Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2016

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Stj/8

 

26.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 275

Sosiaali- ja terveysviraston lasten foniatrian työryhmän siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle

HEL 2016-003671 T 00 01 00

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan sopimuksen lasten foniatrian työryhmän siirtämisestä liikkeenluovutuksena 1.1.2017 lukien sosiaali- ja terveysvirastosta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää (13.9.2016) lasten foniatrian työryhmän siirtämistä liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle 1.1.2017 lukien. Esitys sisältyy päätöshistoriaan. 

Sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2015 käyttösuunnitelman mukaisesti perhe- ja sosiaalipalvelut -osasto laati selvityksen lasten foniatrian työryhmän toiminnasta osana Helsingin kaupungin ja toisaalta HUSin tuottaman erikoissairaanhoidon päällekkäisyyksien tarkastelua. Osana tätä selvitystyötä ja siitä saatuihin tuloksiin perustuen Helsingin kaupungin lasten foniatrian työryhmä tulisi integroida HUSin foniatrian yksikköön 1.1.2017 liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti.

Selvitystyön toteutus ja tulokset

Selvitystä valmistelleeseen työryhmään kuuluivat sosiaali- ja terveysvirastosta perhepalvelujen johtaja, perheiden erityispalveluiden päällikkö, lasten foniatrian apulaisylilääkäri sekä johtava puheterapeutti. HUSin foniatrian yksikköä työryhmässä edusti yksikön ylilääkäri sekä foniatrian erikoislääkäri. Työryhmä tuotti selvitykset sekä Helsingin sosiaali- ja terveysvirastoon kuuluvan lasten foniatrian työryhmän että HUSin foniatrian yksikön toiminnasta tarkastellen selvityksissä yksiköiden nykyisiä tehtäväjakoja ja toimintamalleja.

Helsingin kaupungin lasten foniatrian työryhmä on osa lasten foniatrian ja puheterapian poliklinikkaa, joka toimii sosiaali- ja terveysviraston perhe- ja sosiaalipalvelut -osaston lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys -toimiston perheiden erityispalvelut -jaoksessa. Toiminnallisesti lasten foniatrian ja puheterapian poliklinikka muodostuu perusterveydenhuoltoon kuuluvista puheterapian palveluista sekä erikoissairaanhoitoon kuuluvista lasten foniatrian työryhmän tuottamista palveluista.  Helsingin kaupungin lasten foniatrian työryhmä on ainoa kunnallinen lasten foniatrian poliklinikka Suomessa. Poliklinikka palvelee 0−16 -vuotiaita helsinkiläisiä lapsia ja nuoria, joilla on todettu tai epäillään puheen tuottamiseen ja/tai ymmärtämiseen painottuvaa kielellistä erityisvaikeutta tai puheen ja kielellisen kehityksen viivästymistä, äänihäiriöitä, kielellisen vuorovaikutuksen ongelmia, vaikea-asteista lukihäiriötä tai kielellisesti painottuvia oppimisvaikeuksia. Palveluja tarjotaan suomen ja ruotsin kielellä. Lisäksi yksikössä palvellaan puheen ja kielen kehityksen häiriöissä myös suomea tai ruotsia vieraana kielenä oppivia kaksi- tai monikielisiä asiakkaita.

Lasten foniatrian työryhmään kuuluu kaksi foniatria, joista toinen on poliklinikan apulaisylilääkäri sekä lisäksi neuropsykologi, kaksi psykologia ja yksi terveydenhoitaja. Lasten foniatrian työryhmän tulosbudjetti vuodelle 2016 on 744 872 euroa sisältäen lääkinnällisen kuntoutuksen maksusitoumusostot 215 000 euroa. Laskennallinen käyntihinta foniatrian työryhmässä vuonna 2016 on 312 euroa sisältäen konsultoinnit. HUSin foniatrian yksikössä ensikäynnin hinta on 240 euroa ja uusintakäyntien hinta 210 euroa, minkä lisäksi konsultoinnista laskutetaan 235 euroa / kerta. Siirron on katsottu olevan kustannusneutraali.

Vuonna 2015 foniatrian poliklinikalla oli 924 potilasta. Vastaanottokäyntejä toteutui yhteensä 1 633, joista 673 oli foniatrin vastaanottokäyntejä ja 960 muun henkilökunnan vastaanottokäyntejä. Lisäksi toteutui 1 059 käyntiä korvaavaa hoitopuhelua. Ensimmäinen tutkimuskäynti on pääsääntöisesti toteutunut hoitotakuun edellyttämänä aikana.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin foniatrian yksikkö tuottaa lasten ja aikuisten foniatrian palveluja alueen kunnille. Poikkeuksena tästä on Helsinki, jossa lasten lähetteet ohjataan kunnan omalle lasten foniatrian työryhmälle.

HUSin foniatrian yksikössä työskentelee moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu neljä foniatria sekä yksi erikoistuva lääkäri, johtava puheterapeutti ja neljä puheterapeuttia, toimintaterapeutti, kolme neuropsykologia, sosiaalityöntekijä, erityislastentarhanopettaja sekä kommunikaatioapuvälineistä vastaava AAC-ohjaaja. Lisäksi yksikössä työskentelee toimisto- ja hoitohenkilökuntaa (sairaanhoitajia ja perushoitajia). Yksikkö vastaa sekä aikuisten että lasten foniatrisista tutkimuksista ja kuntoutuksesta. Suurin osa yksikön foniatreista työskentelee lasten kehityksellisten puheen ja kielen häiriöiden parissa.

HUSin foniatrinen työryhmä tekee lähetteiden pohjalta diagnostiset tutkimukset ja laatii niiden perusteella kuntoutussuunnitelman. Puheterapeuttiset kuntoutuspalvelut toteutuvat pääsääntöisesti julkisessa terveydenhuollossa kuntien toimesta. Näitä palveluita täydentävät erikoissairaanhoidon kautta HUSin ostopalvelusopimuksin toteutuvat tai Kelan kustantamat yksityissektorin tuottamat kuntoutuspalvelut.

Toimintojen integroituminen

Helsingin kaupungin lasten foniatrian työryhmän integroiminen HUSin foniatrian yksikköön yhdenmukaistaa palvelujärjestelmän lasten foniatrian osalta koko HUS-alueella, edistää helsinkiläisten lasten joustavampaa hoitoon pääsyä sekä vahvistaa foniatrian alan toimintaedellytyksiä ja palvelee myös valmistautumista sote-muutokseen.

Tavoitteena on vahvempi ja toimintakykyisempi yksikkö, joka parantaa palvelujen saatavuutta ja foniatrian erikoisalan houkuttelevuutta erikoislääkärien rekrytoinnissa.

Siirron yhteydessä kiinnitetään huomioita läheteohjauksen kehittämiseen ja turvataan Helsingin puheterapiapalvelujen ja lasten foniatrian tiiviiden ja toimivien yhteistyösuhteiden sekä konsultaatiomahdollisuuden jatkuvuus.

Lasten foniatrian työryhmän integrointia HUSin foniatrian yksikköön on käsitelty henkilöstön kanssa yhteistoimintakokouksissa, perhe- ja sosiaalipalvelujen henkilöstötoimikunnassa ja sosiaali- ja terveysviraston henkilöstötoimikunnassa. Kaupungin henkilöstötoimikunta käsitteli asiaa kokouksessaan 10.10.2016 ja päätti merkitä sen tiedoksi. 

Liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä entisin palvelussuhteen ehdoin (siirtyvä henkilöstö liitteessä 2). Henkilöstön siirtymisestä HUS-kuntayhtymän työntekijöiksi on laadittu liikkeenluovutussopimuksen mukainen henkilöstön asemaa koskeva liite (liite 3) yhteistyössä pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa. 

HUSin foniatrian yksikössä ei ole tarvetta vahvistaa hoitohenkilöstön määrää, mistä syystä työryhmään kuuluva terveydenhoitaja sijoitetaan uudelleen sijoituksen periaatteiden mukaisesti uuteen tehtävään Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa.

Liikkeenluovutuksessa on kyse siirtyvästä henkilöstöstä sekä foniatrian työryhmän käyttämien välineiden, mm. Kay Pentax Digital Strobe -äänentuottoelinten, kurkunpään ja äänihuulten tutkimuksissa käytetyn laitteiston, psykologien ja neuropsykologien testien sekä henkilöstön käytössä olevien toimistokalusteiden ja työvälineiden siirrosta (liite 4). Em. laitteiden arvo on noin 5 000 euroa. Muu irtain luovutetaan vastikkeetta. Muuta taseeseen kuuluvaa, esim. tiloja ei liikkeenluovutuksessa siirry. Toiminnan siirron arvo on 692 567 euroa, josta henkilöstön siirron osuus on 368 567 euroa. Lasten foniatrian työryhmän välittömistä toimintakuluista on vähennetty terveydenhoitajan palkkakustannukset, koska kyseinen vakanssi on rajattu siirron ulkopuolelle.

Toiminnallista muutosta vastaavat määrärahamuutokset tuodaan valtuuston päätettäväksi myöhemmin tilikauden aikana.  

Asia on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston, henkilöstöosaston ja oikeuspalvelujen kanssa.

Kaupunginhallituksen johtosäännön 7 §:n 14 kohdan mukaan kaupunginvaltuuston tehtävänä on päättää perusterveydenhuollon jonkin osa-alueen ja erikoissairaanhoidossa jonkin erikoisalan sekä tietyn, suuruudeltaan merkittävän väestönosan joidenkin terveyspalvelujen tuottamisen aloittamisesta ja lopettamisesta kaupungin omana toimintana. 

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy päätösehdotuksen, valtuuston päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä kehottaa sosiaali- ja terveystointa johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa allekirjoittamaan liikkeenluovutussopimuksen ja oikeuttaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut tekemään sopimukseen tarvittavat tekniset ja vähäiset muutokset.  

Helsingin kaupungin ja HUS-kuntayhtymän foniatrian yksikön välinen liikkeenluovutus on hyväksyttävä HUS-kuntayhtymän hallintoelimissä. Tiedossa oleva käsittelyaikataulu on seuraava:

        HYKS-sairaanhoitoalueen yhteistyötoimikunnan kokous 31.10.2016

        HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous 8.11.2016

        HUSin hallituksen kokous 28.11.2016.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Lasten ja nuorten foniatrisen työryhmän siirto HUSin foniatrian yksikköön vahvistaa lasten ja nuorten tasavertaista palvelua ja palvelujen laatua sekä saatavuutta ja siten edistää helsinkiläisten lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia. Integrointi turvaa nykyistä paremmin siirtyvän henkilöstön osaamisen kehittämisen, vahvistaa foniatrian erikoisalan houkuttelevuutta sekä vähentää palvelun haavoittuvuutta, mikä heijastuu myönteisesti palvelujen laatuun ja jatkuvuuteen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Sopimus foniatrian poliklinikan luovutuksesta

2

Siirtyvä henkilöstö 1.1.2017

3

Liikkeenluovutussopimuksen henkilöstön asemaa koskeva liite

4

Irtaimistoluettelo_Lasten foniatrian tiimi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Siirtyvä henkilöstö

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveysvirasto

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelut-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.10.2016 § 869

HEL 2016-003671 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan sopimuksen lasten foniatrian työryhmän siirtämisestä liikkeenluovutuksena 1.1.2017 lukien sosiaali- ja terveysvirastosta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle.

Käsittely

10.10.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään siten, että toimintojen integroituminen lukuun lisätään seuraava kappale:

Kaupungin henkilöstötoimikunta käsitteli asiaa kokouksessaan 10.10.2016 ja päätti merkitä sen tiedoksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.09.2016 § 208

HEL 2016-003671 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä omalta osaltaan lasten foniatrian työryhmän siirron Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle 1.1.2017 alkaen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti ja esitti siirron hyväksymistä kaupunginhallitukselle.

30.08.2016 Pöydälle

Esittelijä

va. virastopäällikkö

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Katja Niemelä, vs. perheiden erityispalvelujen päällikkö, puhelin: 310 43420

katja.niemelä(a)hel.fi

Maarit Sulavuori, vs. osastopäällikkö, puhelin: 310 62401

maarit.sulavuori(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566