Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2016

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/4

 

26.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 271

Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan jäsenen valinta

HEL 2016-010841 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

  1. myöntää Laura Kolbelle eron suomenkielisen työväenopiston johtokunnan jäsenen luottamustoimesta ja
  2. valita Terhi Peltokorven uudeksi jäseneksi suomenkielisen työväenopiston johtokuntaan toukokuun 2017 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto totesi, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen johtokunnassa on Pekka Airaksinen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Laura Kolben eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 11.2.2015 (§ 42) Laura Kolben (Kesk.) suomenkielisen työväenopiston johtokunnan jäseneksi vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Laura Kolbe pyytää 5.10.2016 eroa johtokunnan jäsenen luottamustoimesta.

Kuntalain (365/1995) 38 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittavana luottamushenkilö on.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen johtokuntaan kuntalain 33 ja 36 §:n (365/1995) mukaisesti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Laura Kolben eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Suomenkielisen työväenopiston johtokunta

Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 17.10.2016 § 886

HEL 2016-010841 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää Laura Kolbelle eron suomenkielisen työväenopiston johtokunnan jäsenen luottamustoimesta ja
  2. valita Terhi Peltokorven uudeksi jäseneksi suomenkielisen työväenopiston johtokuntaan toukokuun 2017 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen johtokunnassa on Pekka Airaksinen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

17.10.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Laura Kolben ehdotuksesta esittää Terhi Peltokorpea suomenkielisen työväenopiston johtokunnan jäseneksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566