Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2016

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/5

 

12.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 261

Kaupunginhallituksen jäsenen valinta

HEL 2016-010220 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

  1. myöntää Terhi Peltokorvelle eron kaupunginhallituksen jäsenen luottamustoimesta ja
  2. valita Laura Kolben uudeksi jäseneksi kaupunginhallitukseen  vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti todeta, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen kaupunginhallituksessa on Anniina Palm.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Terhi Peltokorven eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 14.1.2015 (5 §) Terhi Peltokorven (Kesk.) kaupunginhallituksen jäseneksi vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Terhi Peltokorpi pyytää 14.9.2016 eroa kaupunginhallituksen jäsenen luottamustoimesta.

Kuntalain (365/1995) 38 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittavana luottamushenkilö on. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö.

Kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallituksen, konsernijaoston, johtamisen jaoston ja tietotekniikkajaoston jäsenet ja varajäsenet. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen kunnanhallitukseen kuntalain (365/1995) 33 ja 35 §:n mukaisesti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Terhi Peltokorven eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 03.10.2016 § 845

HEL 2016-010220 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää Terhi Peltokorvelle eron kaupunginhallituksen jäsenen luottamustoimesta ja
  2. valita Laura Kolben uudeksi jäseneksi kaupunginhallitukseen vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen kaupunginhallituksessa on Anniina Palm.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

03.10.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus esitti Terhi Peltokorven ehdotuksesta yksimielisesti, että kaupunginhallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Laura Kolbe.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566