Helsingfors stad

Protokoll

18/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kaj/7

 

26.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 274

Detaljplaneändring för idrottsområde i Stensböle och Jakobacka (nr 12369, inomhuscentrum för skyttesport och agilityhall i Stensböle)

HEL 2015-004141 T 10 03 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar godkänna detaljplaneändring för område för idrotts- och rekreationsanläggningar i 41 stadsdelen (Storskog, Jakobacka) och område för idrotts- och rekreationsanläggningar och special-, närrekreations- och gatuområden i 47 stadsdelen (Mellungsby, Stensböle) enligt ritning nr 12369, daterad 17.11.2015 och ändrad 13.9.2016, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen. Ett nytt kvarter med numret 47084 bildas.

Sammandrag

Detaljplaneområdet, som består av två separata delar, är beläget i Stensböle, öster om Lahtisleden, ca 11 km från Helsingfors centrum.

Detaljplaneändringen innebär att det blir möjligt att göra verksamheten i Stensböle friluftspark och Stensböle idrottspark mångsidigare i form av hallar för skyttesport respektive agility. Ett inomhuscentrum på 30 000 m² vy för skyttesport och en agilityhall på 2 050 m² vy får byggas. En permanent servicebyggnad på 150 m² vy kan uppföras vid den befintliga cykelbanan. Ett område vid Lahtisleden anvisas som område för återvinning av icke-förorenad jord.

Detaljplaneändringen möjliggör en supercykelväg utmed Lahtisleden, likaså en gång- och cykelbro i Stensböle som korsar Lahtisleden och förbinder Malms flygplats och Stensböle friluftspark.

När detaljplanelösningen genomförs blir resultatet ett mångsidigare aktivitetsutbud i Stensböle, bättre cykelförhållanden och en möjlighet till ett permanent område för jordåtervinning. Dessutom får Stensböle industriområde en komplett fasad mot Lahtisleden, och värdena hos ett befästningsområde från första världskriget bevaras.

Föredragandens motiveringar

Detaljplaneområdet är i landskapsplanen för Nyland, som miljöministeriet fastställde 8.11.2006, tätortsområde och rekreationsområde, och delen i norr är också grundvattenområde. Lahtisleden och Borgåleden är motorleder.

Detaljplaneområdet är flygbullerområde i etapplandskapsplan 2 för Nyland, som miljöministeriet fastställde 30.10.2014. Delen i norr är dessutom ett område av riksintresse som är viktigt med tanke på kulturmiljön (Byggda kulturmiljöer av riksintresse, Museiverket 2009).

I Generalplan 2002 för Helsingfors är detaljplaneområdet rekreationsområde. Förslaget till detaljplaneändring avviker från generalplanen på så sätt att ett område för jordåtervinning ligger inom ett rekreationsområde. Bullret från trafiken på Lahtisleden gör att det inte är ändamålsenligt att detaljplaneområdet används för uteidrott. Det viktigaste området i Stensböle friluftspark är rekreationsområde också i förslaget till ny generalplan för Helsingfors (stadsplaneringsnämnden 14.6.2016). Norra delen av detaljplaneområdet är där dels rekreations- och grönområde, dels område för verksamhetslokaler. Mellan Malm och Stensböle är en supercykelväg, ett grönstråk och en snabbspårväg angivna. I generalplaneförslaget löper en supercykelväg också parallellt med Lahtisleden. Den aktuella detaljplanelösningen är i överensstämmelse med generalplaneförslaget.  

I den generalplan för Helsingfors som gäller yta under jord, nr 11830, är området i norr delvis ett område med bergresurser som är lämpligt för byggande under jord. En liten del av området hör till ett område planerat för byggande under jord. Förslaget till detaljplaneändring är i överensstämmelse med generalplanen.

De gällande detaljplanerna, nr 9885 och nr 11670, är från år 1993 respektive år 2007.

En översiktsplan utarbetades för Stensböle idrottspark år 2012, och idrottsverket justerade planen år 2015 i samband med att en detaljplaneändring blev aktuell.

När detaljplanen blir genomförd får staden kostnader på ca 100 000 euro exklusive moms. Kostnaderna hänför sig till en vändplats vid norra ändan av Stensbölekanten och till stråk för gång- och cykeltrafik. Kostnaderna för en supercykelväg ingår inte i beloppet.

Planeringsfaser och växelverkan

Planläggningsarbetet inleddes på initiativ av idrottsverket. Detaljplaneområdet är i stadens ägo.

Deltagandet och växelverkan arrangerades i enlighet med programmet för deltagande och bedömning.

Elva skrivelser med åsikter om utkastet till detaljplaneändring kom in. Inställningen är positiv i alla.

Förslaget till detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 11.12.2015–18.1.2016. Inga anmärkningar framställdes. Utlåtanden gavs av Helen Elnät Ab, samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT), samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), polisinrättningen i Helsingfors, Finavia Abp, försvarsmaktens första logistikregemente, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, stadsmuseet, fastighetskontoret, idrottsnämnden, räddningsnämnden, nämnden för allmänna arbeten och miljönämnden.

Utlåtanden

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland framhåller följande:

        Storleken på trafikområdet för Lahtisleden (LT) bör justeras på detaljplanekartan så att den blir densamma som i utkastet till vägplan.

        Området för närrekreation på detaljplanekartan bör ändras till skyddsgrönområde där riktvärdet för buller överskrids.

        Tattarmossens grundvattenområde bör få en kvartersbeteckning och en egen detaljplanebestämmelse på detaljplanekartan.  

        Detaljplanematerialet bör beträffande läget för kvartersområdet med beteckningen E-1 kompletteras med en utredning om jordåtervinning (läge, beskaffenhet, konsekvenser, sätt att avvärja miljörisker), och detaljplanebestämmelserna bör kompletteras utifrån slutsatserna från utredningen.  

Följande framhålls i de andra utlåtandena: Grundvattnet bör skyddas (HRM). De höjdbegränsningar som har att göra med flygplatsen bör beaktas (Finavia). Jordkablar och vindkraftverk bör vara möjliga (försvarsmakten). Bristen på platser för skjutövning minskar, och trafiken påverkas föga (polisinrättningen). Frågan om kollektivtrafikförbindelser och vikten av stråk för gång- och cykeltrafik tas upp (HRT). Detaljplanebeteckningen YU bör ersättas med beteckningen KTY/YU (fastighetskontoret). Körningen till VU-området bör ske från Stensbölegränden, bilplatserna bör förläggas till VU-området, och körning via tomten med en skidhall bör inte vara tillåten (idrottsnämnden).

Utlåtandena finns i sin helhet i beslutshistorien och refereras i rapporten över växelverkan (bilaga 3). Genmälena ingår i sin helhet i rapporten.

Ändringar i förslaget till detaljplaneändring

Följande har gjorts med anledning av utlåtandet från Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland: Landsvägsområdet (LT) har ändrats på detaljplanekartan så att det nu är detsamma som i utkastet till vägplan. Området för närrekreation i detaljplaneförslaget har ändrats till skyddsgrönområde (EV) med hänvisning till den bullerutredning som gjorts för utkastet till vägplan. Detaljplanebeskrivningen har kompletterats med en utredning om jordåtervinning som byggnadskontoret låtit göra, och beteckningen E-1 har på basis av detta kompletterats med att den står för specialområde för återvinning av icke-förorenad jord. Tattarmossens grundvattenområde har inte fått en kvartersbeteckning eftersom detaljplanen med sina bestämmelser i ord har en styrverkan som är tillräcklig för att grundvattenmängden och -kvaliteten ska vara tryggad också under den fortsatta planeringen efter detaljplaneprocessen. Grundvattenskyddet på YU-tomten kommer att ordnas i enlighet med byggnadstillsynsverkets anvisningar. Byggnadskontoret utarbetar genomförandeplaner för området med beteckningen E-1, och dessa omfattar de grundvattenskyddsåtgärder som verksamheten i området kräver. Ändringarna har diskuterats med Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland.

Dessutom har detaljplanebeskrivningen kompletterats, och på detaljplanekartan har det gjorts korrigeringar av teknisk natur som inte påverkat innehållet i förslaget.

Ändringarna är inte väsentliga, och förslaget behöver därför inte läggas fram på nytt.

Beslutsförslaget är i överensstämmelse med stadsplaneringskontorets justerade förslag.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro12369 kartta, päivätty 17.11.2015, muutettu 13.9.2016

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12369 selostus, päivätty 17.11.2015, muutettu 13.9.2016

3

Vuorovaikutusraportti 17.11.2015, täydennetty 13.9.2016

4

Osa päätöshistoriaa

Bilagematerial

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan_detaljplan_byggnadsordning

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av generalplan_detaljplan_byggnadsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Helen Sähköverkko Oy

 

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Helsingin poliisilaitos

 

Finavia Oyj

 

Puolustusvoimat 1. logistiikkarykmentti

 

För kännedom

Kaupunginmuseo

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Kiinteistövirasto

Liikuntalautakunta

Pelastuslautakunta

Yleisten töiden lautakunta

Ympäristölautakunta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.10.2016 § 868

HEL 2015-004141 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 41. kaupunginosan (Suurmetsä, Jakomäki) urheilu- ja virkistyspalvelujen alueen ja 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Kivikko) urheilu- ja virkistyspalvelujen sekä erityis-, lähivirkistys- ja katualueiden asemakaavan muutosehdotuksen 17.11.2015 päivätyn ja 13.9.2016 muutetun piirustuksen numero 12369 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. Asemakaavan muutoksella muodostuu uusi kortteli 47084.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto 13.9.2016

HEL 2015-004141 T 10 03 03

Ksv 0746_3, karttaruutu 667788-99

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on tarkistanut 17.11.2015 päivättyä 41. kaupunginosan (Suurmetsä, Jakomäki) urheilu- ja virkistyspalvelujen alueen ja 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Kivikko) urheilu- ja virkistyspalvelujen sekä erityis-, lähivirkistys- ja katualueiden asemakaavan (muodostuu uusi kortteli 47084) muutosehdotusta nro 12369. Kaavaehdotukseen 13.9.2016 tehdyt muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti liitteestä ja kaavaselostuksesta.

Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä kaavaehdotukseen tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten hallintokuntien kanssa ja niitä, joiden etua muutokset koskevat, on kuultu erikseen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos mahdollistaa Kivikon ulkoilupuiston ja liikuntapuiston toimintojen monipuolistumisen ampumaurheilulle ja agilityharrastukselle tarkoitettujen sisähallien muodossa. Sisäampumaurheilukeskukselle on osoitettu 30 000 k-m² ja agilityhallille 2 050 k-m². Nykyiselle pyöräilyradalle voidaan rakentaa pysyvä huoltorakennus 150 k-m². Pilaantumattomien maa-ainesten kierrätysalueelle osoitetaan alue Lahdenväylän varteen.

Kaavamuutoksessa varaudutaan pyöräilyn laatukäytävän sijoittumiseen Lahdenväylän varteen ja Lahdenväylän ylittävän, Malmin lentokenttäalueen ja Kivikon ulkoilupuiston yhdistävän jalankulku- ja pyöräilyliikenteen sillan sijoittumiseen Kivikossa.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Kivikon alueen harrastustarjonta monipuolistuu, pyöräilyn olosuhteet paranevat ja maa-ainesten kierrätystoiminnalle voidaan toteuttaa pysyvä alue. Kivikon teollisuusalueen julkisivu Lahdenväylälle täydentyy ja ensimmäisen maailmansodan linnoitealueen arvot säilyvät.

Helsingin kaupunki omistaa alueen. Kaavaratkaisu on tehty liikuntaviraston aloitteesta.

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä. Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin lausunnot. Esitetyt huomautukset kohdistuivat mm. kaavaehdotuksen tiealuevaraukseen, virkistysalueen ja ampumaurheilukeskuksen kaavamerkintöihin, pohjaveden suojeluun, maa-ainesten kierrätysalueeseen, lentoaseman korkeusrajoituksiin, sekä eteläisen kaava-alueen osan ajoyhteys- ja pysäköintijärjestelyihin. Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa.

Muistutuksia ei esitetty.

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Se poikkeaa oikeusvaikutteisesta yleiskaavasta siten, että maa-ainesten kierrätysalue sijoittuu virkistysalueelle. Lahdenväylän liikenteen aiheuttamasta melusta johtuen alueelle ei ole tarkoituksenmukaista sijoittaa ulkoliikuntatoimintoja.

Nyt laadittu kaavaratkaisu on uuden yleiskaavaehdotuksen mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Suunnittelualueen pohjoinen osa on Lahdenväylään rajoittuvaa metsäistä aluetta, jota ulkoilutiet rajaavat idässä ja pohjoisessa sekä esirakennetut teollisuustontit etelässä. Alue on Tattarisuon pohjavesialuetta.

Suunnittelualueen eteläisessä osassa on pyöräilyn BMX-rata ja agilitykenttä sekä kallioaluetta ja täyttömaata. Suunnittelualueen pohjoisessa osassa sekä molempien osien lähiympäristössä on ensimmäisen maailmansodan linnoitekaivantoja ja tykkitietä.

Alueella on voimassa asemakaavat vuosilta 2007-1993.

Pohjoinen alue on asemakaavoissa urheilu- ja virkistyspalvelualuetta, jonka rakennusoikeus 4500 k-m², katu- ja lähivirkistysaluetta sekä erityisaluetta multasekoittamoa varten. Eteläinen alue on urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta, jolla on ohjeellinen pallokenttä ja 100 k-m² rakennusoikeutta huoltorakennusta varten. Huoltoajoyhteys alueelle on osoitettu Savikiekontieltä kaava-alueen eteläpuolisen tontin (Kivikon hiihtohalli) kautta.

Ensimmäisen maailmansodan linnoitteita on asemakaavoissa osoitettu suojelumerkinnöillä.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaavan valmisteluaikana saaduista kannanotoista, mielipiteistä ja lausunnoista sekä vastineet niihin.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä 17.11.2015 ja sen jälkeen kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 11.12.2015–18.1.2016.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:

        Helen Sähköverkko Oy

        Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

        Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

        Helsingin poliisilaitos

        Finavia Oyj

        Puolustusvoimat 1. Logistiikkarykmentti

        Uudenmaan ELY-keskus

        kaupunginmuseo

        kiinteistövirasto

        liikuntalautakunta

        pelastuslautakunta

        yleisten töiden lautakunta

        ympäristölautakunta

ELY- keskuksen lausunnossa esitettiin, että

        Lahdenväylän liikennealueen (LT-alue) laajuus tulee tarkistaa kaavakartalle tiesuunnitelmaluonnoksen mukaiseksi.

        kaavakartan lähivirkistysalue tulee muuttaa kaavassa suojaviheralueeksi siltä osin kuin melun ohjearvot täyttyvät alueella.

        Tattarisuon pohjavesialue tulee merkitä kaavakartalle korttelikohtaisena merkintänä ja antaa sille oma kaavamääräys.

        E-1-korttelialueen sijoittamisen osalta kaava-aineistoa tulee täydentää selvityksellä maa-ainesten kierrätystoiminnan sijoittamisesta, laadusta, vaikutuksista ja ympäristöriskien torjunnasta ja kaavamääräyksiä tulee täydentää selvityksen johtopäätösten pohjalta.

Kaavakartan maantien alue (LT) on muutettu tiesuunnitelmaluonnoksen mukaiseksi. Tiesuunnitelmaluonnoksen meluselvityksen perusteella kaavaehdotuksen lähivirkistysalue on muutettu suojaviheralueeksi (EV). Kaavaselostukseen on lisätty rakennusviraston teettämä selvitys maa-ainesten kierrätystoiminnasta ja sen perusteella E-1-merkintä on täydennetty muotoon "Erityisalue pilaantumattomien maa-ainesten kierrätystoimintaa varten."

Tattarisuon pohjavesialuetta ei ole osoitettu korttelikohtaisena merkintänä, sillä kaava on sanallisine määräyksineen ohjausvaikutukseltaan riittävä pohjaveden määrän ja laadun turvaamiseksi kaavan jälkeisessä jatkosuunnittelussa. YU-tontin pohjavedensuojelu tullaan toteuttamaan rakennusvalvontaviraston ohjeen mukaisesti. Rakennusvirasto laatii E-1-tontille toteutussuunnitelmat, jotka käsittävät tontilla tehtävän toiminnan edellyttämät pohjaveden suojelutoimenpiteet.

Tehdyistä muutoksista on neuvoteltu ELY-keskuksen kanssa hyvässä yhteisymmärryksessä.

Muissa lausunnoissa kiinnitettiin huomioita mm. pohjaveden suojeluun (HSY), lentoaseman korkeusrajoitusten huomioimiseen (Finavia), maakaapeleihin ja tuulivoimaloiden rakentamiseen (puolustusvoimat), harjoitustilatarpeeseen ja liikenteeseen (Helsingin Poliisilaitos) joukkoliikenteen palveluihin sekä jalankulku- ja pyöräily-yhteyksiin (HSL) sekä esitettiin YU-kaavamerkinnän muuttamista muotoon KTY/YU (kiinteistövirasto). VU-alueen ajoyhteys esitettiin järjestettäväksi Kivikonkujalta ja pysäköintipaikat VU-alueella sekä ajoyhteys hiihtohallitontin kautta esitettiin poistettavaksi (liikuntalautakunta).

Muissa lausunnoissa joko puollettiin kaavaehdotusta tai siitä ei ollut huomautettavaa.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon mahdollisuuksien mukaan. Vastineet lausuntoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Kaavaehdotukseen on tehty muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti liitteessä ja kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden sekä muutosten ja liitteiden osalta. Kaavakarttaan on tehty teknisluonteisia korjauksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti liitteessä ja kaavaselostuksen viimeisessä luvussa.

Vuorovaikutusraportti on liitteenä.

Julkisen nähtävilläolon jälkeinen vuorovaikutus

Tehdyistä muutoksista on neuvoteltu ELY-keskuksen kanssa hyvässä yhteisymmärryksessä.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kustannuksia kaupungille Kivikonlaidan pohjoisosan kääntöpaikan rakentamisesta ja kevyen liikenteen reittien toteuttamisesta ilman arvonlisäveroa noin 100 000 euroa, kustannuksissa ei ole huomioitu baanaverkon rakentamista.

Lisätiedot

Kaisa Karilas, arkkitehti, puhelin: 310 37315

kaisa.karilas(a)hel.fi

Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi

Peik Salonen, insinööri, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi

Mervi Nicklen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37221

mervi.nicklen(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 04.02.2016 § 30

HEL 2015-004141 T 10 03 03

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi seuraavan lausunnon Kivikon sisäampumaurheilukeskuksen ja agilityhallin asemakaavan muutoksesta (nro 12369):

Käsittely

04.02.2016 Ehdotuksen mukaan

Kirsti Laine: Esittelijä muutti esitystään kolmanteen kappaleeseen seuraavasti: liikenteelle tulee rakentaa uusi ajoväylä lännen puolelta. Liikuntalautakunta päätti asiasta esittelijän muutetun esityksen mukaisesti.

Esittelijä

osastopäällikkö

Kirsti Laine

Lisätiedot

Hanna Lehtiniemi, arkkitehti, puhelin: 310 87723

 

Kiinteistövirasto 3.2.2016

HEL 2015-004141 T 10 03 03

 

Pyydettynä lausuntona kiinteistövirasto toteaa, että kaava-alueen omistaa Helsingin kaupunki.

Asemakaavan muutos mahdollistaa uuden enintään kolmekerroksisen ja 30 000 k-m²:n suuruisen rakennuksen. 

Muutoksen kohteena olevalla alueella ei tällä hetkellä ole osoitettu rakennusoikeutta.

Kaavamuutos on tullut vireille liikuntaviraston aloitteesta. Muodostettavalle tontille on suunniteltu sisäampumaurheilukeskusta.

Kiinteistövirasto esittää, että asemakaavan muutosehdotuksessa esitetylle urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueelle (YU) sallittaisiin myös liike- ja tuotantotilan toteuttaminen ja tontin kaavamerkinnäksi tulisi KTY/YU. 

Kiinteistövirastolla ei ole muutoin huomauttamista itse kaavamuutosehdotukseen.

Lisätiedot

Henna Vennonen, tonttiasiamies, puhelin: 310 36464

henna.vennonen(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 02.02.2016 § 42

HEL 2015-004141 T 10 03 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Ympäristölautakunnalla ei ole huomauttamista asemakaavan muutosehdotukseen.

12.01.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä

ympäristönsuojelupäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Anu Haahla, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 28916

anu.haahla(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 19.01.2016 § 21

HEL 2015-004141 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:

Teollisuusalueen katua, jonka nimi on Kivikonlaita, jatketaan. Kadun päähän rakennetaan kääntöpaikka. Pyöräliikenteen laatukäytävälle (baanalle) on varattu tila Lahdenväylän varteen. Näin nopea alueen läpi kulkeva pyöräily voidaan erottaa nykyistä paremmin muusta ulkoilusta. Malmin lentokenttäalueen Kivikkoon yhdistävälle jalankulun ja pyöräilyn sillalle on varaus. Lahdenväylän parannustoimenpiteiden tilavaatimukset on otettu kaavaehdotuksessa huomioon, samoin linnoitealueen suojelukohteet.

Lähivirkistysalueelle (VL) on merkitty nykyiset ja niitä täydentävät uudet yhteydet. Maa-ainesten kierrätysalueen ympärille on myös virkistysalueen puolelle osoitettu puin ja pensain istutettava suojavyöhyke.

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kustannuksia rakennusvirastolle Kivikonlaidan pohjoisosan kääntöpaikan rakentamisesta ja jalankulun ja pyöräilyn reittien toteuttamisesta ilman arvonlisäveroa noin 100 000 euroa. Kustannuksissa ei ole huomioitu pyöräliikenteen laatukäytävää, maa-ainesten kierrätysaluetta eikä mahdollista siltaa.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosta nro 12369.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi

Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi

 

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 7.1.2016

HEL 2015-004141 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 27.11.2015

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa Kivikon (47.KO) asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12369, Kivikon sisäampumaratakeskus ja agilityhalli.

Kaupunginmuseo lausuu asiasta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta.

Kaupunginmuseo on lausunut 15.6.2015 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, asemakaavan muutoksesta, sisäampumarata- ja agilityhallit, jossa oli jo tehty tarvittavat muutokset alueen 1. maailmansodan aikaisten linnoitteiden sm-rajoihin.

Kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta.

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 15.6.2015

Lisätiedot

Markku Heikkinen, tutkija, puhelin: +358 9 310 71552

markku.heikkinen(a)hel.fi

 

Pelastuslautakunta 15.12.2015 § 141

HEL 2015-004141 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Kivikon sisäampumaurheilukeskuksen ja agilityhallin asemakaavan muutoksesta (nro 12369):

Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoksesta. Asemakaavan muutoksella ei ole vaikutusta pelastuslaitoksen toimintaan.

Esittelijä

vs. pelastuskomentaja

Jorma Lilja

Lisätiedot

Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31236

katja.seppala(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.11.2015 § 345

HEL 2015-004141 T 10 03 03

Ksv 0746_3, Kivikko, Jakomäki, karttaruutu 682502-03

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle

        17.11.2015 päivätyn 41. kaupunginosan (Suurmetsä, Jakomäki) urheilu- ja virkistyspalvelujen alueen ja 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Kivikko) urheilu- ja virkistyspalvelujen sekä erityis-, lähivirkistys- ja katualueiden asemakaavan muutosehdotuksen (muodostuu uusi kortteli 47084) nro 12369 hyväksymistä
 

        asemakaavan muutosehdotuksen asettamista nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

Samalla lautakunta päätti

        antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin mielipiteisiin
 

        että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lausunnot
 

        valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta ehdotuksen sisältöä.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Kaisa Karilas, arkkitehti, puhelin: 310 37315

kaisa.karilas(a)hel.fi

Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi

Mervi Nicklen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37221

mervi.nicklen(a)hel.fi

Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveysvirasto 22.6.2015

HEL 2015-004141 T 10 03 03

 

Sosiaali- ja terveysvirastolta on pyydetty lausuntoa Kivikko ja Suurmetsä, sisäampumarata- ja agilityhallit asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Suunnittelualue muodostuu kahdesta osasta, joista pohjoiseen osaan, Kivikon teollisuusalueen pohjoispuolelle, on suunnitteilla ampumaratahalli ja eteläiseen osaan sisähallit koiraurheilua varten.

Sosiaali- ja terveysvirastolla ei ole lausuttavaa hankkeista.

Lisätiedot

Juha Lempinen, arkkitehti, puhelin: 310 24504

juha.lempinen(a)hel.fi

 

Rakennusvirasto 9.6.2015

HEL 2015-004141 T 10 03 03

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1214-00/15, Kivikon (47.ko) asemakaavan muutoksesta (sisäampumarata- ja agilityhallit) 3.7.2015 mennessä.

Alueelle on suunnitteilla sisähallit koiraurheilua ja ampumaratatoimintaa varten. Agilityhallia suunnitellaan Kivikon liikuntapuistoon nykyisen koiraharjoittelukentän viereen. Sisäampumaratahallia suunnitellaan Kivikon teollisuusalueen pohjoispuolelle.

Suunnittelussa tulee ottaa huomioon kaavassa jo olevan multasekoittamoalueen tarpeet sekä Malmin ja Kivikon välinen pyöräilyn ja jalankulun yhteystarve.

Rakennusviraston yhteyshenkilöt kaavayhteistyössä ovat lisätiedonantajat.

Lisätiedot

Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi

Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566