Helsingfors stad

Protokoll

19/2016

1 (3)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/5

 

02.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 281

Val av ledamot i bostadsnämnden

HEL 2016-011039 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

  1. bevilja Zahra Abdulla avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i bostadsnämnden
  2. välja Saido Mohamed till ny ledamot i bostadsnämnden för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2017.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt konstatera att Sonja Alanko blir personlig ersättare för den nya ledamoten i bostadsnämnden.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Behandling

Ledamoten Otso Kivekäs föreslog Saido Mohamed till ny ledamot i bostadsnämnden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Zahra Abdullan eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige följande:

Stadsfullmäktige beslutar

  1. bevilja Zahra Abdulla avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i bostadsnämnden
  2. välja _____________ till ny ledamot i bostadsnämnden för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2017.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt konstatera att Sonja Alanko blir personlig ersättare för den nya ledamoten i bostadsnämnden.

Stadsfullmäktige beslutar dessutom justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 16.1.2013 (§ 5) Zahra Abdulla (Gröna) till ledamot i bostadsnämnden för den mandattid som utgår med år 2016. Zahra Abdulla (VF) anhåller 10.10.2016 om avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i bostadsnämnden.

Enligt 38 § i kommunallagen (365/1995) kan den som har giltiga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtroendevalda i fråga beslutar om beviljande av avsked.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den som utses ska vara valbar till en nämnd med stöd av 33 § och 36 § i kommunallagen (365/1995).

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Zahra Abdullan eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Asuntolautakunta

Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 24.10.2016 § 912

HEL 2016-011039 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää Zahra Abdullalle eron asuntolautakunnan jäsenen luottamustoimesta ja
  2. valita ____________ jäseneksi asuntolautakuntaan vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että uuden jäsenen henkilökohtaisena varajäsenenä lautakunnassa on Sonja Alanko.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättä tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566