Helsingfors stad

Protokoll

15/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/5

 

14.09.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 228

Val av ersättare i social- och hälsovårdsnämnden

HEL 2016-009313 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

  1. bevilja Johanna Laisaari avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i social- och hälsovårdsnämnden
  2. välja Nelli Nurminen till personlig ersättare för Jouko Malinen i social- och hälsovårdsnämnden för den mandattid som utgår i slutet av maj 2017.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Johanna Laisaaren eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 23.9.2015 (§ 219) Johanna Laisaari (SDP) till ersättare i social- och hälsovårdsnämnden för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2017. Johanna Laisaari anhåller 22.8.2016 om avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i social- och hälsovårdsnämnden.

Enligt 38 § i kommunallagen (365/1995) kan den som har giltiga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtroendevalda i fråga beslutar om beviljande av avsked.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den som utses ska vara valbar till en nämnd med stöd av 33 § och 36 § i kommunallagen (365/1995).

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Johanna Laisaaren eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 05.09.2016 § 748

HEL 2016-009313 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää Johanna Laisaarelle vapautuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja
  2. valita Nelli Nurmisen Jouko Malisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

05.09.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää Pilvi Torstin ehdotuksesta, että varajäseneksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan valitaan Nelli Nurminen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566