk grundskola på Busholmen.

Byggnadsprogrammet för husbyggnadsprojekt för åren 2016–2025 omfattar två nya skolbyggnader på Busholmen. Den första blir klar till 1.6.2017 och får plats för 220 elever, och den andra blir klar år 2019 och får plats för 814 elever. Skoltjänster kan till en början tillhandahållas för de lägsta årskurserna i den första byggnaden. När den andra blivit klar år 2019 omfattar skolan årskurserna 1–9. Lokalerna i den andra byggnaden är på basis av befolkningsprognosen tillräckliga för de 6–14-åringar i området vars modersmål är finska eller ett främmande språk. Den finska grundläggande utbildningen upphör i den byggnad som blir klar år 2017 i och med att den andra byggnaden blir klar år 2019. Också ett daghem förläggs till den första byggnaden. Under diskussioner mellan utbildningsverket och barnomsorgsverket har det kommit fram att barnomsorgsverket behöver mer utrymme på Busholmen och vid behov kan använda hela byggnaden. 

När den första byggnaden blir klar år 2017 finns det på Busholmen enligt befolkningsprognosen ca 365 barn i åldern 6–11 år vars modersmål är finska eller ett främmande språk. Ca 58 % av dessa bor i upptagningsområdet för nuvarande Ruoholahden ala-asteen koulu. När den andra byggnaden blir klar år 2019 finns det på Busholmen enligt befolkningsprognosen ca 710 barn i åldern 6–14 år vars modersmål är finska eller ett främmande språk. Knappa hälften av dessa bor i upptagningsområdet för nuvarande Ruoholahden ala-asteen koulu och Taivallahden peruskoulu. Enligt befolkningsprognosen, som gäller åren t.o.m. 2050, ökar antalet 6–14-åringar vars modersmål är finska eller ett främmande språk t.o.m. år 2032, varefter det börjar minska. År 2032 är antalet 6–14-åringar vars modersmål är finska eller ett främmande språk ca 1 830. Utbildningsverket följer hur antalet barn och ungdomar i grundskoleåldern vars modersmål är finska eller ett främmande språk utvecklas medan Busholmens bostadsområde byggs ut.

Byggkostnaderna för den första byggnaden blir uppskattningsvis 10,5 mn euro med daghemslokalerna medräknade. Utbildningsverket får ca  61 % av ytan. Hyreskostnaderna för utbildningsverket beräknas understiga 0,439 mn euro om året. De beräknade byggkostnaderna för den byggnad som blir klar år 2019 uppgår till 28,4 mn euro och de beräknade hyreskostnaderna till 1,9 mn euro om året.

Stadsfullmäktige beslutade 14.9.2016 (231 §) godkänna projektplanen 30.5.2016 för en byggnad för Jätkäsaaren peruskoulu. Projektet får omfatta högst 8 159 m² bruttoyta, och byggkostnaderna får uppgå till högst 28,43 mn euro exklusive moms i kostnadsnivån i mars 2016.

På basis av instruktionen för utbildningsväsendet beslutar utbildningsnämndens finska sektion om namn på och upptagningsområde för den nya skolan förutsatt att stadsfullmäktige godkänner beslutsförslaget.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Hilkka Tapiolinna, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Opetusvirasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 17.10.2016 § 888

HEL 2016-007957 T 12 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää perustaa Jätkäsaaren alueelle peruskoulun 1.8.2017 alkaen.

Käsittely

17.10.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään siten, että valtuuston käsittelypäiväksi esitetään 2.11.2016.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

 

Opetuslautakunta 13.09.2016 § 294

HEL 2016-007957 T 12 00 01

Esitys

Opetuslautakunta esitti kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustolle, että Jätkäsaaren alueelle perustetaan peruskoulu 1.8.2017 alkaen.

Esittelijä

linjanjohtajan sijainen

Taina Tervonen

Lisätiedot

Mia Honkanen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86227

mia.j.honkanen(a)hel.fi

Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi

Hanna Välitalo, aluepäällikkö, puhelin: 310 83012

hanna.leena.valitalo(a)hel.fi

 

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 23.08.2016 § 79

HEL 2016-007957 T 12 00 01

Esitys

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto esitti opetuslautakunnalle ja edelleen kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustolle, että Jätkäsaaren alueelle perustetaan peruskoulu 1.8.2017 alkaen.

Esittelijä

vs. linjanjohtaja

Marjo Kyllönen

Lisätiedot

Mia Honkanen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86227

mia.j.honkanen(a)hel.fi

Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi

Hanna Välitalo, aluepäällikkö, puhelin: 310 83012

hanna.leena.valitalo(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566