Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2016

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kaj/7

 

26.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 274

Kivikon ja Jakomäen urheilualueen asemakaavan muuttaminen (nro 12369, Kivikon sisäampumaurheilukeskus ja agilityhalli)

HEL 2015-004141 T 10 03 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 41. kaupunginosan (Suurmetsä, Jakomäki) urheilu- ja virkistyspalvelujen alueen ja 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Kivikko) urheilu- ja virkistyspalvelujen sekä erityis-, lähivirkistys- ja katualueiden asemakaavan muutosehdotuksen 17.11.2015 päivätyn ja 13.9.2016 muutetun piirustuksen numero 12369 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. Asemakaavan muutoksella muodostuu uusi kortteli 47084.

Tiivistelmä

Alue sijaitsee Kivikossa Lahdenväylän itäpuolella noin 11 km etäisyydellä Helsingin keskustasta.

Asemakaavan muutos mahdollistaa Kivikon ulkoilupuiston ja liikuntapuiston toimintojen monipuolistumisen ampumaurheilulle ja agilityharrastukselle tarkoitettujen sisähallien muodossa. Sisäampumaurheilukeskukselle on osoitettu 30 000 k-m² ja agilityhallille 2 050 k-m². Nykyiselle pyöräilyradalle voidaan rakentaa pysyvä huoltorakennus 150 km². Pilaantumattomien maa-ainesten kierrätysalueelle osoitetaan alue Lahdenväylän varteen.

Kaavamuutoksessa varaudutaan pyöräilyn laatukäytävän sijoittumiseen Lahdenväylän varteen ja Lahdenväylän ylittävän, Malmin lentokenttäalueen ja Kivikon ulkoilupuiston yhdistävän jalankulku- ja pyöräilyliikenteen sillan sijoittumiseen Kivikossa.

Kaavaratkaisun toteuttamisen myötä Kivikon alueen harrastustarjonta monipuolistuu, pyöräilyn olosuhteet paranevat ja maa-ainesten kierrätystoiminnalle voidaan toteuttaa pysyvä alue. Kivikon teollisuusalueen julkisivu Lahdenväylälle täydentyy ja ensimmäisen maailmansodan linnoitealueen arvot säilyvät.

Esittelijän perustelut

Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakuntakaavassa suunnittelualue on taajama-aluetta, virkistysaluetta ja pohjoisosassa myös pohjavesialuetta. Lahdenväylä ja Porvoonväylä ovat moottoriväyliä.

Ympäristöministeriön 30.10.2014 vahvistamassa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa suunnittelualue on lentomelualuetta ja pohjoisosa on kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta tärkeätä valtakunnallisesti merkittävää aluetta (RKY 2009).

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on virkistysaluetta. Nyt laadittu asemakaavan muutos poikkeaa yleiskaavasta siten, että maa-ainesten kierrätysalue sijoittuu virkistysalueelle. Lahdenväylän liikenteen aiheuttamasta melusta johtuen alueelle ei ole tarkoituksenmukaista sijoittaa ulkoliikuntatoimintoja. Helsingin uudessa yleiskaavaehdotuksessa (kaupunkisuunnittelulautakunta 14.6.2016) keskeinen Kivikon ulkoilupuiston alue on säilytetty virkistysalueena. Suunnittelualueen pohjoinen osa on merkitty osittain virkistys- ja viheralueeksi ja osittain toimitila-alueeksi. Malmin ja Kivikon välille on osoitettu pyöräilyn laatukäytävä, viheryhteys ja pikaraitiotie. Yleiskaavaehdotuksessa on myös Lahdenväylän suuntainen pyöräilyn laatukäytävä. Nyt laadittu kaavaratkaisu on uuden yleiskaavaehdotuksen mukainen.

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 mukaan pohjoinen alue on osittain maanalaisten tilojen rakentamiseen soveltuvaa kallioresurssialuetta ja pieneltä osin alue kuuluu maanalaisille tiloille suunniteltuun alueeseen. Nyt laadittu asemakaavan muutos on maanalaisen yleiskaavan mukainen.

Alueella on voimassa asemakaavat numero 9885 ja 11670 vuosilta 1993 ja 2007.

Kivikon liikuntapuiston yleissuunnitelma on vuodelta 2012 ja liikuntavirasto on tarkistanut sitä tämän kaavamuutoshankkeen yhteydessä vuonna 2015.

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia Kivikonlaidan pohjoisosan kääntöpaikan rakentamisesta ja kevyen liikenteen reittien toteuttamisesta ilman arvonlisäveroa noin 100 000 euroa. Kustannuksissa ei ole huomioitu pyöräilyn laatukäytävän rakentamista.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on käynnistetty liikuntaviraston aloitteesta. Helsingin kaupunki omistaa alueen.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Asemakaavan muutosluonnoksesta on jätetty 11 kaavamuutokselle myönteistä mielipidettä.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 11.12.2015 - 18.1.2016. Ehdotuksesta ei tehty muistutuksia. Ehdotuksesta saatiin Helen Sähköverkko Oy:n, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän, Helsingin poliisilaitoksen, Finavia Oyj:n, Puolustusvoimien 1. logistiikkarykmentin, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, kaupunginmuseon, kiinteistöviraston, liikuntalautakunnan, pelastuslautakunnan, yleisten töiden lautakunnan ja ympäristölautakunnan lausunnot.

Lausunnot

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnossa esitettiin, että

        Lahdenväylän liikennealueen (LT-alue) laajuus tulee tarkistaa kaavakartalle tiesuunnitelmaluonnoksen mukaiseksi.

        Kaavakartan lähivirkistysalue tulee muuttaa kaavassa suojaviheralueeksi siltä osin kuin melun ohjearvot täyttyvät alueella.

        Tattarisuon pohjavesialue tulee merkitä kaavakartalle korttelikohtaisena merkintänä ja antaa sille oma kaavamääräys.

        E-1-korttelialueen sijoittamisen osalta kaava-aineistoa tulee täydentää selvityksellä maa-ainesten kierrätystoiminnan sijoittamisesta, laadusta, vaikutuksista ja ympäristöriskien torjunnasta ja kaavamääräyksiä tulee täydentää selvityksen johtopäätösten pohjalta.

Muissa lausunnoissa kiinnitettiin huomioita mm. pohjaveden suojeluun (HSY), lentoaseman korkeusrajoitusten huomioimiseen (Finavia), maakaapeleihin ja tuulivoimaloiden rakentamiseen (puolustusvoimat), harjoitustilatarpeeseen ja liikenteeseen (Helsingin Poliisilaitos), joukkoliikenteen palveluihin sekä jalankulku- ja pyöräily-yhteyksiin (HSL). Lisäksi esitettiin YU-kaavamerkinnän muuttamista muotoon KTY/YU (kiinteistövirasto). VU-alueen ajoyhteys esitettiin järjestettäväksi Kivikonkujalta ja pysäköintipaikat VU-alueella sekä ajoyhteys hiihtohallitontin kautta esitettiin poistettavaksi (liikuntalautakunta).

Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta ja niiden referaatit sekä niihin annetut vastineet ovat vuorovaikutusraportissa (liite 3).

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

ELY-keskuksen lausunnon johdosta kaavakartan maantien alue (LT) on muutettu tiesuunnitelmaluonnoksen mukaiseksi. Tiesuunnitelmaluonnoksen meluselvityksen perusteella kaavaehdotuksen lähivirkistysalue on muutettu suojaviheralueeksi (EV). Kaavaselostukseen on lisätty rakennusviraston teettämä selvitys maa-ainesten kierrätystoiminnasta ja sen perusteella E-1-merkintä on täydennetty muotoon "Erityisalue pilaantumattomien maa-ainesten kierrätystoimintaa varten." Tattarisuon pohjavesialuetta ei ole osoitettu korttelikohtaisena merkintänä, sillä kaava on sanallisine määräyksineen ohjausvaikutukseltaan riittävä pohjaveden määrän ja laadun turvaamiseksi kaavan jälkeisessä jatkosuunnittelussa. YU-tontin pohjavedensuojelu tullaan toteuttamaan rakennusvalvontaviraston ohjeen mukaisesti. Rakennusvirasto laatii E-1-tontille toteutussuunnitelmat, jotka käsittävät tontilla tehtävän toiminnan edellyttämät pohjaveden suojelutoimenpiteet. Tehdyistä muutoksista on neuvoteltu ELY-keskuksen kanssa.

Lisäksi kaavaselostusta on täydennetty ja kaavakarttaan on tehty teknisluonteisia korjauksia, jotka eivät muuta ehdotuksen sisältöä.

Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnitteluviraston tarkistetun ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro12369 kartta, päivätty 17.11.2015, muutettu 13.9.2016

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12369 selostus, päivätty 17.11.2015, muutettu 13.9.2016

3

Vuorovaikutusraportti 17.11.2015, täydennetty 13.9.2016

4

Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Helen Sähköverkko Oy

 

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Helsingin poliisilaitos

 

Finavia Oyj

 

Puolustusvoimat 1. logistiikkarykmentti

 

Tiedoksi

Kaupunginmuseo

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Kiinteistövirasto

Liikuntalautakunta

Pelastuslautakunta

Yleisten töiden lautakunta

Ympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.10.2016 § 868

HEL 2015-004141 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 41. kaupunginosan (Suurmetsä, Jakomäki) urheilu- ja virkistyspalvelujen alueen ja 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Kivikko) urheilu- ja virkistyspalvelujen sekä erityis-, lähivirkistys- ja katualueiden asemakaavan muutosehdotuksen 17.11.2015 päivätyn ja 13.9.2016 muutetun piirustuksen numero 12369 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. Asemakaavan muutoksella muodostuu uusi kortteli 47084.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto 13.9.2016

HEL 2015-004141 T 10 03 03

Ksv 0746_3, karttaruutu 667788-99

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on tarkistanut 17.11.2015 päivättyä 41. kaupunginosan (Suurmetsä, Jakomäki) urheilu- ja virkistyspalvelujen alueen ja 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Kivikko) urheilu- ja virkistyspalvelujen sekä erityis-, lähivirkistys- ja katualueiden asemakaavan (muodostuu uusi kortteli 47084) muutosehdotusta nro 12369. Kaavaehdotukseen 13.9.2016 tehdyt muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti liitteestä ja kaavaselostuksesta.

Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä kaavaehdotukseen tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten hallintokuntien kanssa ja niitä, joiden etua muutokset koskevat, on kuultu erikseen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos mahdollistaa Kivikon ulkoilupuiston ja liikuntapuiston toimintojen monipuolistumisen ampumaurheilulle ja agilityharrastukselle tarkoitettujen sisähallien muodossa. Sisäampumaurheilukeskukselle on osoitettu 30 000 k-m² ja agilityhallille 2 050 k-m². Nykyiselle pyöräilyradalle voidaan rakentaa pysyvä huoltorakennus 150 k-m². Pilaantumattomien maa-ainesten kierrätysalueelle osoitetaan alue Lahdenväylän varteen.

Kaavamuutoksessa varaudutaan pyöräilyn laatukäytävän sijoittumiseen Lahdenväylän varteen ja Lahdenväylän ylittävän, Malmin lentokenttäalueen ja Kivikon ulkoilupuiston yhdistävän jalankulku- ja pyöräilyliikenteen sillan sijoittumiseen Kivikossa.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Kivikon alueen harrastustarjonta monipuolistuu, pyöräilyn olosuhteet paranevat ja maa-ainesten kierrätystoiminnalle voidaan toteuttaa pysyvä alue. Kivikon teollisuusalueen julkisivu Lahdenväylälle täydentyy ja ensimmäisen maailmansodan linnoitealueen arvot säilyvät.

Helsingin kaupunki omistaa alueen. Kaavaratkaisu on tehty liikuntaviraston aloitteesta.

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä. Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin lausunnot. Esitetyt huomautukset kohdistuivat mm. kaavaehdotuksen tiealuevaraukseen, virkistysalueen ja ampumaurheilukeskuksen kaavamerkintöihin, pohjaveden suojeluun, maa-ainesten kierrätysalueeseen, lentoaseman korkeusrajoituksiin, sekä eteläisen kaava-alueen osan ajoyhteys- ja pysäköintijärjestelyihin. Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa.

Muistutuksia ei esitetty.

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Se poikkeaa oikeusvaikutteisesta yleiskaavasta siten, että maa-ainesten kierrätysalue sijoittuu virkistysalueelle. Lahdenväylän liikenteen aiheuttamasta melusta johtuen alueelle ei ole tarkoituksenmukaista sijoittaa ulkoliikuntatoimintoja.

Nyt laadittu kaavaratkaisu on uuden yleiskaavaehdotuksen mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Suunnittelualueen pohjoinen osa on Lahdenväylään rajoittuvaa metsäistä aluetta, jota ulkoilutiet rajaavat idässä ja pohjoisessa sekä esirakennetut teollisuustontit etelässä. Alue on Tattarisuon pohjavesialuetta.

Suunnittelualueen eteläisessä osassa on pyöräilyn BMX-rata ja agilitykenttä sekä kallioaluetta ja täyttömaata. Suunnittelualueen pohjoisessa osassa sekä molempien osien lähiympäristössä on ensimmäisen maailmansodan linnoitekaivantoja ja tykkitietä.

Alueella on voimassa asemakaavat vuosilta 2007-1993.

Pohjoinen alue on asemakaavoissa urheilu- ja virkistyspalvelualuetta, jonka rakennusoikeus 4500 k-m², katu- ja lähivirkistysaluetta sekä erityisaluetta multasekoittamoa varten. Eteläinen alue on urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta, jolla on ohjeellinen pallokenttä ja 100 k-m² rakennusoikeutta huoltorakennusta varten. Huoltoajoyhteys alueelle on osoitettu Savikiekontieltä kaava-alueen eteläpuolisen tontin (Kivikon hiihtohalli) kautta.

Ensimmäisen maailmansodan linnoitteita on asemakaavoissa osoitettu suojelumerkinnöillä.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaavan valmisteluaikana saaduista kannanotoista, mielipiteistä ja lausunnoista sekä vastineet niihin.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä 17.11.2015 ja sen jälkeen kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 11.12.2015–18.1.2016.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:

        Helen Sähköverkko Oy

        Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

        Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

        Helsingin poliisilaitos

        Finavia Oyj

        Puolustusvoimat 1. Logistiikkarykmentti

        Uudenmaan ELY-keskus

        kaupunginmuseo

        kiinteistövirasto

        liikuntalautakunta

        pelastuslautakunta

        yleisten töiden lautakunta

        ympäristölautakunta

ELY- keskuksen lausunnossa esitettiin, että

        Lahdenväylän liikennealueen (LT-alue) laajuus tulee tarkistaa kaavakartalle tiesuunnitelmaluonnoksen mukaiseksi.

        kaavakartan lähivirkistysalue tulee muuttaa kaavassa suojaviheralueeksi siltä osin kuin melun ohjearvot täyttyvät alueella.

        Tattarisuon pohjavesialue tulee merkitä kaavakartalle korttelikohtaisena merkintänä ja antaa sille oma kaavamääräys.

        E-1-korttelialueen sijoittamisen osalta kaava-aineistoa tulee täydentää selvityksellä maa-ainesten kierrätystoiminnan sijoittamisesta, laadusta, vaikutuksista ja ympäristöriskien torjunnasta ja kaavamääräyksiä tulee täydentää selvityksen johtopäätösten pohjalta.

Kaavakartan maantien alue (LT) on muutettu tiesuunnitelmaluonnoksen mukaiseksi. Tiesuunnitelmaluonnoksen meluselvityksen perusteella kaavaehdotuksen lähivirkistysalue on muutettu suojaviheralueeksi (EV). Kaavaselostukseen on lisätty rakennusviraston teettämä selvitys maa-ainesten kierrätystoiminnasta ja sen perusteella E-1-merkintä on täydennetty muotoon "Erityisalue pilaantumattomien maa-ainesten kierrätystoimintaa varten."

Tattarisuon pohjavesialuetta ei ole osoitettu korttelikohtaisena merkintänä, sillä kaava on sanallisine määräyksineen ohjausvaikutukseltaan riittävä pohjaveden määrän ja laadun turvaamiseksi kaavan jälkeisessä jatkosuunnittelussa. YU-tontin pohjavedensuojelu tullaan toteuttamaan rakennusvalvontaviraston ohjeen mukaisesti. Rakennusvirasto laatii E-1-tontille toteutussuunnitelmat, jotka käsittävät tontilla tehtävän toiminnan edellyttämät pohjaveden suojelutoimenpiteet.

Tehdyistä muutoksista on neuvoteltu ELY-keskuksen kanssa hyvässä yhteisymmärryksessä.

Muissa lausunnoissa kiinnitettiin huomioita mm. pohjaveden suojeluun (HSY), lentoaseman korkeusrajoitusten huomioimiseen (Finavia), maakaapeleihin ja tuulivoimaloiden rakentamiseen (puolustusvoimat), harjoitustilatarpeeseen ja liikenteeseen (Helsingin Poliisilaitos) joukkoliikenteen palveluihin sekä jalankulku- ja pyöräily-yhteyksiin (HSL) sekä esitettiin YU-kaavamerkinnän muuttamista muotoon KTY/YU (kiinteistövirasto). VU-alueen ajoyhteys esitettiin järjestettäväksi Kivikonkujalta ja pysäköintipaikat VU-alueella sekä ajoyhteys hiihtohallitontin kautta esitettiin poistettavaksi (liikuntalautakunta).

Muissa lausunnoissa joko puollettiin kaavaehdotusta tai siitä ei ollut huomautettavaa.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon mahdollisuuksien mukaan. Vastineet lausuntoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Kaavaehdotukseen on tehty muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti liitteessä ja kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden sekä muutosten ja liitteiden osalta. Kaavakarttaan on tehty teknisluonteisia korjauksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti liitteessä ja kaavaselostuksen viimeisessä luvussa.

Vuorovaikutusraportti on liitteenä.

Julkisen nähtävilläolon jälkeinen vuorovaikutus

Tehdyistä muutoksista on neuvoteltu ELY-keskuksen kanssa hyvässä yhteisymmärryksessä.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kustannuksia kaupungille Kivikonlaidan pohjoisosan kääntöpaikan rakentamisesta ja kevyen liikenteen reittien toteuttamisesta ilman arvonlisäveroa noin 100 000 euroa, kustannuksissa ei ole huomioitu baanaverkon rakentamista.

Lisätiedot

Kaisa Karilas, arkkitehti, puhelin: 310 37315

kaisa.karilas(a)hel.fi

Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi

Peik Salonen, insinööri, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi

Mervi Nicklen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37221

mervi.nicklen(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 04.02.2016 § 30

HEL 2015-004141 T 10 03 03

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi seuraavan lausunnon Kivikon sisäampumaurheilukeskuksen ja agilityhallin asemakaavan muutoksesta (nro 12369):

Käsittely

04.02.2016 Ehdotuksen mukaan

Kirsti Laine: Esittelijä muutti esitystään kolmanteen kappaleeseen seuraavasti: liikenteelle tulee rakentaa uusi ajoväylä lännen puolelta. Liikuntalautakunta päätti asiasta esittelijän muutetun esityksen mukaisesti.

Esittelijä

osastopäällikkö

Kirsti Laine

Lisätiedot

Hanna Lehtiniemi, arkkitehti, puhelin: 310 87723

 

Kiinteistövirasto 3.2.2016

HEL 2015-004141 T 10 03 03

 

Pyydettynä lausuntona kiinteistövirasto toteaa, että kaava-alueen omistaa Helsingin kaupunki.

Asemakaavan muutos mahdollistaa uuden enintään kolmekerroksisen ja 30 000 k-m²:n suuruisen rakennuksen. 

Muutoksen kohteena olevalla alueella ei tällä hetkellä ole osoitettu rakennusoikeutta.

Kaavamuutos on tullut vireille liikuntaviraston aloitteesta. Muodostettavalle tontille on suunniteltu sisäampumaurheilukeskusta.

Kiinteistövirasto esittää, että asemakaavan muutosehdotuksessa esitetylle urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueelle (YU) sallittaisiin myös liike- ja tuotantotilan toteuttaminen ja tontin kaavamerkinnäksi tulisi KTY/YU. 

Kiinteistövirastolla ei ole muutoin huomauttamista itse kaavamuutosehdotukseen.

Lisätiedot

Henna Vennonen, tonttiasiamies, puhelin: 310 36464

henna.vennonen(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 02.02.2016 § 42

HEL 2015-004141 T 10 03 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Ympäristölautakunnalla ei ole huomauttamista asemakaavan muutosehdotukseen.

12.01.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä

ympäristönsuojelupäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Anu Haahla, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 28916

anu.haahla(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 19.01.2016 § 21

HEL 2015-004141 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:

Teollisuusalueen katua, jonka nimi on Kivikonlaita, jatketaan. Kadun päähän rakennetaan kääntöpaikka. Pyöräliikenteen laatukäytävälle (baanalle) on varattu tila Lahdenväylän varteen. Näin nopea alueen läpi kulkeva pyöräily voidaan erottaa nykyistä paremmin muusta ulkoilusta. Malmin lentokenttäalueen Kivikkoon yhdistävälle jalankulun ja pyöräilyn sillalle on varaus. Lahdenväylän parannustoimenpiteiden tilavaatimukset on otettu kaavaehdotuksessa huomioon, samoin linnoitealueen suojelukohteet.

Lähivirkistysalueelle (VL) on merkitty nykyiset ja niitä täydentävät uudet yhteydet. Maa-ainesten kierrätysalueen ympärille on myös virkistysalueen puolelle osoitettu puin ja pensain istutettava suojavyöhyke.

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kustannuksia rakennusvirastolle Kivikonlaidan pohjoisosan kääntöpaikan rakentamisesta ja jalankulun ja pyöräilyn reittien toteuttamisesta ilman arvonlisäveroa noin 100 000 euroa. Kustannuksissa ei ole huomioitu pyöräliikenteen laatukäytävää, maa-ainesten kierrätysaluetta eikä mahdollista siltaa.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosta nro 12369.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi

Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi

 

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 7.1.2016

HEL 2015-004141 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 27.11.2015

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa Kivikon (47.KO) asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12369, Kivikon sisäampumaratakeskus ja agilityhalli.

Kaupunginmuseo lausuu asiasta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta.

Kaupunginmuseo on lausunut 15.6.2015 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, asemakaavan muutoksesta, sisäampumarata- ja agilityhallit, jossa oli jo tehty tarvittavat muutokset alueen 1. maailmansodan aikaisten linnoitteiden sm-rajoihin.

Kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta.

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 15.6.2015

Lisätiedot

Markku Heikkinen, tutkija, puhelin: +358 9 310 71552

markku.heikkinen(a)hel.fi

 

Pelastuslautakunta 15.12.2015 § 141

HEL 2015-004141 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Kivikon sisäampumaurheilukeskuksen ja agilityhallin asemakaavan muutoksesta (nro 12369):

Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoksesta. Asemakaavan muutoksella ei ole vaikutusta pelastuslaitoksen toimintaan.

Esittelijä

vs. pelastuskomentaja

Jorma Lilja

Lisätiedot

Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31236

katja.seppala(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.11.2015 § 345

HEL 2015-004141 T 10 03 03

Ksv 0746_3, Kivikko, Jakomäki, karttaruutu 682502-03

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle

        17.11.2015 päivätyn 41. kaupunginosan (Suurmetsä, Jakomäki) urheilu- ja virkistyspalvelujen alueen ja 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Kivikko) urheilu- ja virkistyspalvelujen sekä erityis-, lähivirkistys- ja katualueiden asemakaavan muutosehdotuksen (muodostuu uusi kortteli 47084) nro 12369 hyväksymistä
 

        asemakaavan muutosehdotuksen asettamista nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

Samalla lautakunta päätti

        antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin mielipiteisiin
 

        että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lausunnot
 

        valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta ehdotuksen sisältöä.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Kaisa Karilas, arkkitehti, puhelin: 310 37315

kaisa.karilas(a)hel.fi

Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi

Mervi Nicklen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37221

mervi.nicklen(a)hel.fi

Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveysvirasto 22.6.2015

HEL 2015-004141 T 10 03 03

 

Sosiaali- ja terveysvirastolta on pyydetty lausuntoa Kivikko ja Suurmetsä, sisäampumarata- ja agilityhallit asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Suunnittelualue muodostuu kahdesta osasta, joista pohjoiseen osaan, Kivikon teollisuusalueen pohjoispuolelle, on suunnitteilla ampumaratahalli ja eteläiseen osaan sisähallit koiraurheilua varten.

Sosiaali- ja terveysvirastolla ei ole lausuttavaa hankkeista.

Lisätiedot

Juha Lempinen, arkkitehti, puhelin: 310 24504

juha.lempinen(a)hel.fi

 

Rakennusvirasto 9.6.2015

HEL 2015-004141 T 10 03 03

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1214-00/15, Kivikon (47.ko) asemakaavan muutoksesta (sisäampumarata- ja agilityhallit) 3.7.2015 mennessä.

Alueelle on suunnitteilla sisähallit koiraurheilua ja ampumaratatoimintaa varten. Agilityhallia suunnitellaan Kivikon liikuntapuistoon nykyisen koiraharjoittelukentän viereen. Sisäampumaratahallia suunnitellaan Kivikon teollisuusalueen pohjoispuolelle.

Suunnittelussa tulee ottaa huomioon kaavassa jo olevan multasekoittamoalueen tarpeet sekä Malmin ja Kivikon välinen pyöräilyn ja jalankulun yhteystarve.

Rakennusviraston yhteyshenkilöt kaavayhteistyössä ovat lisätiedonantajat.

Lisätiedot

Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi

Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566