Helsingfors stad

Protokoll

17/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/4

 

12.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 260

Val av ledamot i stadsstyrelsen

HEL 2016-001241 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade förkasta förslaget.

Behandling

Ledamoten Helena Kantola föreslog sig själv till ny ledamot i stadsstyrelsen.

Ledamoten René Hursti föreslog Harri Lindell till ny ledamot i stadsstyrelsen.

Ordföranden understödd av ledamoten Tuomas Rantanen föreslog att ärendet skulle bordläggas.

Ledamoten Mika Raatikainen meddelade att han återtar sin avskedsansökan.

Ordföranden ändrade sitt förslag om bordläggning till förslag om förkastande eftersom ledamoten Mika Raatikainen återtog sin avskedsansökan. Ledamoten René Hursti understödde ordförandens förslag om förkastande. 

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt förkasta beslutsförslaget varvid ledamöterna Helena Kantolas och René Hurstis förslag förföll.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Mika Raatikaisen eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

  1. bevilja Mika Raatikainen avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i stadsstyrelsen
  2. välja Markku Saarikangas till ny ledamot i stadsstyrelsen för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt konstatera att Nina Huru blir personlig ersättare för den nya ledamoten i stadsstyrelsen.

Stadsfullmäktige beslutar dessutom justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 14.1.2015 (5 §) Mika Raatikainen (Sannf.) till ledamot i stadsstyrelsen för den mandattid som utgår med år 2016. Mika Raatikainen anhåller 16.9.2016 om avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i stadsstyrelsen.

Enligt 38 § i kommunallagen (365/1995) kan den som har giltiga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtroendevalda i fråga beslutar om beviljande av avsked. Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden.

Enligt instruktionen för stadsstyrelsen väljs ledamöterna och ersättarna i stadsstyrelsen, koncernsektionen, ledarskapssektionen och IT-sektionen av stadsfullmäktige. Den som utses ska vara valbar till stadsstyrelsen med stöd av 33 § och 35 § i kommunallagen (365/1995).

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Mika Raatikaisen eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Kaupunginhallitus

Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 26.09.2016 § 830

HEL 2016-001241 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää Mika Raatikaiselle eron kaupunginhallituksen jäsenen luottamustoimesta ja
  2. valita Markku Saarikankaan uudeksi jäseneksi kaupunginhallitukseen vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen kaupunginhallituksessa on Nina Huru.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

26.09.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus esitti Mika Raatikaisen ehdotuksesta yksimielisesti, että kaupunginhallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Markku Saarikangas.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566