Helsingfors stad

Protokoll

17/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/5

 

12.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 261

Val av ledamot i stadsstyrelsen

HEL 2016-010220 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

  1. bevilja Terhi Peltokorpi avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i stadsstyrelsen
  2. välja Laura Kolbe till ny ledamot i stadsstyrelsen för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt konstatera att Anniina Palm blir personlig ersättare för den nya ledamoten i stadsstyrelsen.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Terhi Peltokorven eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 14.1.2015 (5 §) Terhi Peltokorpi (C) till ledamot i stadsstyrelsen för den mandattid som utgår med år 2016. Terhi Peltokorpi anhåller 14.9.2016 om avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i stadsstyrelsen.

Enligt 38 § i kommunallagen (365/1995) kan den som har giltiga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtroendevalda i fråga beslutar om beviljande av avsked. Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden.

Enligt instruktionen för stadsstyrelsen väljs ledamöterna och ersättarna i stadsstyrelsen, koncernsektionen, ledarskapssektionen och IT-sektionen av stadsfullmäktige. Den som utses ska vara valbar till stadsstyrelsen med stöd av 33 § och 35 § i kommunallagen (365/1995).

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Terhi Peltokorven eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 03.10.2016 § 845

HEL 2016-010220 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää Terhi Peltokorvelle eron kaupunginhallituksen jäsenen luottamustoimesta ja
  2. valita Laura Kolben uudeksi jäseneksi kaupunginhallitukseen vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen kaupunginhallituksessa on Anniina Palm.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

03.10.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus esitti Terhi Peltokorven ehdotuksesta yksimielisesti, että kaupunginhallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Laura Kolbe.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566