Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2016

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/5

 

14.09.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 228

Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2016-009313 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

  1. myöntää Johanna Laisaarelle vapautuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja
  2. valita Nelli Nurmisen Jouko Malisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Johanna Laisaaren eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Johanna Laisaaren (SDP) 23.9.2015 (§ 219) sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäseneksi vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Johanna Laisaari pyytää 22.8.2016 eroa sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta.

Kuntalain (365/1995) 38 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittavana luottamushenkilö on.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 33 ja 36 §:n (365/1995) mukaisesti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Johanna Laisaaren eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 05.09.2016 § 748

HEL 2016-009313 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää Johanna Laisaarelle vapautuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja
  2. valita Nelli Nurmisen Jouko Malisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

05.09.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää Pilvi Torstin ehdotuksesta, että varajäseneksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan valitaan Nelli Nurminen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566