Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2016

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/8

 

22.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 194

Eläintarhan johtokunnan varajäsenen valinta

HEL 2016-006316 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

  1. myöntää Martti Fromille eron eläintarhan johtokunnan varajäsenen luottamustoimesta ja
  2. valita Jari Marjasen Simo Ahosen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi eläintarhan johtokuntaan vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Otso Kivekäs ehdottanut
Jari Marjasta uudeksi varajäseneksi eläintarhan johtokuntaan.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Martti Fromin eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää Martti Fromille eron eläintarhan johtokunnan varajäsenen luottamustoimesta ja
  2. valita ______________ Simo Ahosen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi eläintarhan johtokuntaan vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Martti Fromin (Vihr.) 16.1.2013 (§ 5) eläintarhan johtokunnan varajäseneksi vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Martti From pyytää 27.5.2015 eroa eläintarhan johtokunnan varajäsenen luottamustoimesta.

Kuntalain (365/1995) 38 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittavana luottamushenkilö on.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen johtokuntaan kuntalain 33 ja 36 §:n (365/1995) mukaisesti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Martti Fromin eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Eläintarhan johtokunta

Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 13.06.2016 § 586

HEL 2016-006316 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää Martti Fromille eron eläintarhan johtokunnan varajäsenen luottamustoimesta ja
  2. valita ______________ Simo Ahosen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi eläintarhan johtokuntaan vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566