Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2016

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/7

 

14.09.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 230

Eräiden vuoden 2016 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen sekä siirtäminen

HEL 2016-009457 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2016 talousarvion määrärahoja seuraavasti:

Ta-kohta

 

Euroa

8 01 01

Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, kaupunginhallituksen käytettäväksi

+ 6 400 000

 

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää siirtää käyttötarkoitusta muuttaen vuoden 2016 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:

TA-kohta

 

Euroa

3 10 01

Sosiaali- ja terveyspalvelut

-  450 000

3 10 06

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

+ 450 000

 

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Investointiosan määrärahojen ylittäminen

Kiinteistövaihto Herttoniemenrannassa, Lauttasaaressa ja Kruunuvuorenrannassa

Kaupunginhallitus päätti 15.8.2016 § 693 oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään päätöksen liitteenä olleen vaihtokirjaluonnoksen mukaisen välirahattoman vaihtokaupan ehdolla, että kaupunginvaltuusto osoittaa kiinteistölautakunnalle vaihtokaupan toteuttamiseksi tarvittavan 6,4 miljoonan euron määrärahan.

Maanomistajien kanssa käydyissä neuvotteluissa on päästy neuvottelutulokseen velattomasta kiinteistövaihdosta, jossa kummankin osapuolen luovuttamien kiinteistöjen arvo on yhteensä 6,4 miljoonaa euroa.

Kaupunki on arvostanut luovuttamiensa tonttien arvon Herttoniemenrannan Reginankujan kerrostalotontin osalta noin 5,1 miljoonaan euroon ja Lauttasaarenmäen rivitalotontin osalta noin 1,3 miljoonaan euroon. Arvioinnissa on käytetty ulkopuolisia asiantuntijoita oman hinnoittelutyön tukena. Kaupungin saama Kruunuvuoren alue on hinnoiteltu kiinteistölautakunnan 23.3.2016 (129 §) hyväksymän yleisten alueiden hinnoitteluohjeen mukaisesti ottaen huomioon alueella olevat rakennuspaikat. Vaihtoarvo on 6,4 miljoonaa euroa. Vaihtohintoja voidaan kiinteistöjen sijainnit ja luonteet huomioon ottaen pitää kaupungin kannalta hyväksyttävinä ja käypiä arvoja vastaavina.

Vaihtokaupan avulla kaupunki pääsee kehittämään Kruunuvuorenrannan osayleiskaavan ja asemakaavaehdotuksen mukaista laajaa Kruunuvuoren merenrantapuistoa, johon kaupungilla asemakaavan vahvistuttua on lunastusoikeus ja tietyin ehdoin lunastusvelvollisuus. Kaupungin maanomistusta täydentävä vaihtokauppa on osa asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellista yleisten alueiden maanhankintaa.

Koska vaihtokaupassa luovutettavat kiinteistöt on arvioitu samanarvoisiksi, vaihto on vastikkeeton. Vaihtokauppa on kuitenkin talousarviovaikutteinen. Kaupungin luovuttamista kiinteistöistä saatavat 6,4 milj. euron tulot kirjataan maanmyyntituloihin talousarviokohtaan 8 01 52, Kiinteän omaisuuden myynti. Kaupungille siirtyvästä kiinteistöstä koituvat samansuuruiset hankintamenot edellyttävät määrärahan osoittamista talousarviokohdasta 8 01 01, Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi. Talousarviokohdassa ei ole vaihtokaupan edellyttämää määrärahaa.

Talouden seurannan ennusteiden mukaan muista talousarviokohdista ei ole mahdollista tehdä tarvittavaa määrärahasiirtoa, joten vaihtokauppaa varten kaupunginvaltuuston tulisi myöntää 6,4 milj. euron suuruinen ylitysoikeus talousarviokohtaan 8 01 01, Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi. Mikäli kaupunginvaltuusto myöntää ylitysoikeuden, kaupunginhallitus tulee täytäntöönpanopäätöksessään myöntämään em. määrärahan kiinteistölautakunnalle käyttäväksi po. vaihtokauppaan.

Samanarvoisten kiinteistöjen vaihtokaupasta ei koidu kaupungille todellisia menoja ja ennusteiden mukaan myös talousarvion mukaiset 100 milj. euron maanmyyntitavoitteet arvioidaan saavutettavan selvästi ilman tästä vaihtokaupasta kirjattavia maanmyyntulojakin. Strategiaohjelman mukaisen investointiraamin ylittämistä voidaan tässä tapauksessa pitää perusteltuna.

Ylitystarve on 6,4 milj. euroa.

Käyttötalousosan määrärahojen siirtäminen

Kaupunginvaltuusto päätti 20.1.2016 kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä sopimuksen vanhuspsykiatrian konsultaatiopoliklinikan ja neuropsykiatrian konsultaatiotyöryhmän siirtämisestä liikkeenluovutuksena 1.3.2016 lukien sosiaali- ja terveysvirastosta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle.

Päätöksessä todettiin, että toiminnallista muutosta vastaavat määrärahamuutokset tuodaan valtuuston päätettäväksi myöhemmin tilikauden aikana ja että HYKS-sairaanhoitoalue ja HUS-kuntayhtymä ovat huomioineet siirron omassa vuoden 2016 talousarviota koskevassa päätöksenteossaan.

Siirron arvo on vuositasolla 540 800 euroa ja se huomioidaan työnjakosopimuksessa. Siirron tapahduttua 1.3.2016 tulee kymmentä kuukautta vastaavat määrärahat (450 000 e) siirtää sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdalta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin talousarviokohdalle.

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle 450 000 euron siirtämistä talousarviokohdalta 3 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut talousarviokohdalle 3 10 06 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 05.09.2016 § 749

HEL 2016-009457 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2016 talousarvion määrärahoja seuraavasti:

Ta-kohta

 

Euroa

8 01 01

Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, kaupunginhallituksen käytettäväksi

+ 6 400 000

 

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää siirtää käyttötarkoitusta muuttaen vuoden 2016 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:

TA-kohta

 

Euroa

3 10 01

Sosiaali- ja terveyspalvelut

-  450 000

3 10 06

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

+ 450 000

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566