Helsingfors stad

Protokoll

15/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/7

 

14.09.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 230

Överskridning och överföring av anslag i 2016 års budget

HEL 2016-009457 T 02 02 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag bemyndiga stadsstyrelsen att överskrida anslag i 2016 års budget på nedanstående sätt.

Budgetmoment 

 

euro

8 01 01

Köp och inlösen av fastigheter, till stadsstyrelsens disposition

+6 400 000

 

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt överföra anslag och ändra anslagsdisponeringen i 2016 års budget på nedanstående sätt.

Budgetmoment

 

euro

3 10 01

Social- och hälsovårdstjänster

–450 000

3 10 06

Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

+450 000

 

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Anslagsöverskridning i investeringsdelen

Fastighetsbyte i Hertonäs strand, på Drumsö och i Kronbergsstranden

Stadsstyrelsen beslutade 15.8.2016 (693 §) bemyndiga fastighetsnämnden att ingå det fastighetsbyte som framgår av ett till ärendet fogat utkast till bytesavtal. Parterna betalar ingen mellangift. Ett villkor för bytet är att stadsfullmäktige ställer det för bytet behövliga anslaget på 6,4 mn euro till fastighetsnämndens disposition.

Förhandlingar med markägarna har resulterat i att det ska ingås ett skuldfritt fastighetsbyte där vardera parten överlåter mark med ett värde på sammanlagt 6,4 mn euro.

Staden har värderat de tomter som den överlåter: en tomt för flervåningshus vid Reginagränden i Hertonäs strand till ca 5,1 mn euro och en tomt för radhus vid Drumsöbacken till ca 1,3 mn euro. Externa sakkunniga har vid bedömningen anlitats som stöd för stadens eget prissättningsarbete. Det område som staden får i Kronberget har prissatts i enlighet med anvisningar för prissättning av allmänna områden som fastighetsnämnden godkände 23.3.2016 (129 §) och med beaktande av byggplatserna i området. Bytesvärdet är 6,4 mn euro. Bytespriserna kan med tanke på fastigheternas läge och karaktär anses vara godtagbara för staden och motsvara de verkliga värdena.

Fastighetsbytet gör att staden kan utveckla den stora strandparken vid havet i Kronberget i enlighet med delgeneralplanen för Kronbergsstranden och ett förslag till detaljplan. Staden har när detaljplanen blivit fastställd rätt, och på vissa villkor skyldighet, att lösa in strandparken. Fastighetsbytet kompletterar stadens markägande och omfattas av det förvärv av allmänna områden som krävs för att detaljplanen ska kunna genomföras.

I och med att de fastigheter som ska överlåtas vid bytet beräknas ha samma värde behövs ingen kompensation. Bytet påverkar det oaktat budgeten. De inkomster på 6,4 mn euro som staden får för de fastigheter den överlåter tas upp som inkomster från markförsäljning på momentet 8 01 52 (Försäljning av fast egendom). Staden har lika stora förvärvsutgifter med anledning av den fastighet som överförs till den, vilket kräver ett anslag på momentet 8 01 01 (Köp och inlösen av fastigheter, till stadsstyrelsens disposition). Det anslag som nu finns på momentet räcker inte till.

Enligt prognoserna anknutna till budgetuppföljningen är en behövlig överföring av anslag från andra moment inte möjlig, vilket betyder att stadsfullmäktige bör bevilja rätt att överskrida anslaget på momentet 8 01 01 (Köp och inlösen av fastigheter, till stadsstyrelsens disposition) med 6,4 mn euro. Om stadsfullmäktige beviljar överskridningsrätt kommer stadsstyrelsen i sitt verkställighetsbeslut att ställa anslaget i fråga till fastighetsnämndens disposition för att användas för fastighetsbytet.

När fastigheter med samma värde byts blir det inga faktiska utgifter för staden, och i prognoserna beräknas markförsäljningsmålet i budgeten, 100 mn euro, nås med råge också utan de inkomster från markförsäljning som tas upp i budgeten vid det aktuella fastighetsbytet. Det kan i detta fall anses vara motiverat att investeringsramen i strategiprogrammet sprängs.

Anslaget bör få överskridas med 6,4 mn euro.

Anslagsöverföring i driftsekonomidelen

Stadsfullmäktige beslutade 20.1.2016 i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkänna avtalet om att polikliniken för äldrepsykiatrisk konsultation och teamet för neuropsykiatrisk konsultation 1.3.2016 skulle överföras från social- och hälsovårdsverket till samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt som överlåtelse av rörelse.

Följande ingår i motiveringarna: Stadsfullmäktige får senare under räkenskapsperioden besluta om anslagsförändringar som omorganiseringen föranleder. HUCS sjukvårdsområde och HNS beaktade överföringen när de fattade beslut om sin egen budget för år 2016.

Årsvärdet på överföringen är 540 800 euro, och detta beaktas i arbetsfördelningsavtalet. Efter att överföringen skett 1.3.2016 ska anslag som gäller tio månader (450 000 euro) överföras från momentet Social- och hälsovårdstjänster till momentet Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Social- och hälsovårdsnämnden föreslår stadsstyrelsen att 450 000 euro ska överföras från momentet 3 10 01 (Social- och hälsovårdstjänster) till momentet 3 10 06 (Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt).

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 05.09.2016 § 749

HEL 2016-009457 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2016 talousarvion määrärahoja seuraavasti:

Ta-kohta

 

Euroa

8 01 01

Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, kaupunginhallituksen käytettäväksi

+ 6 400 000

 

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää siirtää käyttötarkoitusta muuttaen vuoden 2016 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:

TA-kohta

 

Euroa

3 10 01

Sosiaali- ja terveyspalvelut

-  450 000

3 10 06

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

+ 450 000

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566